Tut­sak gazete­ci ve sanatçı Zehra Doğan, Fransa’­da gerçek­leşen Baş­ka Dünyalar Fes­ti­vali’nin açılışı için, Diyarbakır ceza­evin­den tele­fon­la kaydedilen bir ses­li ileti yolladı.

Fes­ti­val Zehra Doğan’ın, bir bölümü ceza­e­vi şart­ların­da, kısıtlı imkan­lar­la res­im­lediği, 70’e yakın eser­ine yer verecek.


Tutsak 50 kadın adına…

Değer­li katılımcılar,

Direnişiyle tar­i­he adını yazmış Amed zin­danın­dan siz­leri burada­ki 50 kadın tut­sak adı­na selamlıyorum.

Sus­tu­rul­mak istendiğimiz bu yer­den yine sizlere ulaşıp ses­imizi duyura­biliy­or­sak eğer, bu dünyanın neresinde olur­sa olsun hak­sı­zlığa karşı kolek­tif mücade­lenin, siz­lerin sayesindedir.

Tut­sak­lığımın tek nedeni bir çocuğun barış istem­i­ni haber­leştirmek ve yıkık Nusaybin’i resmet­memdir. Yani anlay­a­cağınız hukuk ve adaletin ne demek olduğunu bilmeyen cühey­la aile­si tarafın­dan hapsedildim. Oysa göz­ler­im­izin önünde yapılan zulme karşı tavır sergile­mek insan doğasın­da olması gereken en büyük sorum­lu­luk­tur. Zulme karşı duramıy­or­sak eğer, vic­dana, iyiye, adalete ve değişime inan­mıy­oruz demek­tir. Yani en başın­dan kay­bet­mişiz demektir.

Kendimi hiçbir şekilde yenik düşmüş hissetmiyorum

İşte bu yüz­den hapsedildiğim bu daracık alan­da kendi­mi hiçbir şek­ilde yenik düşmüş hissetmiyorum.

Asıl yenik düşen­ler katledilen­leri, bom­bal­a­narak öldürülen­leri, izle­mek­le yetinip çare­si­zliğe gömülen­lerdir. Kazanan­larsa her nerede ve ne koşullar altın­da olur­sa olsun diren­meyi elden bırakmayanlardır.

Bugün Kürtler işte tam da bunu yapıy­or, adalet­si­zliğe karşı varol­ma mücade­le­si veriy­or. Kürt kadın­lar tüm zor­luk­lara rağ­men mücade­leyi elden bırak­mıy­or. İşte bu neden­ledir ki en çok da Kürt kadın­lara yöneliy­or­lar. Çünkü baskılayıp, beden­leri­ni kil­itley­erek yok say­dık­ları kadın­ların özgüven­liği­ni gerçek­leştirmesin­den korkuyorlar.

Emeği yeniden, üre­ti­minin makineleri haline getirip, üre­mem­ize dahi artı değer olarak yak­laşan meta beyin­li eril yöne­tim­lere karşı tar­i­ht­en bu yana söyleye­cek sözümüz hep vardı, var olacak.

Düşüncelerimizin sarmaşıklarının dışarı taşıp güzel çiçekler açıyor

Şu an Türkiye’de ben­im gibi yüzü aşkın gazete­ci, sanatçı ve bin­lerce siyasetçi tutuk­lu. Mil­letvekil­leri hapiste. Ama asla kendimizi gerçek anlam­da tut­sak olarak gör­müy­oruz. Çünkü düşünceler­im­izin sar­maşık­larının dışarı taşıp güzel çiçek­ler açtığını biliyoruz.

Güzeli arayışımız bura­da da devam ediy­or. Tarkovsky’nin dediği gibi “Güzel gerçeğin peşin­den koş­mayan­dan ken­di­ni gizler” (Mühür­len­miş Zaman). İşte bu yüz­den düşünceler­im­izde gizli güzeli ara­mayı elden bırakmıyoruz.

Tüm yaşananlar unutulup kaybolmasın, tuvalime takılsın tüm gerçekler

Kürt kadın mücade­lesin­den besle­nen bir kadın olarak, kan­la kir­letilmiş toprağımızı yazdık­larım ve sanatım­la arındır­ma çabası içerisindey­im. Tüm yaşanan­lar unutulup kay­bol­masın, tuval­ime takıl­sın tüm gerçek­ler iste­d­im. Bu yüz­den hapsedildim.

Şim­di bura­da boya malzemeleri ver­miy­or­lar. Ver­medik­leri gibi atık yiye­cek­ler­den elde ettiğim boy­alara ve res­im­lere de el koyuyorlar.

Fakat bun­ları gerekçe­lendirerek pes etmek gibi bir seçeneğim yok. Tanık­lığım böyle bir lük­sümün olmadığını söylüy­or bana. Mücadelem bana, üret­m­eye karşı gerçek anlam­da hiçbir engelin olmadığını, eğer varsa bir engel, onun kendin­den başkasının ola­may­a­cağını öğretti.

Ürettiklerimi anlamlandıran desteğiniz, benim öz benliğimi bulmamı sağladı

Üret­tik­ler­i­mi anlam­landıran desteğiniz, ben­im öz ben­liği­mi bul­mamı sağladı. Var oluşu­mun inkarının en büyük sem­bolü olan bu yer­den kendim olarak çıka­cağım. Bu mücadele sayesinde, siz­lerin sayesinde…

Bu pro­gramı düzenleyen Kedistan’a, Naz Öke’ye, Mino­terie’ye ve birçok kişiye teşekkür­ler­i­mi sunuyorum.

Siz­leri Kürt kadın­ların direniş zıl­gıt­larıy­la selamlıyorum.

Zehra Doğan


Zehra Doğan, a mes­sage to the Fes­ti­val of the Oth­er Worlds Click to read
Zehra Doğan • Mes­sage au Fes­ti­val des Autres Mon­des Cliquez pour lire
Zehra Doğan • Mesan­je para el Fes­ti­val de Otros Mun­dos Haga clic para leer

Image à la une : Angers ser­gisi, Tour Saint Aubin, Ocak 2018

Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.