Türkçe | English

Şilili ve Fran­sız yönet­men Car­men Castil­lo’nun, Nûdem Durak’a destek verdiği ve 22 Mayıs tar­i­hinde Le Monde gazetesinde yayın­lanan yazısını, ken­disinin de izni ve isteğiyle Türkçe olarak paylaşıyoruz.

Nûdem Durak’ın silahı yoktu, gitarından başka

■ 1974: Ne kadar uzun zaman geçmiş, ama yaşadığınız dehşet zaman­ları kolay kolay yok olup git­miy­or. Evimize yapılan baskının ardın­dan Pinochet’nin siyasi polisi tarafın­dan tutuk­lan­mıştım. Eşim Şili direnişinin kadro­ların­dan biriy­di; o yaşamını ateş altın­da yitir­di ve ben ise hay­atımı ulus­lararası dayanış­maya borçluyum. Yoldaşlarımızın hemen hep­si bir­er bir­er düşmüştü.

Çoğu işkence gör­müştü, bazıları son­suza dek “kayıp” olarak kala­cak­tı. Dar­be­cil­er ben­im bir askeri has­tanede tutuy­or­du, çünkü bir el bom­bası pat­la­masın­da yaralan­mıştım. İns­anl­arın özgür­lüğüm için sefer­ber olduğunu bilmiy­or­dum; bunu sınırdışı edilip İngiltere’ye geldiğimde, uzun bir sürgünün başlangıcın­da öğrenecektim.

Amerikalı aktivist, Black Panters’ın eski üye­si. Angela Davis, bana desteği­ni sun­muş­tu. ‑O da, tutuk­landık­tan ve geniş bir ulus­lararası kam­pa­nya sayesinde Afro-ameri­ka mücade­lesinin sem­bol­lerinden birine dönüştük­ten son­ra, iki yıl önce beraat etmişti. Ondan “terörist” olarak bahsediy­or­lardı. Movimien­to de İzquierda Rev­olu­cionar­ia, MİR — İsp­anyo­lca Devrim­ci Sol Hareketi’nden olan bizler için, ben­im için de, adalet ve eşit­lik için mücadele eden diğer aktivistler için de “terörist” deniliyordu.

Uluslararası bir kampanya

Bugün bu sözcük, aynı sözcük Nûdem Durak’tan bahsederken kul­lanılıy­or, 32 yasın­da, Türkiye’de 19 yıl hapis ceza­sı­na mahkum edilen Kürt şarkıcı.

Beş yıldır bir hücrede yaşıy­or. Bu beş yıl bildiğimiz beş yıl­dan çok daha uzun olsa gerek. Hep­imizin birey­sel özgür­lük­leri töh­met altın­da; hiç bir duvar, hiç bir gardiyan bir mucizeyi engelle­meyi başara­madı: Sesi mesafeleri ortadan kaldırdı. Nûdem Durak’ın silahı yok­tu, gitarın­dan baş­ka. Şarkılarını bir­biri ardı­na ikti­dara gelen tüm hükümetler tarafın­dan uzun bir süredir yasak­lan­mış olan anadilinde söylüy­or­du. Duru sesiyle, onyıl­lardır bir çok devlet tarafın­dan ezilen halkının belleği­ni, düş­leri­ni ve mücade­lesi­ni yük­sek­lere taşıyordu.

Direndiği için ‑ve diren­m­eye devam ediy­or- terörü biz­zat ken­di sis­tem­leştir­miş bir devlet onu, felç edi­ci bu sözcük­le sus­tur­mak iste­di: “terörist”. Nûdem darp edil­di, tecrit edil­di. Gitarı kırıldı, Yalancı tanık­lık­lar­la köş­eye sıkıştırıldı. Ama devlet­sel ölüm maki­ne­si çok­tan kay­bet­mişti: onun sesi bize ulaşıy­or, hat­ta öncesin­den de güçlü olarak, tıp­kı müzisyen­leri çok uzun süren bir açlık grevin­den son­ra ölen Gurup Yorum’un sesi gibi.

Fransa’da “Free Nûdem Durak” şiarı ile ulus­lararası bir özgür­lük kam­pa­nyası açıldı ve bu ses, şim­di­den Cezayir’den Ameri­ka Bir­leşik Devletleri’ne, Fas’tan İsveç’e, Senegal’den Gouadeloupe’a, yankı buluy­or. Tanış­madığım Angela Davis’in, bir kez daha tut­sak bir kadının ‑bir sanatçının- özgür­lüğü için çağrı yap­tığını öğreniyorum.

Şarkıcı gök ve toprağa dönüşür”

Ve onun her şarkısın­da yeni ve eksik­siz bir deney­im yaşıy­or olmak­tan hayrete düşüy­o­rum: anlam­larını kavra­maya çalıştığım sözcük­lerinin, sesinin içine kayıy­o­rum; şimdi­mi Nûdem’in hikayeleri ve dağ man­zar­aları ile doldu­ruy­o­rum. Gele­cek, bugün ve geçmiş, onun­ki, biz­im­ki, ben­im­ki, bir­biri­ni destek­liy­or, bir­biriyle söyleşiy­or, bir­birine bağlanıyor.

Yazar John Berg­er, büyük bir sanatçının söylediği bir şarkıyı yazarken şöyle diy­or­du: “Artık kıyı­da köşede kalmış bütün ses­si­z­lik­ler ve masumiyetler sesle doldu­rul­muş­tur, yaşamın man­to­su ter­syüz edilmiştir, şarkıcı gök ve toprağa dönüşür, geçen zaman ve gele­cek zaman tek bir yaşa­ma ait bir şarkıyı mırıldanır”.

Evet işte, ben­im nes­lim­in direnişi, onun­ki ile, onların­ki ile buluşuy­or, zira artık arkasın­da kolek­tif bir destek olmayan poli­tik bir tut­sak ola­maz. Arkasın­da dire­nen bir halk olmak­sızın dire­nen bir birey ola­maz. Bu adalet ve eşit­lik talebinin, ulusal olduğu kadar evrensel olan; bir­lik­te üzülen bir­lik­te sevi­nen ve asır­lardır koparıla­mamış ipidir.

Ben ulus­lararası bir sefer­ber­lik sayesinde bir gün özür­lüğümü geri aldım, herkesin bu şan­sı olmalı.

Ben­im de bu kez başkaları için aynı şeyi yap­mak, maki­nenin karşısın­da bir kum tane­si olarak diğer­leriyle bir­leşerek çıkıp şu çığlığı duyur­maya çalış­mak­tan baş­ka çarem yok: “Nûdem Durak ve tüm siyasi tut­sak­lara özgürlük”.

Car­men Castillo

#FreeNûdem­Du­rak #FreeAllPo­lit­i­cal­Pris­on­ers

Car­men Castil­lo’­nun destek video­sunu ve çevirisi­ni bura­da bulabilirsiniz.


Nudem Durak’ı destekleye­bilirsiniz

İmza kampanyası Free Nûdem Durak • Facebook @nudemdurak • Twitter @NudemDurak • Instagram @freenudemdurak • Youtube Free Nûdem Durak • Nûdem ve koğuş arkadaşlarını mektuplarınızla destekleyebilirsiniz • Nudem Durak M Tipi Kapalı Cezaevi Bayburt – TÜRKİYE

Düzeltmeler için Zeynep’e özel teşekkür!
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Auteur(e) invité(e)
Auteur(e)s Invité(e)s
AmiEs con­tributri­ces, con­tribu­teurs tra­ver­sant les pages de Kedis­tan, occa­sion­nelle­ment ou régulièrement…