Türkçe | Français | EnglishCastellano

Kedis­tan için hazır­ladığım Sürgünde Kadın Portreleri yazı dizisinin ikin­ci özel röpor­ta­jının konusu olan Yasemin Çakal, kadın­ları ken­di deney­i­mi çevresinde, yeniden mücadel­eye çağırıyor.

Kadın Cinayet­leri­ni Dur­du­ra­cağız Plat­for­mu’­nun (KCDP) hazır­ladığı rapo­ra göre, Türkiye’de, 2019 yılın­da, tespit edilebilen 474 kadın cinayeti işlen­di. 2018 yılın­da da 440 kadın öldürülmüş ve cinayet­lerin fail­leri kur­ban­ların en yakın­ları çık­mıştı. Bilindiği gibi, bu kadın­ların büyük bir çoğun­luğu öldürülme­den önce devlet kurum­ların­dan şid­dete karşı korun­ma talep etmiş kadınlardı.

Yasemin 2015 yılın­da ken­di­ni ve çocuğunu eski eşinin şid­detinden koru­mak ve sırf bu ista­tis­tik­lere erkek tarafın­dan öldürülmüş bir kadın olarak geçmemek için sanık san­da­lye­sine otur­mak zorun­da kalmıştı.

Daha son­ra Yasemin kadın katili erkek­lere cömertçe ceza indiri­mi uygu­layan adalet karşısın­da, tüm kadın­lar­la bir­lik­te mücadele etmişti. Dahası üç yıl­lık ceza­e­vi deney­i­min­den son­ra tahliye edilen Yasemin, ceza­e­vi çıkışın­da kadın­ları ken­di anadilinde bir slo­gan­la selam­lamış olmak­tan dolayı on beş yıl ceza­ya mahkum edilmişti.

Yasemin şim­di İsviçre’de, çocuğuy­la beraber bir mül­te­ci kam­pın­da otur­ma izni bekliyor.

Önem­li bir not : İsviçre Göç Büro­su, Yasemin’in sığın­ma talebinin poli­tik olmadığı görüşünde. Önce­lik­le belirmek ister­im ki, İsviçre’de sığın­ma tale­pler “insanı” otur­ma izni ile ceva­p­landığın­da, “F” tipi adı ver­ilen bir mül­te­ci kartı ver­iliy­or. “Geçi­ci otur­ma izni” niteliğin­de­ki statü, kişinin, ülkeyi bırakın, kab­ul edildiği kan­ton­dan bile çık­ması­na imkan ver­miy­or… Ayrı­ca her yıl yenilen­mesi gerekiy­or. Kısacası, kişinin poli­tik mül­te­ci statüsüne nazaran çok kısıtlı bir şek­ilde kab­ul edilme­si anlamı­na geliyor.

Ve hatır­larsak, kadın­lar, baş­ka bir ülkede dahi olsa, Yasemin’in davasının tüm kadın­ların davası olduğunu haykır­mış, “kadı­na yöne­lik şid­det poli­tik­tir” demişti.

Bu bil­giyi de aklımız­da tutarak, siz­leri tekrar Yasemin’in deney­imine kulak ver­m­eye dav­et ediyorum!


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Dilek Aykan
REDACTION | Auteure
Gazete­ci, siyasetçi, insan hak­ları savunucusu. Jour­nal­iste, femme poli­tique, défenseure des droits humain. Jour­nal­ist, polit­i­cal woman, defendor of human rights.