22 Mart, “Dünya Su Günü” gibi özel bir günde bir çağrı yap­mış ve “Hay­di, insana, hay­vana ve yeryüzüne can suyu olmak için mücadel­eye!…” demiş­tim. “Fransa’nın Bor­do kentin­den başla­mak üzere, kano ile su yol­larını takip ederek Marsilya’da bulu­nan Dünya Su Konseyi’ne git­meyi ve onlara suyun bir hak olduğunu ve satılıp pazarlana­may­a­cağını anla­tan Dünya Su Dost­ları Deklarasy­onu‘nu ilet­m­eye var mısınız?” diye sormuştum.

Çağrı : Dünya Su Konseyi’ne kano yolculuğu

Ben sözümü tut­tum ve yol­lara düştüm…

İşte tüm zor­luk­lara ve kısıtlı imkan­lara inat ulaştıra­bildiğim notlar…

Yol­cu­luğu Face­book say­fasından ve ben­im kişisel hesabım­dan da izleyebilirsiniz.

Yol not­larımı Kedistan’da oku­mak isters­eniz, işte buradalar : 1 | 4 | 5 | 6 | 7

Fran­sız­cası : (çeviri aşa­masın­da)


YOL NOTLARI 8

14 Ağustos 2017

Mer­ha­ba,

Bugün işler biraz karıştı. Arles’­dan yola çık­tım ve henüz limana geldiğimde, çok şid­detli bir rüz­gar vardı. Liman­da bir süre kon­akladım ve bek­led­im. Rüz­gar nor­male döndüğünde tekrar yola koyul­dum. Ama doğru yönde ilerlediğime emin olmak için, çevremde­ki birine sor­dum. Bana “bu taraftan” diye işaret etti. İlerdikçe, bu işte bir iş olduğunu far­ket­m­eye başladım. Yarım saat­tir daha önce geçtiğim bölgede kürek çek­tiği­mi far­ket­tim. Bu ara­da karşı konul­may­a­cak bir rüz­gar çıkmıştı ve çok dal­ga vardı. Doğru yöne, yani geri dönüp, rüz­gara karşı iler­lemem imkan­sızdı. Mecbu­ren rüz­garı arka­ma aldım ve Taras­con’a sığındım.

Yani kısacası bugün iler­lememiş, hat­ta bir geri dönüş kay­det­miş oldum. Hava duru­mu, yarın yine şid­detli rüz­gar ve dal­ga uyarısı yap­tı. Dolayısıy­la strate­ji değiştirdim. Bu gece ya da yarın sabah erk­enden, oto­büsle tekrar Arles’a dönüp, kat­edemediğim su yol­unu kaldığım yer­den yakala­mayı düşünüyorum.

Bu ara­da, malze­meyi ve kanoyu taşıdığım şary­onun tek­er­lek­leri, ucuz etin yah­nisi şek­linde, tama­men dağıldı. Tamir etm­eye çalıştım ama beni ancak gara kadar taşıya­bilir durum­da. Yani umarım… Ora­da şary­o­dan ayrıl­mak zorun­da kala­cağımı hissediy­o­rum. Bun­dan son­ra tüm taşı­ma işlem­leri­ni, kola ve sır­ta kuvvet yap­mak duru­mun­da kala­cağım için, çare­siz malzemelerin bir kıs­mını ele­m­eye başladım.

Size yaz­mak için bir inter­net cafe bul­dum, ama ora­da da İnt­ern­et o anda, bir fut­bol maçının naklen yayın için kul­lanılıy­or­muş. Bu mesajı tele­fon­la Kedis­tan aracılığıy­la yayın­lıy­o­rum. Eğer Arles’a dönüşüm yarın saba­ha kalır­sa, bir kamp­ing­den rica ederek, inter­nete bağlan­ma seçeneğim daha var. Bel­ki size yeniden yazabilirim.

Şimdi­lik, bu kadar…

15 Ağustos 2017

Dün, yan­lış yön­lendirmeli tal­ih­siz bir yön karışık­lığı ve ardın­dan şid­detli rüz­gar ve dal­gaların gaz­abı nedeniyle rüz­gar­la geçi­ci bir anlaş­ma yapıp (rüz­garı arka­ma alıp), daha önce geldiğim yön­de­ki en yakın şehir limanı­na, Taras­con’a sığın­mak zorun­da kaldığımı aktar­mıştım. O güne ait bu görün­tü­leri şim­di pay­laşıy­o­rum sizlerle…

Arles’­da gece gece köprü altın­da, çadırda…
Bozu­lan bil­gisa­yarla bir ihti­ma, bir umut­la, hasır neşir hal­ler­im bir sonuç ver­me­di yazık ki…

Arles’­da şid­detle­nen rüz­gar nedeniyle sürüşe kısa bir ara verip, rüz­garın sakin­leşmesi­ni bek­le­m­eye koyuldum…
Kano’yu ve eşyaları dal­galı sudan çıkarıp kenara taşı­mak­tan baş­ka çarem yok­tu anlayacağınız…

Arles’­dan ayrıldık­tan ve o şid­detli rüz­gara ve dal­galara yakalan­madan kısa bir süre önce, küçük kay­alar­dan oluş­ma bir minik adacık­ta ‚“bu git­tiğim yönde bir tuhaflık var” diy­erek, hari­ta üzerinde inceleme yaparken…
Hava ve su ne kadar gül­lük gülis­tan­lık değil mi?
Ama biraz­dan bu gül­lük gülis­tan­lık hava ve su, büyük bir gaz­abı müjdeleye­cek bana ve soluğu­mu Taras­con’­da­ki o büyük tar­i­hi kalenin etek­lerinde ala­cağım… Dur­mak­sızın kürek çeken kol­larımın isyanını bastır­mam ne çok zor oldu bir ben bilir­im bir de kollarım…

Bu sabah Taras­con’­dan ayrılıp, yan­lış yön­lendirme nedeniyle yarım kalan kano sürüşümü tamam­la­mak üzere, bir durak ötede­ki Arles’a topal bir şary­oya yük­lü kano ve eşyalarım­la tren­le geri döndüm… Neyse ki ineceğim ista­sy­on, kano ile hareket ettiğim limanın hemen yanıbaşın­da yer alıyor…

Dün akşam, Taras­con’­da­ki son gece treni­ni kaçır­madan önce hazır­lık yaparken arıza yapan ve ben­im sinir­ler­i­mi isyan ettirip büs­bütün topal kalan şary­om, Arles’­da tren ista­sy­onun­da arıza bedeli­ni ödeyip, yol­cu­luğa bir daha geri dön­memek üzere ayrıldı…

Eee, gülü sev­en dike­nine katlanır.

Yükümü sır­ta ve kol­lara kuvvet taşıy­a­cağım artık…

16 Ağustos 2017

Ve nihayet final: PORT SAINT LOUIS!

2 Aydır süren su hakkı için kano ile Dünya Su Kon­sey­i’ne yol­cu­luğum nihayet bugün öğle üzeri son durağımız Port Saint Louis du Rhône’­da sona erdi. Ancak asıl final Marsilya’­da­ki Dünya Su Kon­sey­i’nde ola­cak. Yapacağımız görüşme ile ile ilgili ran­de­vu talebimize henüz yanıt ver­medil­er. Ran­de­vu talebimizin takipçisi ola­cağız. Dolayısıy­la ben bir süre daha bura­da konumlanacağım.

Bütün su hakkı savunucu­ları ve koruyu­cu­ları adı­na, Dünya Su Kon­seyi ile görüşme nöbe­tim devam edecek.

Kon­s­eye vere­ceğimiz Dünya Su Dost­ları deklarasy­onu, bütün yeryüzü sakin­leri adı­na tar­i­hi bir önem taşıy­or… Deklarasy­on met­ni­ni henüz yayın­lamıy­oruz. Ben­im kon­seyle görüşmem­le eş zaman­lı yayınlacak.

Yol­cu­luğum boyun­ca bana destek olan baş­ta Kedistan​, ekibi ve Alakır Nehri Kardeşliği​ olmak üzere, ben­im­le dayanışan bütün su dost­ları­ma son­suz teşekkür­ler­i­mi iletiy­o­rum PORT SAİNT LOUİS DU RHÔNE’dan…

final arrivée

Final çiz­i­mi ile güzel bir dayanış­ma sergileyen sevgili Fil­iz Pakkan​‘a teşekkür ediy­o­rum bir kez daha! Duyarlı yüreğine, emeğine sağlık Filiz!


Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.