Türkçe | Français

Haber­leri ve sosyal medya pay­laşım­ları nedeniyle hakkın­da “halkı kin ve düş­man­lığa tahrik” ve “devletin askeri­ni ve polisinin ale­nen aşağıla­ma” suçla­malarıy­la yakala­ma kararı çıkarılan gazete­ci Arat Barış, bugün Türkiye saatiyle 13:00’da İst­anb­ul Çağlayan Adliye­si’nde savcılık­ta ifade verecek.

23 Eylül Cuma günü gözaltı­na alı­nan gazete­ci Arat Barış emniyet­te­ki ifade işlem­lerinin ardın­dan serbest bırakılmıştı.

Türkiye’de gazete­cil­iğin “suç” olarak algılan­ması uzun süredir aşi­na olduğu­muz bir konu ve gazete­ci­lik mesleği­ni icra eden­lerin yol­ları illa ki gözaltılar, mahkemel­er ve ceza­ev­lerinden geçiy­or… Dolayısı ile özel­lik­le Twit­ter’­da oldukça aktif bir faaliyet gösteren arkadaşımız Arat Barış’ın ken­di­ni savcı önünde bulan sayısız gazete­ci­den biri olması hiç şaşırtıcı değil.

Ben­im evde olmadığım bir dönemde, siv­il polisler beni evden aramış, hakkım­da iddia olduğunu söylemişler. Avukatım hemen ilgilen­di ancak dosyalara ulaşa­madık. Gelen polis­lerin verdiği bil­gi ile araştırıldı ancak ne Mardin’­den, ne İst­anb­ul’d­an bir bil­gi edinemedik. Gözaltın­dan son­ra Tekir­dağ 2. sulh ceza hakim­liğinde başlatılan bir soruş­tur­ma söz konusu olduğunu öğrendim.” diy­or Arat.

Bir süre önce, Arat Barış’ın has­sas pay­laşım­lar yap­tığı Twit­ter hesabının yoğun şek­ilde saldırıya uğra­ması ve şikayet edilme­si üzer­ine hesa­ba önce sınır­landır­ma getir­ilmiş, ardı­nan kap­atılmıştı. Destek ve çeşitli başvu­ru­lar sonu­cu Twit­ter hesabı yeniden açmıştı.

Arat’a yöneltilen suçla­malar da Twit­ter’­da yap­tığı pay­laşım­lar­la ilgili. “Gözaltı­na alındığım­da suçla­maları göre­bildim. Bun­lar ayak­ları yere bas­mayan, tama­men düşünce suçu kap­samın­da suçla­malar. İki ayrı dosya söz konusu, bugün ifa­dem alı­nacak, ve yakala­ma kararı alın­mış. Oysa ki ben­im nerede olduğum bel­li, bana ulaşıl­ması mümkündü. “Askeri ve Emniyet teşk­i­latını ale­nen aşağıla­ma”, ve “halkı kin ve düş­man­lığa tahrik etme” suçla­maları, bun­lar attığım twitlere dayanıyor.

Han­gi twitler söz konusu, bunu halen bilmiy­oruz. Özel­lik­le Şır­nak Cizre ve Silopi hat­tın­da asker ve koru­cu­ların karıştığı bir fuhuş çete­si konusu vardı, ve uzun süre gün­demde kaldı. Ben de attığım twitlerde haber­leri alın­tılamıştım. Konunun bu olduğunu düşünüy­o­rum. Sanırım bugün açık­lığa kavuşa­cak. Bir ihti­mal Diril aile­si de söz olabilir.”

11 Ocak 2020 tar­i­hinde Hur­muz ve Şimu­ni Diril kay­bol­muş, ardın­dan 21 Mart günü Şimu­ni Diril’in can­sız bedeni bulun­muş­tu. Arat, halen bir sonuç alı­na­mamış bu cinayetin peşi­ni bırak­mayıp sorgu­la­mak­ta devam eden az sayı­da gazete­ci­den biri.

Twit­ter’de­ki pay­laşım­lar kim­liği bel­li olmayan kişil­er, şikayette bulun­abiliy­or. Bu, Türkiye’de gazete­ci­leri sus­tur­mak, tehdit altın­da tut­mak, hat­ta ülke­den gitmesi­ni sağla­mak amacıy­la genelleşmiş bir şek­ilde kul­lanılan poli­tik bir yöntem.

Arat, “Haber yap­tığı için bir çok arkadaşımız göz altı­na alınıy­or, hapis ceza­sı ver­iliy­or. Örneğin Diril ailesinin duru­mu ile ilgilen­mek bir gazete­ci­lik göre­v­idir, etik ve insani sorum­lu­luk­tur. Ancak sorun bu insan­lara ne olduğu, kaçırıl­maları, öldürülmeleri değil de bunu sorgu­la­mak bir suç­muş gibi bir algı yaratılıy­or.” diy­or.

Helikop­ter­den atılan iki Kürt­ten, 2017 Newroz’un­da Diyarbakır’­da katledilen Kemal Kurkut’a kadar, yüzlerce olayın haberi­ni yapan, sorgu­layan gazete­ci, sadece meslek­leri­ni yap­tık­ları için, yargı­landı, yargılanıyor…

Hukuken kesin­lik­le beraat etmem gerekiy­or” diy­or Arat, ama Türkiye’de­ki hukuk­su­zluk, hukukun işleme şek­li bir kez daha soru işaret­leri uyandırıyor.

Kedis­tan ekibi olarak takiptey­iz ve bir kez daha “gazete­ci­lik suç değildir” diy­erek arkadaşımız Arat’a tüm desteğimizi ifade ediyoruz.

Arat Barış ifade verdik­ten son­ra gözlemleye­ceğimiz gelişmeleri buradan güncelleyeceğiz.

19:00


Kedistan’ı destek­leyin, bağışlarını­zla yaşatın

Kedistan’ı ve arşivlerini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Kedistan bağımsızlığını koruma kaygısı ile fon ya da reklam almıyor, habere ulaşma hakkının karşılıksız olması gerektiği prensibi dahilinde abonelik zorunluluğu getirmiyor ve tüm katılımcıları da gönüllü. Bugüne dek en aza indirgediğimiz masrafları, dayanışmak isteyen okuyucularımızın bağışlarıyla karşılayabildik. Sizler de destek olabilirsiniz.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.
Naz Oke on EmailNaz Oke on FacebookNaz Oke on Youtube
Naz Oke
REDACTION | Journaliste 
Chat de gout­tière sans fron­tières. Jour­nal­isme à l’U­ni­ver­sité de Mar­mara. Archi­tec­ture à l’U­ni­ver­sité de Mimar Sinan, Istanbul.