Français | Türkçe

İtalya’nın Raven­na kentinde uzun senel­erdir yaz mevsi­minde gerçek­leşen “Raven­na Fes­ti­vali”, opera ve klasik müzik üzer­ine inşa edilmiş olması yanın­da dans, sine­ma gibi sanat­lara da yer veren bir kültür etkin­liği. 1990 yılın­da, ses sanatçısı ve orkestra şefi Ric­car­do Muti’nin eşi Cristi­na Maz­zav­i­lani Muti tarafın­dan kuru­lan fes­ti­val fark­lı mekan­lar­da gerçek­leştir­iliy­or. 1997’den bu yana halk­lar ve kültür­ler arasın­da müzik ve sanat yoluy­la diyaloğa adan­mış bir pro­je olan “Dostluk yol­ları” kon­ser­leri­ni içeriyor.

Suriye’de Rojava’ya odaklanmış dostluk

Bu yıl sanat aracılığı ile köprü kuru­lan bölge Suriye, ve özel­lik­le Rojava’ya bir odak­lan­ma söz konusu… Fes­ti­val “Sanat ve kültür­le kuru­lan bir köprü — Dostluk yol­ları, Suriye için konser” başlığı altın­da iki kon­seri seyir­ciye sunuy­or. İlki 3 Tem­muz’­da, ikin­cisi ise 5 Tem­muz tar­i­hine pro­gram­lanan kon­ser­lerde Ricar­do Muti yöne­ti­minde, Orches­tra Gio­vanile Lui­gi Cheru­bi­ni ve Syr­i­an Expat Phil­har­mon­ic Orches­tra (SEPO), Lud­wig van Beethoven’in “Eroi­ka” sen­fon­isi­ni çalıy­or. Ayrı­ca kon­serde iki özel dav­etli var: sanatçı Aynur Doğan şarkılarıy­la Kürt anadili­ni ve müz­iği­ni, sanatçı gazete­ci Zehra Doğan ise bir per­for­mansla Kürt kadın­ların tanık­lığını katıyor.

İtalya basını, etkinliğe ve tanıklıklara geniş yer verdi

Fes­ti­val her yıl seçilen konuy­la ilgili özel bir kitap yayın­lıy­or. 2 Tem­muz sabahı Raven­na Fes­ti­val­i’nin 2020 kitabı, Alighieri Tiy­a­tro­sun­da düzen­le­nen bir basın kon­fer­an­sın­da tanıtıldı. Kitap­ta 5 say­fanın eser­ler­ine ve taşıdığı tanık­lık­lara yer ver­ildiği Zehra Doğan da kon­fer­ans­ta söz aldı.

ravenna press

Basın toplan­tısın­da konuşan orkestra şefi Ricar­do Muti’nin eşi Cristi­na Maz­zav­i­lani Muti, “Kürt halkının mücade­le­si, özel­lik­le kürt kadın­ların öncülüğü bize çok şey öğretiy­or. Ben şah­sen, kendi­mi Kürtlere çok yakın, hat­ta onlar­dan biri gibi hissediy­o­rum. Aynur Doğan ve Zehra Doğan’ın bugün aramız­da olması biz­im için çok önem­li” dedi.

Zehra Doğan ise “Orta Doğu’da kadın­ların mücade­lesinin çok önem­li bir yeri var. Bu yüz­den destek­len­meleri çok sevin­diri­ci. Hevrîn Xelef’in katledilme­si, can­sız bedeninin teşhir edilme­si, eril zih­niyetin kadın­lara yöne­lik şid­detin ve düş­man­ca zih­niyetin bir sim­ge­si haline gel­di. Çünkü bu zih­niyet, Hevrîn’e ve katet­tiği tüm kadın­lara bu şid­de­ti uygu­larken, kadın­lara bir göz dağı verme çabasın­da. Ama buna rağ­men, kadın­lar Hevrîn’in bedeni­ni, omu­zların­da taşıdı. Biz­im için bura­da olmak önem­li” ifadeleri­ni kullandı.

Zehra Doğan Bres­cia müzesin­de­ki ser­gisi çerçevesinde, 23 Kasım 2019’da “25 Kasım, Dünya kadı­na yöne­lik şid­de­tle mücadele günü” bağlamın­da, müzenin gir­işi­mi ile düzen­le­nen ve yine Hevrîn Xele­f’e adanan bir per­for­mans gerçek­leştir­miş ve portresi­ni çizmişti.

Altı çizilen mücade­lenin öne­m­i­ni sıcak bir bakış açısı ve destek­le ile kucak­layan İtalya basını, etkin­liğe ve tanık­lık­lara geniş yer ver­di ve ver­m­eye devam ediyor…

3 Temmuz dostluk konseri, halklar arasında bir sanat köprüsü

3 Tem­muz akşamı, Roc­ca Bran­ca­le­one’­da 12 Ekim 2019’da à Tir­wazî’de İşid tarafın­dan katledilen, Kürt aktivist, fem­i­nist ve poli­ti­ka insanı Hevrîn Xele­f’e adanan kon­serin özel konuk­ları Aynur Doğan muhteşem sesi ve şarkıları ile, Zehra Doğan ise sahnede gerçek­leştirdiği per­for­man­sın­da çizdiği res­im­le izleyi­cil­erde büyük bir heye­can yarattı.

  • Ravenna

Beethowen’in “Eroi­ka” sen­fon­isi ise, orkestranın arka planın­da yer alan dev ekran­da, YPJ savaşçı kadın­larının fotoğrafları eşliğinde çalındı. Bir Avru­pa fes­ti­valin­in, Kürt kadın­ların silahlı ve silah­sız mücade­lesi­ni sanat yolu ile destek­leme­si ve taç­landır­ması, ve bu mücade­leyi evrensel boyu­ta taşı­ması, hem farkın­dalık kazandır­ma açısın­dan çok önem­li hem de bu mücadel­eye ver­ilen değerin ifade­si olarak onur verici.

Duygu yük­lü bu konser can­lı olarak Raveg­nana Radio inBlu (94.0 MHz) tarafın­dan yayın­landı, ve rady­onun “Raven­na Fes­ti­val” arşivin­den dinleye­bilirsiniz. Sanatçı Aynur Doğan ise, Twit­ter hesabın­da kon­serin başın­da­ki birkaç dakikayı, etkin­liğe katıla­mayan­lar­la paylaştı.

İkinci dostluk köprüsüne Paestum tapınağı ev sahipliği yapacak

Fes­ti­val devam ediy­or… 5 Tem­muz günü, aynı konser, Güney İtalya’da, Tiren sahilinde yer alan ve önem­li bir antik kent olan Magna Grae­ci­a’­da­ki tar­i­hi tapı­nak­ta tekrar­lanacak. Bu kent, Palmi­ra ile kardeş şehir olduğu için, mekan özel olarak seçilmiş. Ve bu kez Işid’ın yakıp yık­tığı Palmi­ra Arke­olo­ji müze­si yöneti­cil­iği­ni yap­mış olan ve değer biçile­mez antik eser­lerin yeri­ni söyle­meyi red­det­tiği için 18 Ağus­tos 2015’de yine Işid tarafın­dan katledilen arke­olog Khaled al-Asaad’a adanıyor.

Bu konser RAİ tele­vizy­onu tarafın­dan kaydedil­erek, 23 Tem­muz tar­i­hinde yayınlanacak.

Bu güne dek sanat per­for­manslarının yasak olduğu tar­i­hi mekan­da, fes­ti­valin ısrar­lı isteği üzer­ine, ilk kez ver­ilen özel izin­le Zehra Doğan yeni bir per­for­mansla, İşid’in yok etm­eye çalıştığı kültür ve tar­i­hin tanık­lığını tuvalinde seyir­ciye taşıyacak.

Emi­niz ki bu ikin­ci konser, ilkinin uyandırdığı duygu ve dayanış­mayı güçlendi­re­cek­tir. Ve sanatın, emeği geçen sanatçıların, hüman­ist ve poli­tik farkın­dalığın, ve tüm destek­lerin yayıl­masın­da öne­m­i­ni bir kez daha vur­gu­la­mak isteriz…

paestum


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Naz Oke on EmailNaz Oke on FacebookNaz Oke on Youtube
Naz Oke
REDACTION | Journaliste 
Chat de gout­tière sans fron­tières. Jour­nal­isme à l’U­ni­ver­sité de Mar­mara. Archi­tec­ture à l’U­ni­ver­sité de Mimar Sinan, Istanbul.