Türkçe | Français | English

01.01.2021


alaattin cakici hafta

Orga­nize suç örgütü lid­eri Alaat­tin Çakıcı sosyal medya hesabın­dan yayım­ladığı mesaj ile AKP’li Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı.


02.01.2021


melih bulu hafta

AKP mil­letvek­ili ola­mayan Prof. Melih Bulu Boğaz­içi Üniver­site­sine rek­tör oldu! Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniver­sit­eye rek­tör atadı. Boğaz­içi Üniver­site­si Rek­tör­lüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaz­içi Üniver­site­si’ne, Prof. Dr. Ahmet Kut­luhan, Pamukkale Üniver­site­si’ne, Prof. Dr. İsm­ail Yük­sek, Antalya Bil­im Üniver­site­si’ne, Prof. Dr. Mehmet Dur­man, Beykoz Üniver­site­si’ne ve Prof. Dr. Ünal Ay, Çağ Üniver­site­si’ne atandı.


hdp

Cumhur İtt­if­akı, HDP’nin kap­atıl­ması ile ilgili adım atmaya hazır­lanıy­or. İtt­if­akın HDP için önce­lik­le anayasanın 68. mad­desinde yer alan “Siyasi par­ti­lerin suç işleme­si teşvik edile­mez” hük­mü gereğince Hazine yardımın­dan “muaf tutu­la­cağı”, ve ardın­dan 69. madd­eye göre par­ti hakkın­da “kap­at­ma davası açıla­bile­ceği” belirtiliyor.


Türkiye

Fotoğraf: Kam­püs Cadıları

AKP Sarıy­er İlçe Teşk­i­latı kuru­cusu ve 2015 seçim­lerinde AKP İst­anb­ul 1. bölge mil­letvek­ili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaz­içi Üniversitesi’ne rek­tör yapıl­ması öğren­ci­lerin tep­ki­sine neden oldu. Öğren­cil­er, Twitter’da #Kayyum­Rek­törİstemiyo­ruz etiketiyle pay­laşım yaptılar.


feminicide Türkiye

Erkek­ler 2020’de 300 kadını öldürdü. Kadın Cinayet­leri­ni Dur­du­ra­cağız Plat­for­mu, 2020 yılı raporunu açık­ladı. Rapo­ra göre 300 kadın öldürüldü, 171 kadının ölümü de “şüphe­li” olarak kayıt­lara geçti.


03.01.2021


bogazici

Gian­lu­ca Costan­ti­ni’nin çiz­i­mi

Boğaz­içili akademisyen­ler yap­tık­ları açık­la­ma­da, “Yöneti­cil­er ata­may­la değil seçim­le belir­len­meli”, “Üniver­sitem­izin akademik özerk­liği­ni, bil­im­sel özgür­lüğünü ve demokratik değer­leri­ni açıkça ihlal eden bu uygu­la­mayı kab­ul etmiy­oruz” dediler.


04.01.2021


Fotoğraf: Zeynep Kuray

Boğaz­içi Üniver­site­si öğren­ci­lerinin, Melih Bulu’­nun, Boğaz­içi Üniver­site­si’ne ‘kayyum rek­tör’ olarak atan­ması­na karşı gerçek­leştirdik­leri protesto eylem­ine polis saldırısı! 14 öğren­ci gözaltı­na alındı.


05.01.2021


Boğaz­içi öğren­ci­ler­ine ev baskını: Melih Bulu’­nun Boğaz­içi Üniver­site­si’ne ‘kayyum rek­tör’ olarak atan­ması­na karşı protesto eylem­ine katılan 28 öğrencinin evine bu saba­ha karşı baskın yapıldı. Baskın­lar­da 17 öğren­ci, gün içinde ise 5 öğren­ci daha gözaltı­na alındı.


06.01.2021


Türkiye

Toplum­sal olay­lara müda­hale kap­samın­da Türk Silahlı Kuvvet­leri (TSK), Mil­li İstih­b­arat Teşk­i­lat (MİT) ve Emniyet Taşınır Mal Yönetmeliği’nde değişik­lik yapıldı. Res­mi Gazete’de yayım­lanan değişik­liğe göre “terör ve toplum­sal olaylar”da TSK’ye ait silah ve taşıt­lar, bakan onayıy­la Emniyet ve MİT’e devredilebilecek.


dink

Agos gazete­si Genel Yayın Yönet­meni Hrant Dink suikasti davasın­da eski Tra­b­zon jan­dar­ma isti­h­barat görevlileri Veysal Şahin ile Volkan Şahin’in, cinayeti daha önce­den bildik­leri için tutuk­lan­ması­na karar verildi.


demirtas

HDP eski Eş Genel Başkanı Sela­hat­tin Demir­taş yap­tığı pay­laşım­la, Boğaz­içi Üniver­site­si’ne rek­tör atanan Melih Bulu’yu protesto eden öğren­cilere destek ver­di. Demir­taş Twit­ter pay­laşımın­da, “Ne yap­tınız gençler ya, sesiniz buraları sal­lıy­or. Kim bilir, nereleri titretiy­or­dur. #Bogazi­ci­U­ni­ver­si­ty” dedi.


prison prisons cárceles

İmr­alı Yük­sek Güven­lik­li F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 22 yıldır tutu­lan PKK Lid­eri Abdul­lah Öcalan’a yöne­lik ağır­laştırılmış tecridin son­landırıl­ması ve tutuk­lu­lara yöne­lik artan hak ihlal­leri­ni protesto etmek amacıy­la ceza­ev­lerinde 27 Kasım’da başlatılan süre­siz-dönüşüm­lü açlık gre­vi devam ediyor


07.01.2021


Türkiye

Kobani iddi­aname­si kab­ul edil­di. İdd­ia­namede 27’si tutuk­lu, 6’sı hakkın­da adli kon­trol kararı, 75’i hakkın­da da yakala­ma kararı bulu­nan 108 kişi için 38’er kez ağır­laştırılmış müeb­bet hapis ceza­sı isten­di. Ceza iste­nen­ler arasın­da HDP eski Eş Genel Başkanı Sela­hat­tin Demir­taş da bulunuyor.


hdp

Regl dönem­lerinde hijyen ürün­ler­ine ulaşa­mayan bin­lerce insan var. Kadın­lara hijyen ürün­leri ücret­siz ver­ilsin”. HDP Mil­letvek­ili Gülis­tan Kılıç Koçy­iğit, 15–49 yaş aralığın­da tüm kadın­lara regl dönem­lerinde kul­landık­ları hijyen ürün­lerinin tamamının ücret­siz sağlan­ması­na dair kanun tek­li­fi verdi.


Boğaz­içi Üniver­site­si eylem­lerinde gözaltı­na alı­nan toplam 40 öğren­ci­den 24’ü serbest bırakıldı. Öğren­cil­er gözaltı­na alındık­tan son­ra çıplak ara­ma day­atıldığı yönün­de­ki iddia tutanaklar­da da yer aldı.


capitol turkey

ABD’de Kon­gre binasının gös­teri­cil­er tarafın­dan basıl­ması konusun­da, “Ameri­ka Bir­leşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip eden” T.C. Dışiş­leri Bakan­lığı’nın “ABD’deki tüm tarafları iti­dal ve sağ­duyuya dav­et ediy­oruz” tavsiye­sine yer veren açık­la­masının ardın­dan, TBMM Başkanı Mustafa Şen­top’­tan, İbrahim Kalın Başbakan Baş­danış­manı, Cumhur­başkan­lığı İletişim Başkanı Fahret­tin Altun’a, AK Par­ti Sözcüsü Ömer Çelik’e kadar bir çok isim sosyal medya­da koro halinde aynı tavsiyeleri yayınladı…


08.01.2021


Erdoğan Boğaz­içi Üniver­site­si’n­de­ki protesto­lar­la ilgili de şu değer­lendirmel­erde bulun­du: “Arkadaşlar ben öğren­cil­er­le neden görüşey­im, öğren­cil­er bence işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğren­ci­lik­le alakası olmayan, işte CHP’nin bakıy­or­sunuz İst­anb­ul İl Başkanı ora­da, zat­en ken­disi bir DHKP‑C militanıdır. ”


melek ipek

Antalya’­da, 31 yaşın­da­ki Melek İpek, ken­disi­ni kelepçe­leyip saatlerce şid­det uygu­layan ve iki çocuğunu öldürmek­le tehdit eden evli olduğu erkek Ramazan İpek’i özsavun­ma uygu­la­yarak öldürdü.


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.