Daha önce­ki yazılarımız­da Notre-Dame-des-Lan­des’­da yapıl­mak iste­nen havaalanı için bir referan­dum ya da da “halk danış­ması” düşünüldüğünü yazmış, bu oyla­manın sonu­cu ne olur­sa olsun, ZAD’ı tahliye tehlike­si altın­da bıraka­cağını belirmiştik.

Kısacası önümüzde­ki her durum­da ZAD’ın tahliye­si ile biten bir den­klem­di. Havaalanı­na ‘evet’ çıkarsa, “Halk istiy­or ZAD boşaltıl­sın”, ‘hayır’ çıkarsa “Pro­je iptal edil­di, direnişe gerek kalmadı ZAD boşaltıl­sın”.

Pamuk eller sandığa

Oyla­ma yapıldı. Havaalanı taraftarı bir hükümetin seçtiği « Nantes Atlan­tique havaalanının, Norte-Dame-des-Lan­des ilçe­sine taşın­masını olum­lu görüy­or musunuz? » sorusuna, yine aynı hükümetin belirlediği coğrafi sınır­lar içinde yanıt ver­il­di. Sonuç : %55 oyla ‘evet’.

Oy hakkı olan vatan­daşların sadece %51’i oy ver­di. Yani 480 bin kişi, oy kul­lan­maya gitme­di. 268 bin kişi yani %55 ‘evet’, 218 bin kişi ise ‘hayır’ dedi. Havaalanı pro­je­sine sınır komşu ilçel­er büyük bir çoğun­luk­la ‘hayır’ derken, ekonomik kazanç sağlay­a­cak­larını uman kal­a­balık ilçel­er ‘evet’ yanıtı ver­di. Nantes şehri sonuçları ise 100 oy fark­la yarı yarıyay­dı. Pro­je­den olum­suz etk­ilen­meye­cek uzak mesafel­erde kalan böl­gel­er pro­jeyi destek­le­di. Hükümetin oy vere­cek böl­geyi belir­lerken sınır­ları geniş tut­ma strate­jisi de ise yaramış oldu.

Havaalanı direnişçi­leri, sonuçların açık­lan­ması ilerlediği sıra­da yeni bir öner­iyle gülümse­meyi ter­cih ettiler :

Taraftarları da karşı olanları da
memnun etmek amacıyla, 

havaalanı,
yapılmasının en çok istendiği bölgeye taşınacaktır!

proposition aeroport nantes humour

siyah : pro­je yeri
mavi : evet
kır­mızı : hayır
gri : henüz sayılıyor

Her ne kadar bel­ki bir sür­priz olur umudu yürek­lerde kaldıysa da, iki tarafın kam­pa­nyaların­da kul­lanılan olanakların arasın­da­ki eşit­si­z­lik, oyla­maya katılan böl­genin sınır­ları ve prosedür, soru­nun soru­luşu gibi unsurlar da gözönüne alı­narak, bu mümkün olduğu kadar yön­lendirilmiş halk danış­masın­da sonu­cun ‘evet’ ola­cağı tah­min ediliyordu.

Şu nok­ta­lara dikka­tinizi çek­mek­te yarar var:

Sonuçlar­da ise göze çarpan en önem­li nok­ta, ZAD’a komşu olan böl­gel­erde hayır oyu %60 oranın­da. Aslın­da bunun, pro­je yan­lısı ve ZAD düş­manı olan­ların ve hala ısrar­la « ZAD böl­gesinde otu­ran halk rehin alın­mıştır » ter­anesi­ni tekrar eden­lerin çen­esi­ni kap­at­ması gerekir. Ama ne ZAD otu­ran­larını ne destek veren çevre yaşayan­larını tanı­mak için bir kez olsun adım atmadık­ları için, aynı duruşu ve aynı dili kul­lan­maya devam ede­cek­leri, ve oyla­ma sonu­cun­da­ki bu önem­li ayrın­tıyı görmeme­z­lik­ten gele­cek­leri kesin.

Nantes şehri içinde, evet ve hayır arasın­da sadece 100 oyluk bir fark olması­na gelince: bölgede (sözde)Sosyalist Par­ti hüküme­tine güven ve desteğin ne dere­cede zayıf olduğu da ortaya kon­muş oluy­or. Bu yanıt, ayrı­ca önümüzde­ki gün­lerde Nantes’da yapıla­cak olan Sosyal­ist Par­ti — Yaz Üniversitesi’ne yol­lanan anlam­lı bir işaret.

Eee, bundan sonra ?

27 Hazi­ran Pazarte­si günü, direnişçi gru­pların yayın­ladığı ortak bildiri­de, « Direnişin bu akşam­dan itibaren sürm­eye devam ede­cek­tir » deniyordu.

Hükümetin ve havaalanı savunucu­larının saldırılarının kuvvetleneceği­ni biliy­oruz. Biz ise, ZAD’da yaşa­maya, ekm­eye, biçm­eye ve böl­geyi koru­maya devam ede­ceğiz. Hat­ta daha da büyük bir ener­jiyle korun­maya devam edile­cek, çünkü, alan, dünyanın meta­laştırıl­ması ve can­lıların yokdelişme­sine karşı, bugün kök­len­miş hale gelen bir umudun taşıyısıcı.

Fransa’daki ve her yerde­ki, bütün destekçi­leri ve dayanış­ma komiteleri­ni, harekete geçm­eye, ve gele­cek haf­ta­lar­da, aylar­da, dikkat­leri­ni iki mis­line çıkar­maya çağırıyoruz. 

Notre-Dame-des-Landes’da havaalanı olmayacak.

İlk adım olarak, yaz şen­liği için biraraya gele­ceğimiz 9–10 tem­muz tar­i­hinde, kitleleri Notre Dame des Landes’a akmaya dav­et ediyoruz.

Açık­la­manın yayın­lan­masın­dan bir gün son­ra ZAD’da yapılan büyük toplan­tı­dan bir sür­priz çıkmadı.

Huku­ki açı­dan, pren­sip olarak 2017 sonun­dan önce, pek bir gelişme olma­ması gerekiy­or. Ama yaz sonun­da, şen­lik­ler­den ve etkin­lik­ler­den son­ra, özel­lik­le OHAL duru­mu­na son ver­ilme­si halinde ZAD otu­ran­ları ve destekçi­lerin dikkatli ola­cağı dönem başlıy­or. Çünkü OHAL’in bitir­ilme­si halinde, kol­luk kuvvet­leri göreve git­tik­leri yer­ler­den, nor­mal kon­um­ları­na dönüp, tek bir hedefe daha kal­a­balık şek­ilde müda­hele ede­bile­cek durum­da olacak.

Oyla­maya karşı yapıla­bile­cek iti­raz ve res­mi işlem­ler sözkonusuy­du ancak incelemel­er­den son­ra bir yere var­may­a­cak­ları sap­tandı ve vaz geçildi.

Asıl sorun ZAD’daki ve onları destekleyen çapulcular !

Aslın­da konu havaalanının yapılıp yapıl­ma­masının ötesinde, ZAD’ın tahliye­si. Hükümeti, sağ kanadı, ve sağa kayan sol ve çevre­ci kanat­ları asıl rahat­sız eden şey, direnişin bir­leştiri­ci boyut­ları baş­ka direnişlere örnek olması. Bunun yanın­da, işgal alanının­da­ki otonom örgütlen­me ve siyasi pro­jenin siyasi kriz yarat­a­cak önemde olup, bir abse olarak görülmesi.

ZAD destekçi­leri için ise, bu alan ve alan­da yaşanan deney­im, gözbe­beği gibi korun­ması gereken bir deney­im. (Buradan bil­gilenebilirsiniz ve türkçe alt yazılı videoyu izleyebilirsiniz)

decor ps la rochelleSosyal­ist Par­ti, yaz etkin­liği­ni  “Ahan­da burası ben­im kalem » der gibi Nantes’da düzen­le­meyi seçti, buna tep­ki­siz kalmak olası değil­di. Baş­ta CGT sendikası, ve Nuit Debout (Gece Ayak­ta) olmak üzere, bir çok muhalif oluşum ve hareketin hay­al güç­leri­ni çalıştır­maya başladı bile. Ağus­tos sonun­da Nantes’da yapıla­cak Sosyal­ist Par­ti, Yaz Üniver­site­si, büyük bi ihti­malle pek rahat geçmeye­cek… El Khom­ri iş kanununa karşı direnişte, Sosyal­ist Par­ti’nin bir çok büro­su yeniden “deko­re edilmişti”.

ZAD’da Ekim ayın­da da yine büyük bir eylem olasılığı var. Henüz tar­ih açıklanmadı.

Önümüzde­ki ilk büyük ran­de­vu ‘Gökyüzünün İşg­ali­’ni bek­lerken ise, gökyüzüne saçıla­cak yıldı­zlar hazır­lanıy­or. Ulus­lararası dayanış­ma adı­na, uza­k­lar­dan gelen destek ve selam­lar da gökyüzüne yazıla­cak. Türkiye’den gelen dayanış­ma mesajını taşı­ma görevi­ni de Kedis­tan ve Kuzey Orman­ları Savun­ması seve seve üstlendi.

Face­book event

7–8 tem­muz atölye/hazırlık gün­ler­ine, 9–10 tem­muz etkin­lik ve eylem­ine katıl­mak için yola koyu­la­cak­lar, biz­im­le iletişime geçin!

ballons zad

nuit de boue nddl zad ballons

[vsw id=“IbdPBYXr8pU” source=“youtube” width=“640” height=“344” autoplay=“no”]


Traductions & rédaction par Kedistan. | Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Naz Oke on EmailNaz Oke on FacebookNaz Oke on Youtube
Naz Oke
REDACTION | Journaliste 
Chat de gout­tière sans fron­tières. Jour­nal­isme à l’U­ni­ver­sité de Mar­mara. Archi­tec­ture à l’U­ni­ver­sité de Mimar Sinan, Istanbul.