Türkçe | Français | English | Castellano

2016 yılın­da tutuk­landığım­da, duruş­mamı bek­lerken tam 141 gün Mardin ceza­evin­de kaldım. Aynı sene, ağus­tos ayın­da, hep­imiz için ayrı bir öne­mi olan Özgür Gün­dem gazete­si, bir baskının ardın­dan, KHK ile kapandı.

Özgür Gün­dem gazete­si uzun yıl­lardır san­sür, baskı ve saldırılar yaşıy­or­du ve aydın­lar, gazete­cil­er, Aslı Erdoğan gibi yazarlar, destek olmuşlardı. Bun­lar ikti­darın gazteyi kap­at­ması­na ve gazete­ci­leri­ni tutuk­la­ması­na engel ola­madı. O dönem­den bu yana, “pro­pa­gan­da” suçla­ması ile bir çok ceza verildi.

Gazetenin kapandığını Mardin ceza­evin­de­ki koğuşu­muz­da öğrendik. Kızdık ve üzüldük. Ve böylece, “madem bütün gazete­cil­er ceza­evin­de, biz de gazetem­izi ceza­evin­den çıkar­alım” fikriyle,  Özgür Gün­dem — Zin­dan, doğ­du.

Bu bir ilk değil­di, aslın­da tut­sak­lar ceza­evin­de farkı dönem­lerde gazetel­er hazır­lamıştı. 1980 — 2000 yıl­ları arasın­da baş­ka örnek­ler de var.

Mardin’de, daha son­ra tut­sak edildiğimiz ceza­ev­lerinin aksine, sanat malzemeleri­ni veriy­or­lardı ve bun­ların içinde kraft rulo kağıt­lar da vardı.

Gönül­lü koğuş arkadaşlarımız, kalem­leri, fikir­leri ve yetenek­leri ortak­laştırıp, ilk sayıyı gerçek­leştirdik. Her şey el yapımı olarak… Hem de bu ilk sayı bir say­fa değil, gurur duy­duğu­muz sek­iz sayfa.

Bu, bir­lik­te çalış­ma hissi, yasak­ların öte­sine gide­bilme duy­gusu biz­leri neredeyse özgür­lüğümüze kavuş­tur­du, ve özel­like moral ver­di. Kimi haber yazmıştı, kimi temel aydın­lat­ma makaleleri kaleme almıştı, kimi şiir, kimi de tarif ve öner­il­er. Her bir­im­iz ken­di bil­gimi­zle… Ben ise res­im­leri yap­tım. Son­ra, ikin­ci bir sayı daha gerçekleştirdik.

Bu gazetel­er bugün, Türkiye ceza­ev­lerinde­ki direniş­lerin bir arşiv parçası olarak bir çok ülkede sergileniyor.

opzgur gundem nudem durak zehra dogan

Sizlere bun­ları anlatıy­or­sam, kendim­den bah­set­mek için değil.

O dönemde Mardin’de aramız­da olan, ve şu anda Bay­burt ceza­evin­de tut­sak olan bir arkadaşımız da, ceza­e­vi idaresi­ni çok kızdıran bu gazetelerin katılım­cıların­dan biriy­di. Ve şu anda onun için Fransa’­da bir destek kam­pa­nyası sürdürüldüğünü biliyorum.

Bu tut­sak arkadaşımız Nûdem Durak’tı. Kürtçe şarkı söylediği ve söyle­meyi öğret­tiği için mahkum edil­di. Tıp­kı ben­im bir res­im yüzün­den ceza­landırıl­mam gibi.

Özgür Gün­dem — Zin­dan’da onun haberi­ni de yazmıştım.

Nûdem Durak, 2015 yılın­da Onbeş buçuk yıla mahkum edil­di. Son­ra, polis onun 2014’ten beri arandığını ifade ettiği için, ceza­sı 2016’da hiç bir duruş­ma yapıl­mak­sızın, 19 yıla çıkarıldı.

Pussy Riot Nadedja Tolokonnikova Nudem Durak

Nûdem için yap­mak iste­diğim bu küçük tanık­lık, ona tüm desteği­mi verdiği­mi, ve bugün, onun ve Türkiye’de siyasi rehin alı­nan tüm tut­sak­ların, özgür­lüğe kavuş­ması için yük­se­len seslere katıldığımı ifade etmek içindir. Bu aranız­dan kim­i­ler­ine işlev­siz görünebilir. Ama inanın bana, unutul­madığını his­set­mek, mek­t­up, kart almak, dışar­dak­i­lerin siz­leri düşündüğünü bilmek, içerde dire­nen­ler için çok önemli.

Bu koron­avirüs döne­minde, elbette ceza­e­vi idareleri sal­gın bahane­si ile tut­sak­ları daha da tecrit ederek, onları mek­tup­suz da bırakıy­or. Mek­tu­plarınızı, kart­larınızı yol­la­mayı ileri bir tar­i­he erte­leyin, çünkü hep­si imha edilebilir. Ama adresi not edin, evlerinizde kapalı geçirdiğiniz zaman­da yaz­maya devam edin.

Bu kam­pa­nya Nûdem için başlatılan ilk kam­pa­nya değil. Örneğin, ken­disi de bir şarkı söylediği için çalış­ma kam­pın­da iki yıl tut­sak edilen Pussy Riot Nad­ed­ja Tolokon­niko­va da onu destek­lemişti, ve sanatçılar onu için şarkılar söylemişti.

Türkiye’de tut­sak­ların Covid-19 dolayısıy­la serbest bırakıl­ması için yeni yapılan kam­pa­nya çok önem­liy­di. Bu konuda­ki görüşmelerin sonun­da siyasi tut­sak­lar özgür­lüğüne kavuş­mak­ta muhaf tutul­du ve yal­nız­ca mafya ve tecavüzcü­leri çık­tıysa da, bu karan­ti­na döne­minde, umudu yitirmemeliyiz.

Hep­inize teşekkür ederim.


Nudem Durak’ı destekleye­bilirsiniz

İmza kampanyası Free Nûdem Durak • Facebook  Free Nûdem Durak • Twitter @NudemDurak • Youtube Free Nûdem Durak • Nûdem ve koğuş arkadaşlarını mektuplarınızla destekleyebilirsiniz • Nudem Durak M Tipi Kapalı Cezaevi Bayburt — TÜRKİYE

 

İşte Özgür Gün­dem — Zin­dan için yazdığım Nûdem’in röpor­ta­jının metni…

Kürtçe Şarkı söylemenin bedeli 19 yıl hapis

2016 —  Mardin cezaevi, Zehra Doğan, Özgür Gündem — Zindan

 

AKP hüküme­tinin Kürt halkı üzerinde yürüt­tüğü soykırım operasy­on­ları ile bir­lik­te, siyasi tut­sak sayısı 9 bine yük­selirken, gazete­cisin­den akademisye­nine, sanatçısın­dan sağlıkçısı­na, yaşlısın­dan çocuğu­na kadar, toplumun her kes­i­mi, ceza­evin­de tut­sak edil­di. Koma Sorxwin’in genç üye­si Nûdem Durak da AKP’nin siyasi soykırım operasy­on­ların­dan nasi­b­i­ni alanlardan.

Ken­di­ni müz­iğe adayan ve Kürt halkının yaşadığı acıları, zulüm­leri ezgi­lerinde dile getiren Nûdem, sadece sah­nel­erde seslendirdiği Kürtçe ezgiler­den dolayı tutuk­la­narak ceza­evine konul­du. Yak­laşık 2 yıldır ceza­evin­de bulu­nan Nûdem, aynı suçla­madan, iki ayrı dosyadan daha yargıla­narak toplan 19 yıl ceza aldı.

Hayallerini gerçekleştirdi

Deng­bêj bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Durak, Şırnex’in Dêngül beldesinde büyür. Ailede hemen hemen herkes ken­di­ni müz­iğe adark­en, Durak’ın küçük yaşın­da müz­iğe olan ilgisi başlar, ve zaman­la tutkuya dönüşür. Daha çocuk yaşların­da sanat alanın­da­ki ilk pratiği ise, hel­va kutusuna bir tah­ta bağlayıp, ardın­dan da tel takarak yap­tığı saz olur. Çocuk­luğu hep, bir gün gele­cek ve sahnede ola­cağı hay­aliyle geçen Durak, Amed’de ver­ilen bir kon­serde babasıy­la bir­lik­te sah­n­eye çıkarak hay­ali­ni gerçekleştirir.

Gitarını annesinin yüzüğüyle alır

Nûdem, 2009 yılın­da ise Mem û Zin Kültür Merkezinde çalış­maya başlar. Yine en büyük hay­ali bir enstrü­mana sahip olmak olan Nûdem’in ailesinin mad­di duru­mu iyi olma­ması­dan kay­naklı, annesinin ken­di­sine verdiği yüzüğü satar, ve bir gitar alır. Böyle­lik­le tutkuy­la bağlı olduğu hay­ali­ni gerçek­leştiren ve müzik alanın­da ken­di­ni geliştiren Nûdem, zaman­la grup kur­maya başlar.

Sanat hayalleri tutsak oldu

İlk etap­ta kur­duğu grubun dağıl­masının ardın­dan, Koma Sorxwin adıy­la bir grup kuran Nûdem, grup adı­na 8 Mart ve ben­z­eri etkin­lik­lerde sah­nelere çıkarak kon­ser­ler verir. Nûdem’e dönük baskı ve tehditler­den geçilmez. Kürtçe şarkılar söylediği ve sahnede yap­tığı konuş­malar­dan dolayı hakkın­da defalar­ca soruş­tur­ma açılan Durak, 10 defa gözaltı­na alınır, 3 defa da tutuk­lanır. Her 3 tutuk­la­ma­da, toplam­da 1,5 yıl ceza­evin­de kaldık­tan son­ra tahliye olan Nûdem’in, yargıla­maları ise devam eder. “Örgüt üyeliğin­den” açılan her iki dosyasının da yargı­tay­da onan­masının ardın­dan tekrar tutuk­lanan Durak’a biri 10 yıl, diğeri 9 yıl olmak üzere toplam­da 19 yıl ceza verilir.

Kürtçe şarkının bedeli 19 yıl

Şim­di sah­nel­erde olmasa da duvar­lar arasın­da bul­duğu sazla ezgi­leri­ni seslendiren Nûdem, müz­iğe tutkusu­nun hiç bir zaman bit­meye­ceği­ni söylüy­or. “Bu duvar­lar ardın­da ne kadar sınır­lı da olsam, çalış­mamı her zaman sürdüre­ceğim” diyen Nûdem, şöyle devam ediy­or “sadece Kürtçe şarkı söylediğim için tutuk­landım. Hukuk­suz bir şek­ilde yargı­landım. Kürtçe şarkı söyle­memin bedeli 19 yıl oldu. Ben tüm stran­larımı barış uzer­ine söyled­im. Ve öyle yap­maya devam ede­ceğim. Bu halkın artık gerçek­ten barışa, huzu­ra ihtiy­acı var”.


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Zehra Doğan on FacebookZehra Doğan on Twitter
Zehra Doğan
Auteure, mem­bre d’hon­neur de Kedistan
Jour­nal­iste, artiste. Jour­nal­ist, artist. Gazete­ci, sanatçı.