22 Mart, “Dünya Su Günü” gibi özel bir günde bir çağrı yap­mış ve “Hay­di, insana, hay­vana ve yeryüzüne can suyu olmak için mücadel­eye!…” demiş­tim. “Fransa’nın Bor­do kentin­den başla­mak üzere, kano ile su yol­larını takip ederek Marsilya’da bulu­nan Dünya Su Konseyi’ne git­meyi ve onlara suyun bir hak olduğunu ve satılıp pazarlana­may­a­cağını anla­tan Dünya Su Dost­ları Deklarasy­onu‘nu ilet­m­eye var mısınız?” diye sormuştum.

Çağrı : Dünya Su Konseyi’ne kano yolculuğu

Ben sözümü tut­tum ve yol­lara düştüm…

İşte tüm zor­luk­lara ve kısıtlı imkan­lara inat ulaştıra­bildiğim notlar…

Yol­cu­luğu Face­book say­fasından ve ben­im kişisel hesabım­dan da izleyebilirsiniz.

Yol not­larımı Kedis­tan’­da oku­mak isters­eniz, işte buradalar : 1 | 2

Fran­sız­cası : Sadık Çelik • Se met­tre en route pour l’eau | 3


YOL NOTLARI 3

18 Temmuz 2017

Su yol­ları boyun­ca uğradığım bütün su durak­ların­da karşılaştığım kano, bisik­let ve kanal tek­ne­si yol­cu­ları, ve “écluse” — kanal kapısı görevlileri bana bu zor­lu zah­metli yol­cu­luğu neden ter­cih ettiği­mi ve yol boyun­ca nerde nasıl kon­akladığımı ne yiyip ne içtiği­mi, finans­man­ımı nasıl karşıladığımı, bir spon­so­ru­mun olup olmadığını soruyorlar.

Onlara, bu uzun ve zor­lu su yol­cu­luğu­na bil­erek, istey­erek ve ina­narak başladığımı, bu yol­cu­luğun bir tatil ya da mac­era yol­cu­luğu olmadığını; bilakis insan, doğa, hay­van ve bütün yer yüzü çeşitlil­iğinin biri­cik var­lık nedeni olan su hakkı talebi üzer­ine şekil­lendiği­ni; suyun doğanın bize bir armağanı olduğunu, para ile alınıp satıla­may­a­cağını; kurak­lık, susu­zluk ve beraberinde gelişen su savaşlarının iklim değişik­liğin­den çok insan eksen­li müda­halelerin bir sonu­cu olduğunu; geze­gen­i­mizin herkes için az kalan ömrünün son yarışın­da bir nebze olsun yaşan­abilir ve sürdürülebilir alter­natif ekolo­jik bir hay­at tarzı ola­bile­ceği­ni ve ama bunun için baş­ta su olmak üzere bütün yeryüzü kay­nakları üzerinde­ki insan kon­trolünün ve yağ­masının sona erme­si gerek­tiği­ni; bunun içinde her bireyin bu olağanüstü kirlil­iğe karşı kend­ince bir duruş sergileme­si gerek­tiği­ni anlatıyorum.

Son­ra kendim­le ilgili olarak (yeme içme kon­akla­ma ve finans­man vs) su yolu­mun hoşgörüsü, mis­afir­per­ver­liği ve olağanüstü sür­priz ikram­ları sayesinde çok fazla zor­luk çekmediği­mi; bu pro­jede bir spon­so­ra finans­mana ihtiyaç duy­madığımı, herşeyi ken­di imkan­larım ölçüsünde gerçek­leştirdiği­mi anlatıyorum.

Ancak hemen herkes böyle bir özverinin çok lüks olduğunu bunu herkesin göze ala­may­a­cağını söy­leyip bütün insan­lık için büyük bir özveri ve cesaret örneği olan bu yol­cu­luğum için başarılar dileyip küçük ikram­larıy­la dayanış­ma­da bulunuy­or­lar… Bir veda sözü olarak da, “Je lève mon cha­peau à vous”,“Size şap­ka çıkarıy­o­rum” diyorlar…

su eau

Boyum­dan büyük küreği çek­erek ilerliyorum…

19 Temmuz 2017

Car­ca­son­ne’­dan sert hırçın bir rüz­gar­la ayrıldım. Ancak son­rasın­da da aynı rüz­gar­la bir­lik­tey­dim. Güneyin hırçın rüz­garıy­la sevişerek yoluma devam ettim… Şu an küçük şirin Trèbes şehrinde öğle arasın­dayım… Fotoğraf mak­i­namı ve diğer aparat­ları şarj ediy­o­rum. Biraz­dan topar­lanıp suya ineceğim. Rüz­gar­la bir­lik­te tabii.

Az önce Face­book hava duru­mu uyarısı aldım… Bel­ki bura­da Trèbes’de kon­akla­ma duru­mun­da kalabilirim…

İyi gün­ler, Sadık!
24° | Gök Gürültülü Fırtı­na İht­im­ali | Yük­sek 25° En düşük 20°
Şu anda Aude, Langue­doc-Rous­sil­lon, Fransa’­da yağ­mur yağıy­or. Bugünün en düşük hava sıcak­lığı 20° ola­cak. Bu gece hava bulut­lu olacak.

20 Temmuz 2017

Su, doğanın bize armağanıdır, para ile satılamaz!
Her yer ZAD!

Su yolum boyun­ca bana eşlik eden doğanın nimet­ler­ine su yolu­mun bereketi ve göz hakkı adı­na teşekkür ediyorum!

Doğanın hoşgörüsüne saygı gös­ter­diğimizde onun­la bir­lik­te var olmak, barışık ve uyum­lu bir güzel­lik içinde yaşa­mak her zaman her an mümkün…

Ama onu suis­ti­mal ettiğinizde bu gayri hay­atı kötülüğün bedeli küçük büyük felaketler olarak peşimizi bırak­may­a­cak­tır. Sel, deprem, kasır­ga, tsunami…

Hangisi­ni ter­cih edersiniz?

Dün Trèbes şehrinden çıka­madım… Çünkü kanoyu suya indirdiğimde yağ­mur başladı ve apar topar kanoyu uygun bir yere taşıyıp çadır kur­dum. Ancak kano fena yağ­mur yedi. Bu sabah kanal boyun­da kuru­maya aldım onu. Şu an güneş geri döndü ve bir saat son­ra kanom tekrar suya inm­eye hazır olacak.

su eau

Dün yağ­mur anın­da bana yardım eden su dost­ları­ma teşekkürlerimle…

Su yolum­da böğürtlen zamanı ve iki salyan­goz… Doğa insana ve hay­vana hakkaniyetle, eşit berekette yemişler sunuyor…

 


Traductions & rédaction par Kedistan. Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
Translation & writing by Kedistan. You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.