Fransa Başbakanı Valls 11 Şubat tar­i­hinde zar zor da olsa yeni bir hükümet kur­du. Hollande’in cumhur­başkan­lığı seçim­lerinde tek aday kalması­na yara­mak­tan baş­ka işle­vi olmayan bu sap­kın poli­tikacı gir­işi­min­den bah­set­meye­ceğiz. Yeşiller, git­tikçe daha alay konusu, Valls hüküme­tinin çor­basını kaşık­la­mak üzere masaya oturdu.

Akşamın gerçek haberi, Nantes havaalanı konusun­da bir referan­dum, ya da « halk danış­ması » yapıla­cağının açık­lan­masıy­dı. Bunun kim­s­enin istemediği bir referan­dum olduğunu da hatır­latalım : ne havaalanı­na karşı dire­nen­ler, çünkü hala sadece ve yal­nız­ca pro­jenin iptal­i­ni istiy­or­lar, ne de sonun­cun­dan emin olmadık­ları ve alan­da polis müda­he­lesin­den daha da riskli gördük­leri bir « halk danış­masını » göze ala­mayan havaalanı taraftarı lobiler…

ZAD direnişçi­leri bazı nok­ta­lara dikkat çekiyorlar :

Daha önce yaşanan benzer direnişlerden ders almak

Referan­dum, mücade­lenin başarısı­zlığı anlamı­na gele­cek­tir. Almanya’da Stuttgart kentinde havaalanı direnişine ben­zeyen bir hareket, dev ve lüzum­suz bir demiry­olu ista­sy­onu pro­je­sine karşı yıl­lar­ca süren bir mücadele ver­di. 2010 yılın­da, onbin­lerce katılım­cıyı biraraya toplayan gös­ter­il­erde, polisle şid­detli çatış­malar yaşandı. Tıp­kı Nantes’daki gibi ; güçler çatış­ması. Düğümü çözmek için, yetk­ilil­er yer­el bir referan­dum düzen­le­di ve bu da 2011’de, pro­je taraftar­larının zaferi ile sonuç­landı. O tar­i­ht­en beri, çalış­maların fiy­atı fır­ladı : inşaatı üstle­nen şir­ket­lerin gider­ler hakkın­da yalan ön beyan­da bulun­duğu ortaya çık­tı. Pro­je durak­sadı ama yer­el sorum­lu­lar çalış­maların sonuna kadar gitme yap­tırımıy­la karşı karşıyalar ve direnişçil­er referan­dum­dan çıkan « evet » cev­abının ardın­dan yeniden ayağa kalkamıyorlar.

Referandumun şartları ne olacak ? 

Bir yer­el « halk danış­masın­dan » bahsediliy­or ama coğrafi sınır­ları tam olarak belir­len­meden… Nerenin otu­ran­ları oy vere­cek ? Pays de Loire böl­gesin­dek­il­er mi, Loire Atlan­tique ilinde ikamet eden­ler mi, bütün « Batı » böl­ge­si mi, Nantes şehri mi, yok­sa havaalanı pro­jesinin yapıla­cağı Vigneux de Bre­tagne mı ?
Referan­du­mun coğrafi çerçevesi her tür­lü manipülasy­onun yapıla­bile­ceği bir nok­ta haline dönüşüy­or. Örneğin referan­dum alanı geniş tutu­lur­sa, Mayenne, Sarthe gibi yer­lerin otu­ran­ları « ZAD’çılara karşı oy kul­lan­ma nedeni dışın­da » niçin oy ver­meli, bunu anla­mak zor, zira Nantes’dan çok Paris’e yakın olduk­ları için Nantes’daki havaalanı onları ilgilendiren bir konu değil. Ama Rennes ve Brest gibi daha batı­da yani Paris’e uzak olan ve Nantes havaalanı kul­lanıcısı yer­ler için bir anlamı var.

Böyle bir manevranın legal olup olma­ması da tartışılıy­or. Bazı hukukçu­lar havaalanı pro­je­sine yer­el referan­dum­la karar ver­ilmesinin Hukuk açısın­dan imkan­sız olduğunu açıklıyor.

fransa-haritasi copie

Söz konusu bölge burası. Aşağı­da­ki har­i­ta­da bölgede halen mev­cut havaalan­larını görebilirsiniz.

aeroport-nantes-havaalani-luzumsuz

 

Sonuç “havaalanına EVET” ise ne olur?

Eğer referan­dum­dan havaalanı­na « evet » çıkarsa, ki bu mümkün, çünkü havaalanı par­ti­zan­larının çervesi­ni kendi­ler­ine avan­taj yarataç şek­ilde önce­den belirleye­cek­leri referan­du­mu kazan­mak için ortaya koy­a­cak­ları büyük siyasi ve ekonomik kay­nakları var. Hol­lande Ekim ayı­na kadar bir « halk danış­ması » yapıl­masın­dan bahsediy­or. Eğer bun­dan Ekim’de « evet » oyu çıkarsa, bu ZAD alanının tahliye­si demek. Bunun ülke tar­i­hinin en büyük polis açılımını gerek­tire­cek bir operasy­on olması, son­ba­har­da başlay­a­cak cumhur­başkan­lığı seçim kam­pa­nyası sürecinde denk düşme­si, operasy­on­ların gerçek­leştir­ilebilir­liği konusun­da şüphe uyandırıy­or. Dolayısıy­la, bir referan­dum­la, pro­jenin yal­nız gün­dem­den çek­ilme­si değil, bir de seçim­ler­den son­ra­ki döneme bırakıl­ması söz konusu. Bu da, ZAD otu­ran­ları için en azın­dan 2017 yazı­na kadar nefes almak demek.

Sonuç “havaalanına HAYIR” ise ne olur?

Eğer referan­du­mun sonu­cu « hayır » olur­sa, havaalanı­na direniş hareketi kazan­mış ola­cak. Ama bu biraz Pyrrius zaderi ola­cak, çünkü pro­jenin iptaliyle, direnişin var olma nedeni de ortadan kalka­cak. Dolayısıy­la ZAD’ın tahliye edilme­si yine de söz konusu ola­cak. Başbakan Valls ve Bölge başlanı Retail­leau devam­lı tekrar ediy­or­lar : Konu havaalanının yapılıp yapıl­ma­masın­dan çok, « devlet otorite­sine » itaat edilme­si. ZAD otonom alanın­da, antikap­i­tal­ist bir deney­im uygu­layan­ların, gele­cek hükümetler tarafın­dan rahat bırakıla­cağını düşün­mek bir rüya olur. Aksine, Fransa’nın her yerinden direnişe destek veren bin­lerce insanın fikri alın­madan, yer­el bir referan­dum sonu­cun­da gele­cek bir pro­je iptali, senel­erdir sürdürülen mücade­leyi, eylem­leri, gösteti yürüyüş­leri­ni, işgal­leri bir kalemde silecektir.

ZAD direnişçilerinin tek bir yanıtı var

Hükümete geri adım attır­manın yolu, kural­ları rakip­ler­im­iz tarafın­dan belir­len­miş, üç kağıt bir oyla­may­la değil, sokak­ta ve kır­sal­da kolek­tif olarak hareket etmek­ten geçmektedir.

Ne havaalanı, ne referan­dum, mücade­leyle kazanacağız. 

Yaşasın Notre-Dame-des-Lan­des komünü!

referandum

NE REFRANDUM NE HAVAALANI

ZAD hakkın­da bil­gi edin­mek istiy­or­sanız daha önce­ki yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
ZAD’ın bir havaalanı­na direniş pro­jesin­den öte bir siyasi pro­je olduğunu anla­tan ve Türkçe altyazı ile yayın­lanan ZAD filmi­ni de mut­la­ka izle­m­enizi öneririm.

Naz Oke on EmailNaz Oke on FacebookNaz Oke on Youtube
Naz Oke
REDACTION | Journaliste 
Chat de gout­tière sans fron­tières. Jour­nal­isme à l’U­ni­ver­sité de Mar­mara. Archi­tec­ture à l’U­ni­ver­sité de Mimar Sinan, Istanbul.