Français | Türkçe | English

Kürt yazar Mer­al Şimşek ve Avus­tu­ryalı den­eme yazarı Ger­hard Fritz Ober­schlick, sürgün yaşayan ve direniş sergileyen yazarlara ver­ilen 2022 Theodor Kramer ede­biy­at ödülünün sahibi oldu. 

Theodor Kramer Preis für Schreiben im Wider­stand und im Exil” ödülü, 1984 yılın­da kurul­muş olan Theodor Kramer Soci­ety tarafın­dan 2001’den bu yana ve ede­bi çalış­malar yanın­da, yazarların duruşu ve direnişi de dikkate alı­narak ver­iliy­or. Avus­tu­rya köken­li bu ödül, yal­nız­ca bu ülkede yaşayan ya da Avus­tu­rya’­dan sınır dışı edilen yazarlara ve alman­ca dilinde yazan ede­biy­atçılara özel değil.

Theodor Kramer Soci­ety, bu ödülle “Avus­tu­rya’­da her şeyin tek bir yöne gitmediğine, ken­di çelişk­i­leri olan bir ülke olduğu­na ve ken­di çelişk­i­ler­ine ve ken­di ken­disiyle mücade­le­sine rağ­men bu ülkenin de ilerlediğine dair bir mesaj da ver­mek” iste­diği­ni ifade ediyor.

Theodor Kramer ödülüne layık görülen aday yazarlar, başvu­ru yön­temiyle değil, jürinin öneri ve kararı üzer­ine Theodor Kramer Soci­ety yöne­tim kuru­lu tarafın­dan belir­leniy­or. Ardın­dan, yöne­tim kuru­lu bir oyla­ma ile karar veriy­or. Bu yılın Theodor Kramer ödülü iki isim tarafın­dan arasın­da pay­laşılıy­or : Mer­al Şimşek ve Ger­hard Fritz Ober­schlick. Bugün, Gün­ther Ander­s’ın ede­bi icracısı olan Avus­tu­ryalı den­eme yazarı Ger­hard Fritz Ober­schlick bir poli­tik ve kültür der­gisi olan FORVM’nin eski genel yayın yönet­meni­dir. Der­gi, onun editöryal yöne­ti­mi altın­da, özel­lik­le entelek­tüel ve sosyal eleştiri, anti-faşizm ve insan hak­ları mücade­le­si konu­ların­da kay­da değer bir isim kazanmıştı.

Diyarbakır­lı yazar Mer­al Şimşek, Kürt PEN, Kürt Ede­biy­atçılar Derneği ve Mezopotamya Yazarlar Derneği üye­si. Ede­biy­atı birçok kez ödül­lendiril­di, çeşitli dillere çevril­di ve bazı kita­plarının çevir­i­leri Alman­ca da dahil olmak üzere yine fark­lı dillere çevir­ilm­eye halen devam ediy­or. Mer­al Şimşek’in bu güne dek Mül­te­ci Düşler, Ateşe Bulut Yağdıran, İnc­ir Karası adlı üç şiir kitabı yayım­landı ve Nar Leke­si adlı bir de romanı var. Son kitabı Arzela, yedi kısa öykü ve bir gir­iş makalesi­ni bir arayaya getiriy­or, ve ismi­ni sadece Şan­lıur­fa’nın Halfeti ilçe­si toprak­ların­da yetişen, endemik yabani bir karagülden alıy­or. Arzela okuyu­cuy­la buluş­masının üzerinden çok zaman geçme­den tük­en­di. Ama mer­ak etmeyin, ikin­ci baskısı yol­da. Mer­al Şimşek’in henüz yayın­lan­mamış altıncı kitabı Kav­im­ler Toplamı Yok­luk ise şu anda çeviri aşamasında…

meral simsek

Mer­al Şimşek, ödüle dair tep­kisi­ni ve duygu­larını biz­im­le şöyle paylaştı:

Bu ödüle değer görülmüş olmak inanıl­maz heye­can veri­ci. Çünkü bu hem kalem gücünüzün hem de direnişinizin ödül­lendirildiği, çift ödül sayıla­bile­cek çok kıymetli bir ödül. Bir Kürt kadını olarak buna sahip olmak ayrı bir güzellik. 

Ve ben bu ödülümü dire­nen tüm Kürt kadın­ları­na adıy­o­rum. Ayrı­ca değer­lendirme kuru­lu­na giden yazılarımın çevir­i­leri için de baş­ta Kedis­tan ekibi olmak üzere Naz Oke’ye, Renée Lucie Bourges’a Öykü Tek­ten’e ve Burhan Sön­mez’e son­suz teşekkür­ler­i­mi iletiyorum. 

Bu vesi­leyle bir kez daha tekrar­lıy­o­rum biz Kürt kadın­ları asla pes etmeye­cek ve asla yorul­madan yürüm­eye devam ede­ceğiz.

Yazarı birkaç ay önce Kedis­tan’a verdiği bu söyleşiyle daha yakın­dan tanı­ma fır­satı bula­bilirsiniz. Ede­biy­atını keşfet­mek için bu güne dek yayım­lan­mış eser­leri­ni en sevdiğiniz kitapçı­da bula­bilirsiniz. Kedis­tan okuyu­cu­ları­na sun­duğu­muz çevir­i­leri, Fran­sız­ca ve İngilizce konuşan dost­larını­zla pay­laş­mak için ise bu bağlan­tıyı izleye­bilirsiniz. Türkiye’­den ayrıl­ma deney­i­minin hikayesi­ni, bu zor kararı nasıl verdiği­ni, belir­siz ve tehlike­li göç yol­ların­da, özel­lik­le Yunanistan’­da maruz kaldığı şid­de­ti, yazarın ken­di kale­minden bula­cağınız bu arşivde, dost­larınıza etk­i­leyi­ci bir tanış­ma armağan ede­ceğiniz­den eminiz…

Kedis­tan’ın tüm emekçi­leri, çevir­i­lerinin jüriye bu güzel kale­mi tanıt­maya katkı olduğunu öğren­mek­ten duy­duğu mut­lu­luk­la, Mer­al Şimşek’i hem ede­biy­atı hem de mücade­le­si ve direnişiyle hak ettiği bu ödül için yürek­ten tebrik ediyor…


Kedistan’ı destek­leyin, bağışlarını­zla yaşatın

Kedistan’ı ve arşivlerini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Kedistan bağımsızlığını koruma kaygısı ile fon ya da reklam almıyor, habere ulaşma hakkının karşılıksız olması gerektiği prensibi dahilinde abonelik zorunluluğu getirmiyor ve tüm katılımcıları da gönüllü. Bugüne dek en aza indirgediğimiz masrafları, dayanışmak isteyen okuyucularımızın bağışlarıyla karşılayabildik. Sizler de destek olabilirsiniz.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.