Français | English | Türkçe | Castellano | Kurdî Yeni Özgür Politika

Gazete­ci-ressam Zehra Doğan, Ameri­ka Bir­leşik Devlet­ler­i’nde George Floy­d’un öldürülme­si ile başlayan ve dünyanın dört bir köşe­sine yayılan sefer­ber­liğe ken­di tarzın­da katıl­mak iste­di. Bunu oraya gidemese de Paris’te bulu­nan ve sokak sanatı­na adan­mış Rosa Parks’ta, “The Hard Times” ismi­ni verdiği bir duvar gazetesinin ilk sayısı ile gerçekleştirdi.

Uza­k­tan… Çünkü Zehra, Türk ordusu tarafın­dan yıkılan Nusay­bin ken­ti­ni çizdiği res­im için hapis ceza­sı almış olması nedeniyle, ABD tarafın­dan potan­siyel “tehlike” olarak görülüy­or vize ver­ilmiy­or. Aynı res­im, tam da New York’­ta, sokak sanatçısı Banksy tarafın­dan Zehra’nın tut­sak­lığı­na dikkat çek­mek amacıy­la gerçek­leştirdiği duvar resminin üzerinde dev boyut­lar­da pro­jek­siy­on­la gösterilmişti.

Bugün özgür olan ve Avru­pa’­da göçebe bir yaşam sürdüren sanatçı ve gazete­ci Zehra Doğan, Kürt doğ­duğu için ötek­ileştir­ilen­lerin hay­atının red­dinin, mil­liyetçi Türkiye’ye ben­zeyen tekçi ve baskıcı devlet sis­tem­lerinin karşısın­da dur­manın ne demek olduğunu içten hissediyor.

İdeo­loj­iye dönüşerek hüküm süren ırkçılık, ötek­ileştir­ilen­leri, aşağı, var­lık­tan yok­sun kab­ul ediyor.

Ceza­e­vi mek­tu­pların­da Zehra, çocuk göz­leriyle ırkçılık­la erken yaş­ta, okul­da tanıştığını anlatıy­or­du. Yine çocukken, ırkçılık­la Kürt iş gücünün çalışa­bilmek için top­landığı bir yeri tanım­layan pan­o­da, koca­man harfler­le yazılı “Köpekler mey­danı” ibaresinde karşılaştığını da…

George Floy­d’un halkın göz­leri önünde katledilme­si karşısın­da, ceza­sı­zlığın­dan çok emin polisin cani yüzü karşısın­da, önce öfke duy­gusu­nun yük­selme­si, ardın­dan kardeş­lik hissiy­atının izleme­si… Tar­i­hte baskılar ve ege­men­lik­ler daima, tar­if­siz nefreti, kimi zaman tek ren­kli bir” evrensel­ci­lik” altın­da sak­layan ve gerek­tiğinde gerçek­leri inkar eden ırkçı kon­voy­lar eşliğinde ilerler.

Zehra hem gazete­ci, hem de sanatçı. Dünyayı saran dal­gaya bu nite­lik­leri ile katılıy­or ve bir eylem gerçek­leştiriy­or. Ve bu eylem, onu izleye­cek olan bir dizinin ilk adımı. Çünkü “kara gün­ler” dünyanın her yerinde…

Ayrı­ca her zaman­ki gibi bu eylemin kolek­tif olmasını, yani somut olarak, ken­disinin ulaşa­may­a­cağı yer­lerde ve her yine­len­mesinde, tıp­kı Paris’te olduğu gibi yer­el katılım­cılar­la bir­lik­te gerçek­leşmesi­ni diliy­or. Onlara tekrar, kucak dolusu teşekkürler…

Gazetenin Türkçe çevirisi resmin altındadır.
The Hard Times Zehra Dogan

Büyüt­mek için tıklayınız.


THE HARD TIMES | Baskı kendi direnişini yaratır

Gerçekleştiren Zehra Doğan – Editör: Naz Oke – Metin: Lucie Bourges

Ulus­laröte­si Basım — Paris — Hazi­ran 2020 — n° 1

BLACK LIVES MATTER!

SİYAHLARIN HAYATLARI ÖNEMLİDİR!

George Floyd 25 Mayıs 2020’de, kim­s­eye hay­ati bir tehlike yarat­madığı halde üç polisin eşliğin­de­ki bir polis tarafın­dan güpegündüz, olay yerindek­i­lerin engelle­m­eye çalış­ması­na rağ­men öldürüldü. Bunun ben­z­eri çok sayı­da cinayet­ten bir farkı vardı: Kam­er­aya kaydedilmişti. Görün­tüler dünya çapın­da hak­lı bir öfke dal­gası­na yol açtı.

Gün­lerdir devam eden protesto­lar bin­lerce insanın katıldığı yürüyüşlere yol açtı. Irkçılığın yanı sıra görünüşü, ten ren­gi, anadili veya kültürü fark­lı olduğu gerekçe­siyle insan­lara yöneltilen ayrım­cılık protesto edildi.

HARD TIMES NEREDE OLURSANIZ OLUN SİZİ HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYOR. UNUTMAYIN: ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLABİLİRSİNİZ!

Irkçı bir toplum­da ırkçı olma­mak yet­mez, ırkçılık karşıtı olmak gerekir.”
Angela Davis

Özgürs­eniz, diğer­leri­ni de özgür kıl­maya ihtiyaç duyarsınız. Elin­izde bir güç varsa, göreviniz başkalarını da güçlü kılmaktır.”
Toni Mor­ri­son

Ünlü biri olup olma­manız fark etmez: Önem­li olan eylemleriniz.

Kimse Sojourn­er Truth adını duy­mamıştı, ta ki köle­lik­ten kaçıp insan­ların bir eşya gibi alınıp satıldığı o düzene karşı çıkana kadar.

Kimse Har­ri­et Tub­man’ı tanımıy­or­du, ta ki kölelere özgür­lük ve kadın­lara oy hakkı için mücadele edene kadar.

Bugün insan­lar siyah gazete­ci Ida B. Wells’i tanıy­or­sa, linç karşıtı bir kam­pa­nya başlatıp Beyaz Olmayan­ların Gelişi­mi için Ulusal Dernek’i kur­duğu içindir.

Rosa Parks’ın oto­büste yerinden kalk­mayı kab­ul etmeme­si sonu­cu gelişen olay­lar tar­i­hte ırkçılığa karşı en büyük boykot­lar­dan birine yol açtı ve sonun­da bu ayrım­cılık anayasaya aykırı bulundu.

Elaine Brown ve Angela Davis gibi mil­i­tan­lar, adları haber­lerde yer alsın almasın, hakikat ve adalet için savaş­mak için yola çıktı.

Bugün yüzbin­lerce insan haykırıyor:

SİYAHLARIN HAYATLARI ÖNEMLİDİR!
BLACK LIVES MATTER!
Irkçılığa geçit yok!

  • Zehra Dogan The Hard Times n°1

Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.