Fransa Cumhur­başkanı François Hol­lande, 2017 seçim­leri öncesinde bakan­lar kuru­lun­da değişik­liğe gitti.

2017 seçim­leri önce­si François Hollande,bir yan­dan giderek derin­leşen ekolo­jik ve toplum­sal sorun­ları baskı yasaları (olağanüstü halle bir­lik­te devr­eye soku­lan, göç­men­lere ve muhal­iflere yöne­lik polis şid­de­ti vb) ile çözm­eye çalışırken öte yan­dan sis­tem dışı alter­nat­i­flere yeni ve radikal bir soluk olan ZAD’ın yük­selişi­ni de nötral­ize etme peşinde.

Bunun içindir ki kabinede Yeşiller’e (EELV) de 3 bakan­lık hediye etti.

hukumet françois hollande fransa cumhurbaskani

Yeşiller’­den kabin­eye atanan ve İskan Bakanı olan Emmanuelle Cosse da bu yeni kon­u­mu­na uygun misy­onunu hemen açık­layıver­di ve on yıl­lardır süren ama Notre Dame des Lan­des’­da­ki ZAD’ın mücade­le­si nedeniyle bir tür­lü başlana­mayan, Nantes ikin­ci havaalanı pro­je­si için bir referan­dum yapıl­masını öner­di. Böyle­sine kri­tik bir süreçte böyle bir referan­dum ZAD’cıların önünü kese­bile­cek mi, yada yönünü değiştire­bile­cek mi çok kısa bir sürede hep bir­lik­te göreceğiz.

Ancak yine de Hol­lan­de’in ve dolayısıy­la Fran­sız devle­tinin sis­tem içi bütün bu poli­tik manevraları ve reform atak­ları sis­tem dışı bek­len­ti­lerin ve mücadelelerin önünü kese­bile­cek bir irad­eye sahip değil.

Çünkü Kap­i­tal­izm ömrünün bel­ki de en derin uçu­ru­mu­nun eşiğine gelmiş bulunuy­or. Bu son eşik­ten yaşlı Kap­i­tal­iz­mi yeniden eski yıl­ları­na döndüre­cek (ona uzun ömür­lü yeni bir yaşam reçete­si sağlay­a­cak) ne Hol­lan­de’ın ne de baş­ka birinin bir gücü var. O neden­ledir ki, yüzyıl­ların ege­men Kap­i­tal­ist hay­dut­ları yine o klasik baskı yasaları ve sahte iç reform­larıy­la sis­tem­leri­ni karan­ti­naya alarak koru­maya çalışacaklar.

Önümüzde­ki dönem Kap­i­tal­izm mağ­durları ve muhal­ifleri açısın­dan gerçek­tende zor­lu bir dönem olarak tar­i­he geçe­cek. ZAD’lar ise Avru­pa’nın ve hat­ta dünyanın gele­ceğine yeni bir nefes, poli­tik olarak ise yeryüzünün baş­ka bir toplum­sal, sosyal, kültürel kazanımı olarak geçe­cek tar­i­he… Çünkü, onların karşı çık­tık­ları şey bir havaalanı, baraj ya da bir hızlı tren hat­tı pro­je­si değil artık. Yeryüzünün her ne şek­ilde olur­sa olsun tahrip amaçlı eşe­len­me­sine, zehirlen­me­sine, beton­laştırıl­ması­na karşı çıkıy­or ; ki bu yeryüzünü ken­di doğal dokusuy­la uyum­lu var­lık­lar bütünü ve toplum­sal olarak ise özgür, ken­di­ni doğay­la bir­lik­te var eden, yenileye­bilen bir insan­lık aile­si haline getirme çabasıdır…

zad havaalani projesi nedir

Emmanuelle Cosse’un NDdL için önerdiği (ve aslın­da ZAD otonomisinin gele­ceği­ni bal­ta­lay­a­cak olan) “Referan­dum” atağı, ikin­ci bir Sivens finaline hazır­lık gibi… Çünkü Siven­s’te de ben­z­er bir yol izlemişler­di. ZAD’cıların Testet ormanı­na yapıl­mak iste­nen baraj pro­je­sine karşı sürdürdük­leri hak­lı ve meşru mücadele ken­di doğal alter­nat­ifi­ni de beraberinde yarat­mış ve Testet doğal dokusuy­la uyum­lu baş­ka bir yaşa­ma evrilmişti. İşte bu otonom yeni fark­lı yaşamın yarat­tığı toplum­sal sosyal kültürel etki, baraj pro­jesinin bileşen­leri­ni, patron­ları, yöre­de­ki endüstriyel tarım yapan çiftçil­er ve onların res­mi-siv­il mil­i­tariste güç­leri­ni rahat­sız etti. Finalde fran­sız devleti, ZAD’ın yarat­tığı bu etkiyi kır­mak için bütün bu örgütlü güç­lerinin operasy­on­ları­na kapı aral­adı. Genç zadist Rémi Fraisse bu sürecin ilk kur­banı oldu. Bu saldırı fran­sız devle­tinin gerçek yüzünü göster­mek­le kalmadı, toplum­da infi­alı ve “katil devlet” algısı yarat­tı. Üste­lik ikti­dar­da “eşit­lik, kardeş­lik, özgür­lük” ilkelerinin bekçisi olduğunu iddia eden “sosyal­ist” bir hükümet vardı. Böyle­sine “paradoks” bir sürecin için­den nasıl çıkıla­cak derken, for­mül bulun­du ve o klasik devlet yön­tem­leri devr­eye sokuldu.

Böl, parçala, yönet” ana fikirinden yola çıkan fran­sız devleti, Remi Frais­se’in ölümüyle “katil devlet“e dönüşen ima­jını değiştirmek için yedeğin­de­ki res­mi-siv­il mil­i­ta­rize güç­leri­ni devr­eye sok­tu. Bu sürecin yer­el aktörü de FNSEA, yani endüstriyel tarım­cıların sendikalarını bir araya toplayan, sendi­ka federasyonu.

Remi’nin ölümüyle bir­lik­te baraj pro­jesi­ni iptal ettiği­ni açık­layan hükümetin ardın­dan, yargı da boş dur­madı. ZAD’cıların alan­dan tahliye­si için harekete geçti. Çok geçme­den de tahliye kararı ver­di. ZAD’cılar bu karar­ları kab­ul etmedil­er. Bu aşa­ma­da Testet böl­gesin­de­ki FNSEA’ya ZAD’cıları “alan­dan çıkar­ma misy­onu” verdil­er, ve nihayet final operasy­onuna giden süre­ci böyle örgü­tledil­er… Sendi­ka bünyesin­de­ki faşist siv­il mil­isler, jan­dar­ma polis işbir­liği ile (danışık­lı dövüş) ZAD alanı­na yöne­lik pro­vokasy­on, taciz sab­o­taj ve açık saldırılar gerçek­leştirdil­er. Bu da yet­mey­ince alan­da mağ­dur bir kon­um­da olan M.M aldı ev sahib­i­ni “Tru­va atı” olarak kul­la­narak finale ulaştılar.

Şim­di sıra NDdL ZAD otono­mun­da. Ama bu kez süreç biraz fark­lı bir seyir izle­mek­te. Çünkü NDdL ZAD otono­mu çok daha kök­lü, yer­leşik bir kon­u­ma ve iç dinamiğe sahip. Son birkaç yıl­da ZAD’­da gerçek­leştir­ilen alter­natif kollek­tif çalış­malar, alan­da yaşayan ZAD’cılar baş­ta olmak üzere bölge dışın­da ve hat­ta Avru­pa ülkelerinde büyük bir sem­pati, ilgi, katılım ve dayanış­ma potan­siyeli yarat­mış durum­da. Böyle­sine etkin ve saygın bir çekim alanı haline gelen ZAD otono­munu dağıt­mak için Siven­s’te­ki gibi kısa vad­ede sonu­ca ulaşa­may­a­cak­larının farkı­na varan fran­sız devleti, bir taşla iki kuş vur­ma hesabı yapıy­or. 2017 seçim­leri önce­si kabinede yapılan son değişik­lik bunun göstergesi.

Sonuç olarak,

Emmanuelle Cosse’un NDdL ZAD’ı için önerdiği referan­dum, fran­sız devle­tinin ZAD otono­munu dağıt­maya yöne­lik bir kozu, manevrası gibi görünüyor.


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.