Gazete­ci, sanatçı ve yazar Zehra Doğan, Tar­sus ceza­evin­de tut­sak­lığının son gün­leri­ni sayarken, eser­leri Avru­pa’nın fark­lı kent­lerinde sergilen­m­eye devam ediy­or.

Français | Türkçe | English | Español

Gele­cek ser­gi Fransa’nın batısın­da, Bre­tanya böl­gesinde, Rennes şehrinde 5–31 Mart tar­ih­lerinde gerçek­leşe­cek. Kök­lü bir kuru­luş olan Ami­tiés Kur­des de Bre­tagne — Bre­tanya Kürt Dostluk Derneği’nin orga­nize ettiği sergiyi Rennes Devlet Operası konuk ediy­or. Rennes Operası, Rennes Belediye­si, Rennes Ulus­lararası Mekanı ve Bar Baba Zula ise part­ner olarak katkı­da bulunuy­or. Ser­gi düzeni­ni Zehra Doğan dayanış­macısı Lucie Lom sanat atö­lye­si ekibinden sanatçı Philippe Leduc üstleniyor.

İki farklı döneme ait 30’un üzerinde eser sergilenecek

zehra dogan rennes

Büyüt­mek için tıklayınız

Zehra, “Kaçak gün­ler” döne­m­ine ait eser­leri 2017 başın­da, Tem­muz 2016’da gözaltına alınmasının, ve şartlı tahliyesinin ardın­dan, İst­anb­ul’da ceza­sının onan­masını bek­lerken gerçek­leştir­di. Res­im­lerin temaları, 2015 sonun­da başlayan yasak dönem­lerinde Zehra’nın gazete­ci olarak görev aldığı kentlerde, özel­lik­le Nusay­bin’de tanık­lık ettiği olay­lar ve izlen­im­lerinden oluşuyor.

Tut­sak­lık döne­mi” ise, sanatçının Tar­sus ceza­evine sürgün edilme­den önce tut­sak olduğu Amed zin­danın­da gerçek­leştirdiği eser­leri içeriy­or. Diyarbakır ceza­evin­de, sanat malzemeleri ver­ilmeyen Zehra, karar­lılık ve yaratıcılığın gücüyle, alter­natif çözüm­ler üreterek res­im yap­maya devam etmişti. Yiye­cek, sebze meyve atık­ların­dan ren­kler elde ederek, yosun, kuş dışkısı, regl kanı gibi malzemeleri kul­la­narak, kuş tüy­leri ya da arkadaşlarının saçların­dan yap­tığı fırçalar­la, ambal­aj, kar­ton, mek­tu­pların arkası­na, çarşaf, eski giysi­lerin kumaşları gibi fark­lı malzemelere çizm­eye, sanat yap­maya ve yaz­maya devam etmişti. Zehra karar­lılık­la çalış­malarını sürdür­erek, “tut­sak kadın­ların düşünceleri­ni ceza­ev­lerinin dışı­na taşıyan sar­maşık­ların, dışar­da­ki bizlere kadar ulaş­ması­na, ve güzel çiçek­ler açmaları­na” aracı olmuştu.

Ulus­lararası kamuoyu için, Zehra Doğan’ın eser­leri ve yazıları ile tanış­mak, sadece bir sanatçı eşliğinde çıkılan kişisel ve tek yön­lü bir gezi değil. Bu karşılaş­ma daha çok, tar­ih­le bugün arasın­da doku­nan bir ağ, kök­lü bir kültürün mirasçısı kadim bir halk­la karşılık­lı bir konuş­maya ben­ziy­or… Ren­kler­le ya da sözcük­ler­le olsun, ilk adım­ları sanat­la atılan bu yol, farkın­dalık ve bil­inç kazan­maya götüren bir keşif yol­cu­luğu. Zehra bu köprü rolünü sade­lik­le üstleniy­or. Ve çalış­maları dışar­da­ki “özgür” insan­lar tarafın­dan alçak gönül­lülük­le ver­ilen güçlü bir direniş der­si olarak algılanıyor…

zehra dogan rennes

Etkin­liğin Program/Kitap ayraçlarını sergide bulabilirsiniz

Rennes sergisinin, Zehra’nın mücadelesiyle ilgili 8 Mart gibi önemli bir tarihi kapsaması, rastlantı değil

Mezopotamya kültürün­den, kadın mücadelelerinden besle­nen Zehra, bize kürt kadın kim­liği ile sesleniy­or. Fırçası ve kale­minden akıt­tığı evrensel, kolek­tif ve fem­i­nist söyle­mi bir yan­dan kök­leri­ni tar­i­he uza­tıy­or diğer yan­dan bugünü tar­i­he kaydediy­or. Dünyanın neresinde olur­sak olalım, hep­imizin kulağı­na düşüncel­er, sorgu­la­malar fısıldıy­or, gerçek­ler­den bahsediy­or. Ve sözcük­ler yeter­siz kaldığın­da, akıl ve vic­dan­lara gözler­den geçerek ulaşıyor.

Yal­nız­ca kürt kim­liği ile değil, evrensel anlam­da kadın, yazı olsun res­im olsun, Zehra’nın çalış­maların­da devam­lı varolan bir unsur. Bu kadın, bin­lerce yıldır alaşağı edilm­eye çalışıldığı, ezildiği, şid­dete hedef edildiği halde, aslın­da tar­ih­sel biriki­mi­ni kay­bet­memiş bir kadın… Gücünü bugüne dek akı­tarak koruduğu bu birikim­den, doğanın bir parçası oluşun­dan, dayanış­macı komün ruhun­dan, ve devrime önce kendin­den, yani ken­di ben­liği­ni bularak başla­ma arzusun­dan alıy­or. Daha güzel bir dünyanın vazgeçilmez anahtarı da işte, tüm kadın­ların için­de­ki bu kadın…

Ulus­larası kadın hak­ları günü çerçevesinde 5–29 Mars tar­ih­leri arasın­da Ren­nes’de gerçek­leşe­cek kon­fer­ans, oku­ma, söyleşi, gös­teri gibi etkin­lik­lerin ser­gi say­fasın­da Zehra Doğan’ın tanık­lığı tam da yeri­ni bul­muş olacak..

Rennes Zehra Dogan femmes

Rennes ser­gisinin açılışı 5 Mart tar­i­hinde saat 18:00’de gerçek­leşe­cek ve Salı’­dan Cuma’ya 13:00 — 19:00 arasın­da görülebilecek.

Çarşam­ba gün­leri 14:00 — 18:00’de orga­ni­za­sy­on ekib­i­ni sergide bula­bilirsiniz. Zehra’nın tanık­lığı ve çalış­maları hakkın­da bil­gi edin­mek isteyen­ler… içte­lik­le davetlisiniz !
Kedis­tan da bir “açık­la­malı gezi” ile katılım­da bulunacak.

Zehra’nın köprü olduğu ses­siz çığlığa kulak kabart­mak için bir dav­et olan bu ser­gi, ayrı­ca fark­lı etkin­lik­lerin de merkezi­ni oluşturuyor.

• Kon­fer­ans soh­bet — 10 Mart 18:30, la Mai­son Inter­na­tionale, 7 quai Châteaubriand.

Dav­etli katılımcılar:

  • Jacques Massey, bağım­sız gazete­ci, yazar. Rojbin, Sakine ve Fidan’ın 2013’te Paris’te katledilmeleri üzer­ine çalış­maları mevcut.
  • Haz­alKürt Kadın Hareketi. Kürt kadın­ların, ve tüm dünya kadın­larının, eril düzen ve ataerkil­lik­le mücadele etmek üzere bir araya geldik­leri hareket.  (“la jinéolo­gie”)
  • Duygu Erol, Sürgünde olan yüzlerce kürt gazete­ci­den biri… Jin­ha, Sujîn ve Jin News editörü.
  • André Metay­er, Ami­tiés Kur­des de Bre­tagne derneğinin kuru­cusu ve değer­li doyeni.

• Konser — 15 Mart 20:30 (Dikkat 16 Mart tar­i­hi değişmiştir)  Bar Baba Zula, 182, avenue Général Pat­ton Rennes
İlh­am kay­nağını Doğu’­nun çeşitlil­iğinde, müzik ve dil hazi­nesinde bulan Grup Yıldız eşliğinde…

Rennes Kürt Demokratik Meclisi (CDK‑R) ve Rennes Kürt­leri de bu etkin­lik­lerde bulunacaktır.

Ser­gi ve etkin­lik­leri bura­da bula­bilirsiniz: Face­book Event

Ayrı­ca Zehra Doğan’ı sosyal medya­da izleyebilirsiniz:
Face­book page Free Zehra Doğan, Twit­ter @zehradoganjinha

Zehra Doğan hakkında daha fazla bilgi için: 
internet sitesi zehradogan.net  
ve Kedistan Zehra Doğan Özel dosyasına ulaşabilirsiniz


Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.