Zehra Doğan “Street Art” sanatçısı Banksy’nin fırçası ile New York’­ta yüzünü gös­ter­di. Böylece dayanış­manın “kele­bek etk­isi” Ameri­ka kıtasın­da bir sokağın yüreğine, geçen­lerin göz­ler­ine dek ulaşmış oldu.

Banksy’nin destek gir­işi­mi New York Times’in ilk haberinden son­ra, ulus­lararası basın­da, yüzbin­lerce kanat çır­pışı ile, akla gelebile­cek her dilden yankılandı…

Sen­tenced to near­ly three years in jail for paint­ing a sin­gle pic­ture. #FREEzehrado­gan

Une pub­li­ca­tion partagée par Banksy (@banksy) le

Kedis­tan’­da bu yankı­dan hep­imiz son­suz bir mut­lu­luk duy­duk. Ve Zehra’yı destek­lenecek sanatçı ve yazarlar arası­na katan PEN İnt­ern­at­iona­l’in de, uzun nefes­li bir dayanış­ma çalış­masının bu güzel aşa­masın­dan mut­lu­luk duy­duğunu düşünüyoruz.

Elbette bu destek, Zehra’nın ori­ji­nal ve baskı eser­lerinin sergi­leri­ni sürdürm­eye, ve böylece, sanatının gücü kadar, sanatçı ve gazete­ci olarak söylem­i­ni, tar­i­hi bir arşiv oluş­tu­ran çalış­malarını gün ışığı­na çıkar­maya devam etmem­iz için bizlere de büyük bir ener­ji verdi.

Bir dayanış­ma kam­pa­nyasın­da yaşan­abile­cek zor­luk­lar ne olur­sa olsun, sayısız destekçi bu kam­pa­nya­da yal­nız­ca Zehra’nın yüzünü ışık­ta tut­ma kaygısıy­la değil, kadın, Kürt, sanatçı, gazete­ci, ve aydın kim­lik­leri ile, onun şah­sın­da Türkiye’de­ki tüm siyasi rehin­ler ve gerçek­ler konusun­da farkın­dalık yarat­mak için elin­den geleni yap­maya devam edecek.

Zehra Doğan Avru­pa’­da sergilen­m­eye devam edecek…

Yeniden hatır­lat­mak ister­iz, Kedis­tan, Zehra’nın, sanatçı hak­larını hiç bir karşılığı olmadan, sadece dayanış­ma temeli üzer­ine inşa edilen bir sorum­lu­luk alarak koru­maya, gözetm­eye ve tüm orga­ni­za­sy­on­lara lojis­tik destek ver­m­eye anga­je oldu. Bu sorum­lu­luğu Zehra özgür­lüğüne kavuşana kadar yer­ine getirm­eye söz verdik, ve bu günün gelmesi­ni her şey­den çok arzu ediy­oruz. Bu bağlam­da, tüm ser­gi istek­ler­ine, yeni kitap pro­jeler­ine, yaratıcı destek gir­işim­ler­ine açığız ve hep bir­lik­te çalış­maya etm­eye devam ediy­oruz. Dayanış­manın her katılım­cının ken­di bil­gisi, emeği, zamanı ve ener­jisi­ni, ken­di imkan ve ölçü­lerinde ortak­laştır­ması ile oluşan bir kele­bek etk­isi yarat­tığını biliyoruz…

Konuy­la ilgili, haber, röpor­taj, film hazır­la­mak isteyen tüm medyalara da gereken tüm bil­gi, malzeme, lojis­tik destek ve yardımı veriyoruz.

Ajan­da­da bugün, Fransa’nın Batı’sın­da, Bre­tanya böl­gesinde, son­ba­har­da gerçek­leştir­ilme­si plan­lanan, bölge­sel bir kültür merkezinin ser­gi ve etkin­lik mekan­larını, bir sine­ma ve bir tiy­a­tro­nun part­ner olarak kapılarını açtığı, siv­il toplum kuru­luşlarının, destekçi sanatçı, gazete­ci ve aydın­ların katılım­cı ola­cağı çok geniş bir gir­işim var. Yazı bek­lerken, Almanya, Hol­lan­da, İsp­anya Bask ülkesin­de­ki sergi­lerin pro­jeleri iler­liy­or. Viyana’­da 8 Mart’­ta kapılarını açan ser­gi başarı ile sürdürüldü ve henüz son buldu.

Zehra ve tüm siyasi tut­sak­lar ceza­ev­lerinde kısıt­la­ma, baskı, psikolo­jik ve fizik­sel işkence yaşa­maya devam ediy­or­lar. Zehra’ya, ve onun şah­sın­da, tüm rehin­lere, sürgün­lere ve dire­nen­lere destek ver­mek isteyen, birey, dernek, kurum ve ulus­lararası kuru­luşları dayanış­maya çağırıyoruz.

Kim­liği bil­in­meyen Banksy’ye ve bu güçlü ve dev eseri bir­lik­te sokak­lara taşıdığı sanatçı Bor­f’a tekrar teşekkür ediy­oruz. Kim­liği bil­in­meyen bir sanatçının dünya çapın­da ses getire­biliy­or olması, başkalarının da tek tek ayağa kalka­cağı umudunu can­lı tutuyor.

Bu zor dönemde, siz de ona mek­t­up, kart yazarak destek ola­bilirsiniz

Bu link­ten Zehra’nın res­mi İnt­ern­et site­sine ulaşa­bilirsiniz ve üç dilden bil­gilenebilirsiniz. Sit­e­den gele­cek sergi­lerin pro­gram­ları­na ulaşa­bilir, Zehra hakkın­da çıkan fark­lı dilden haber­lerin, her gün gün­cel­lenen kro­nolo­jik bir dökümünü bulabilirsiniz.

Face­book @freezehradogan destek say­fası ve Zehra’nın, yok­luğun­da arkadaşları tarafın­dan yönetilen @zehradoganjinha Twit­ter hesabını izleyebilirsiniz.

Kedis­tan’ın Zehra için düzen­lediği özel dosya­da, hakkın­da Fran­sız­ca, İngilizce, İsp­anyo­lca, Kürtçe ve Türkçe yayın­lanan tüm yazılarımızı bulabilirsiniz.

Yeni eser­lerin çerçeve­len­mesi için, etik bir plat­for­m­da açılan destek kum­barası­na yardım edebilirsiniz.

Zehra Dogan, Turk­ish artist

Une pub­li­ca­tion partagée par Banksy (@banksy) le


With Banksy, Zehra Doğan is in New York Click to read
Zehra Doğan • A New York avec Banksy Cliquez pour lire
Zehra Doğan lle­ga a Nue­va York de la mano de Banksy Haga clic para leer

Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.