Nous pub­lions très volon­tiers cette déc­la­ra­tion que nos amis de la ZAD NDDL nous ont fait parvenir.

Que ce soit en Grèce, en Espagne, en France et ailleurs, ces luttes auto gérées con­tre des pro­jets pré­da­teurs, destruc­teurs de ter­res, d’en­vi­ron­nement et d’hu­man­ité nous intéressent parce qu’ils sont tous por­teurs d’un “autre monde pos­si­ble et néces­saire”. Nous pub­lions ici des exem­ples ana­logues qui mon­trent bien que la Turquie n’est pas à l’é­cart des pro­jets financiers néo libéraux de toutes espèces, et que là aus­si les réac­tions de pop­u­la­tions sont fortes. Le “je lutte donc je suis” est un cré­do que nous con­sid­érons élémentaire.

Le Roja­va, petit bout de ter­ri­toire autonome en Syrie, résis­tant à Daesh et au pou­voir sanglant de Bachar, cherche sa voie d’or­gan­i­sa­tion démoc­ra­tique, mal­gré la guerre. Là, la pré­da­tion de tous les impéri­al­ismes régionaux ou inter­na­tionaux se man­i­feste en vic­times humaines, et men­ace aus­si tout un envi­ron­nement et un bassin de vie. Que d’autres, par delà les fron­tières sachent le recon­naître et appor­tent leur sol­i­dar­ité nous fait chaud au coeur.

Ron ron général !

Déc­la­ra­tion d’au­tonomie de la ZAD de Nddl
en réponse à l’ap­pel du KCK (Con­fédéra­tion des com­mu­nautés du Kurdistan)

À ceux et celles qui résis­tent au Kurdistan,

Nous suiv­ons ce qui se passe actuelle­ment en Turquie. Nous vous exp­ri­mons notre sou­tien face aux offen­sives de l’É­tat turc.

Cette guerre en réac­tion à des résul­tats élec­toraux qui ne plaisent pas au prési­dent con­traste avec la volon­té d’un peu­ple de s’or­gan­is­er horizontalement.

Nous avons enten­du votre appel à se déclar­er com­mune autonome, et par-delà les fron­tières et les mon­tagnes, souhaitons aus­si y répondre.

Nous suiv­ons avec atten­tion le proces­sus du con­fédéral­isme démoc­ra­tique en cours au Kurdistan.

Nous nous sen­tons proches de votre recherche d’au­to-organ­i­sa­tion indépen­dante du pro­jet de l’É­tat-Nation par la mise en place de struc­tures horizontales.

Nous admirons le proces­sus impli­quant toutes les pop­u­la­tions sans critère religieux, eth­nique, etc., alors qu’on sait que les États por­tent tou­jours des poli­tiques d’as­sim­i­la­tion ou d’annihilation.

Nous parta­geons avec vous le rôle cru­cial du mou­ve­ment des femmes et la place du mou­ve­ment LGBTI dans la lutte.

Enfin nous respec­tons vos principes d’au­todéfense et votre indépen­dance stratégique.

Nous par­lons depuis la ZAD (« Zone à Défendre ») de Notre Dame des Lan­des, France, qui est occupée illé­gale­ment en oppo­si­tion à un pro­jet d’amé­nage­ment du ter­ri­toire depuis 2009, au sein d’une lutte qui existe depuis 45 ans con­tre un pro­jet d’aéro­port. Nous avons repoussé des ten­ta­tives de travaux, et ensuite en 2012 résisté aux expul­sions, grâce aux divers­es pra­tiques d’autodéfense.

Aujour­d’hui, plusieurs cen­taines de per­son­nes venues d’hori­zons mul­ti­ples con­tin­u­ent de vivre et s’or­gan­is­er en auto­ges­tion de manières formelle et informelle. On tente de se réap­pro­prier des manières de se soign­er, se nour­rir, se défendre face à la jus­tice, se loger, et de com­mu­nis­er des savoirs, des ressources, des struc­tures, et de partager cela avec d’autres luttes.

Ce qui se con­stru­it au Kur­dis­tan, qui était déjà attaqué par l’É­tat Islamique, se trou­ve à l’heure actuelle écrasé sous les bombes turques. L’É­tat français, lorsqu’il cher­chait des héros con­tre l’E.I, avait des louanges plein la bouche pour les Kur­des, et aujour­d’hui il se tait hon­teuse­ment face à la guerre menée par Erdo­gan qui con­tin­ue de réprimer les mil­i­tant-e‑s kur­des sous cou­vert de lutte antiter­ror­iste. Nous nous déclarons prêt-e‑s à les accueillir !

Sol­i­dar­ité avec les pop­u­la­tions du Bakûr (Kur­dis­tan nord), et en par­ti­c­uli­er les villes assiégées !
Sol­i­dar­ité avec les Kur­des attaqué-e‑s par les nation­al­istes turcs !
Sol­i­dar­ité avec le Roja­va (Kur­dis­tan ouest) !


Traduit par Gulistan SIDO, Bureau des relations diplomatiques de TEV-DEM

Dax­uyaniya Raga­han­d­i­na Xwe­seriya Herê­ma ZAD ê, Li (Hêrê­ma ku were parastin)

Ji bo kesên ku li Kur­dis­tanê berxwedidin

Em hemû bûy­erên ku li Turkiyê diqewimin dişopînin.

Em jî piş­giriya we dikin li dijî êrîşên dewle­ta Turk.

Em dizanin ku ev şerê dewle­ta Turk pertrkeke li hem­ber encamên hilbi­jartên yên ku li xweşiya serok Erdo­gan neha­tine û yê ku vîna gel nape­jrîne. Ev gelê ku xwe ji jêr heya jor birêx­istin dike.

Me raga­han­d­i­na we ya xwe­seriya we bihîst, em jî li aliyê din yê sînor û di ser çiyayan re dixwazin li ser riya vê xwe­seriyê biçin.

Em ji nêz ve şoreşa kon­fed­er­alîz­ma demo­qratîk ya ku li Kur­dis­tanê tê meşandin dişopînin.

Em xwe di gelek xalan de nêzî we dibînin û bi tay­bet di lêgerî­na we di xwe­birêx­istinki­ri­na xweser der­veyî pro­jeya Netew Dewletê.

Em bi bal­darî li pêva­joya ku hemû pêkhateyên olî û etnîkî tê de beş­dard­ib­in temaşe û dişopînin.

Em wekhe­viya di navbera hemû pêkhat­eye û zayen­dan de baş û erênî dibînin.

Tevî ku em zanin dewlet hîna siyasetên qirkirin û bindestkir­inê dimeşîne.

Em jî rola tevgera jinê û cihê wê di nav şoreşê de bi çavekî mezin lê temaşe dikin.

Di dawiyê de, em rêzê ji bo piren­sîpen xweparastinê û xwe­seriya stratêjîk digirin.

Em ji herê­ma Notre – Dame dê Land (Zad ê) li Fransayê vê dax­uyaniyê tînin ziman. Ev herê­ma ku bi awayekî îlê­gal hatiye dagir kirin. Ev bû 45 sal in ku pevçûneke berde­wam heye li dijî pro­jeya avaki­ri­na bal­afirge­hekê. Me ev herêm parast û piştî vê yekê em li dijî hewil­danên valakir­inê di sala 2012 der­ketin, bi saya hewil­danên xweparastinên cuda. Gelek kes li vir dijîn ku bîr û baw­eriyên cuda hatine û xwe bi xwe bi rêx­istin dikin bi awayekî fer­mî an ne fermî.

Tiş­ta ku li Kur­dis­tanê ana­ha tê avakirin, ji aliyê gelek hêzan ve rastî êrîşan tê, û di bin bombeyan de tê hilweşndin, ev hêzên han jî Daêş û turkiyê ne-di demekê de Dewle­ta Fransayê li lehengên dijî Daêş digeriya, pes­nê kur­dan dida, û niha ji şer­ma re devê xwe venake û li şerê niha Erdo­gan li dijî tekoşerên kurd ‑di bin navê şerê li dijî terorê ‑dimeşînin temaşe dike.

Ev jî şerm û bêbex­tiya mezin e. Em amade ne pêşwaziya wan bikin.
Hev­girtin bi gelê bakurê Kur­dis­tanê re yên ku di dor­pêçê de ne.
Hev­girtin bi kur­dên ku ji aliyê nijad­per­estên turk ve rastî êrîşan tên.
Hev­girtin bi Rojavayê Kur­dis­tanê re.


Version en turc (traduction/çeviri nevarneyok)

KCK­’nin çağrısı­na yanıt olarak,  Notre Dame des Lan­des ZAD’dın­dan özerk­lik açıklaması

Kürdis­tan’­da­ki mücadele eden kadın­lara ve erkeklere,

Buradan Türkiye’de­ki gelişmeleri takip ediy­oruz. Türk devle­tinin sizlere saldırıları­na karşı, sizlere desteğimizi ifade ediyoruz.

Başbakanın hoşu­na git­meyen seçim sonuçları­na tep­kisi olan bu savaş ve halkın hiy­er­arşi­siz bir örgütlen­me isteğiyle çatışıyor.

Özerk yöne­tim cağrınızı duy­duk ve dağlar, sınır­lar ötesin­den yanıt ver­mek istiyoruz.

Kürdis­tan’­da gelişen demokratik kon­fed­er­al­izm süreci­ni dikka­tle izliyoruz.

Hiy­er­arşi­siz alt-yapı ile Devlet-Mil­let pro­jesin­den bağım­sız otonom örgütlen­me arayışın­da kendimizi sizlere yakın hissediyoruz.

Devlet­lerin her zaman asim­i­lasy­on ve imha poli­tikaları taşıdık­larını biliy­or ve bütün toplum­ları, hiç bir dini, etnik, vs. kri­teri gözetmeden dahil eden sürecinize hayran­lık duyuyoruz.

Mücade­lenin içinde yer alan LGBTI hareketi ve temel bir rol oynayan kadın hareke­tinin öne­m­i­ni sizler­le paylaşıyoruz.

Strate­jik bağım­sı­zlığınız ve öz savun­ma pren­si­p­lerinize saygı duyuyoruz.

Size Fransa’­da, Notre Dame des Lan­des’­da­ki ZAD’­dan sesleniy­oruz. (ZAD : « Zone A Défendre », « Korunacak bölge ») Bir havaalanı pro­je­sine karşı 45 yıldır süren bir mücade­lenin içindey­iz, ve 2009 yılın­dan beri bölge düzen­leme­sine karşı yasadışı olarak bu böl­geyi işgal etmek­tey­iz. Çeşitli öz savun­ma uygu­la­maları sayesinde, inşaa gir­işim­leri­ni engelledik, ve ardın­dan, 2012’de boşalt­malara direndik.

Bugün fark­lı ufuk­lar­dan gelen yüzlerce insan, yaşa­maya devam ediy­or ve değişik yön­tem­ler­le öz yöne­tim­imizi düzenliyor.

Beslen­me, barın­ma, saglık, adalete karsı korun­ma şekil­leri­ni, bil­gi, kay­nak, altyapı ortak­lığını, tekrar sahiplen­m­eye ve bun­ları baş­ka mücadel­er­le de pay­laş­maya çalışıyoruz.

Önce IŞİD’in saldırısı­na uğrayan, Kürdis­tan’­da­ki bu yapılan­ma, şim­di de türk bom­baları altın­da eziliy­or. Fransa devleti, IŞİD’e karşı kahra­man­lar aradığı dönemde Kürt’ler için övgü dizeleri yazarken, bugün, utanç veri­ci bir şek­ilde, terörizm­le mücadele adı altın­da, kürt mil­i­tan­ları bastır­maya çalışan eden Erdoğan’ın sürdürdüğü savaşın önünde susuy­or ve kürt mil­i­tan­ları. Biz, onları karşıla­maya hazır olduğu­muzu açıklıyoruz!

Bakûr (Kuzey Kürdis­tan) halkı, ve özel­lik­le kuşat­ma altın­da­ki şehir halk­larıy­la dayanışma!
Mil­liyetçi türkler tarafın­dan saldırıya uğrayan kürtler­le dayanışma !


 

Version en espagnol (traduit par/traducido por Rojava no está sola)

Declaración de la Zona Autóno­ma de la ZAD de NDDL en respues­ta al lla­mamien­to de la KCK (Con­fed­eración de Comu­nidades del Kurdistán)

A aque­l­los que resisten en Kurdistán.

Esta­mos sigu­ien­do lo que ocurre en Turquía. Expre­samos nue­stro apoyo con­tra la ofen­si­va del esta­do turco.

Esta reac­ción de declarar la guer­ra es debido a los resul­ta­dos elec­torales que no le han gus­ta­do al pres­i­dente y con­tra la vol­un­tad de un pueblo de orga­ni­zarse horizontalmente.

Hemos escucha­do vue­stro lla­mamien­to a declararnos tam­bién una munic­i­pal­i­dad autóno­ma, y tras fron­teras y mon­tañas, tam­bién deseamos responder.

Seguimos de cer­ca el pro­ce­so de Con­fed­er­al­is­mo Democráti­co en mar­cha en Kurdistán.

No sen­ti­mos cer­canas a voso­tras en la búsque­da de la auto-orga­ni­zación fuera del proyec­to de esta­do-nación, y el establec­imien­to de estruc­turas horizontales.

Admi­ramos el pro­ce­so que envuelve a todos los pueb­los sin cri­te­rios de religión, etnia, etc., cuan­do sabe­mos que el esta­do todavía lle­va acabo políti­cas de asim­i­lación o aniquilación.

Com­par­ti­mos con voso­tras el papel críti­co del movimien­to de las mujeres y el posi­cionamien­to del movimien­to LGTB en la lucha.

Final­mente, respeta­mos vue­stros prin­ci­p­ios de auto-defen­sa y vues­tra inde­pen­den­cia estratégica.

Hablam­os des­de la ZAD (“Zona a defend­er”) de Notre Dame des Lan­des, Fran­cia, que está ile­gal­mente ocu­pa­da en oposi­ción al desar­rol­lo prop­uesto en el ter­ri­to­rio des­de 2009, en una lucha que ha exis­ti­do durante 45 años con­tra el proyec­to del aerop­uer­to. Hemos fre­na­do los inten­tos de tra­ba­jo, y luego resis­ti­do los desa­lo­jos en 2012, gra­cias a varias prác­ti­cas de auto-defensa.

Hoy, cien­tos de per­sonas de difer­entes con­tex­tos y orí­genes con­tinúan vivien­do y orga­nizán­dose en auto-sufi­cien­cia de man­eras for­males e infor­males. Inten­ta­mos reapropi­arnos de man­eras de curar, ali­men­tar, defend­er­nos de la jus­ti­cia, de vivien­da, del comu­nis­mo del conocimien­to, recur­sos, estruc­turas y com­par­tir­lo con otras luchas.

Lo que se está con­struyen­do en Kur­dis­tán, ata­ca­do por el Esta­do Islámi­co, está aho­ra sien­do aplas­ta­do por las bom­bas tur­cas. El esta­do francés, en una búsque­da de héroes con­tra el EI, se llen­a­ba la boca de elo­gios hacia los kur­dos, pero hoy apoya la ver­gonzosa guer­ra ‘con­tra el ter­ror­is­mo’ de Erdo­gan que con­tinúa matan­do y reprim­ien­do a los y las activis­tas kur­das. ¡Nos declar­amos lis­tas para ayudaros!

¡Sol­i­dari­dad con el pueblo de Bakur (Kur­dis­tán Norte), espe­cial­mente con las ciu­dades asediadas!

¡Sol­i­dari­dad con los y las kur­das ata­cadas por los nacional­is­tas turcos!

!Sol­i­dari­dad con Roja­va (Kur­dis­tán Oeste)!


Dec­la­ra­tion of Autonomous Zone of the ZAD NDDL in response to the call of the KCK (Kur­dis­tan Com­mu­ni­ties Confederation)

To those who resist in Kurdistan

We fol­low what is hap­pen­ing in Turkey. We express our sup­port against the offen­sive of the Turk­ish state. This reac­tion of declar­ing war is due to elec­tion results that do not please the Pres­i­dent and against the will of a peo­ple to orga­nize horizontally.

We have heard your call to declare our­selves also an autonomous munic­i­pal­i­ty, and across bor­ders and moun­tains, also we wish to respond.

We fol­low close­ly the process of demo­c­ra­t­ic con­fed­er­al­ism under­way in Kurdistan.

We feel close to you in the search for self-orga­ni­za­tion out­side of a Nation State project, and the in the estab­lish­ment of hor­i­zon­tal structures.

We admire the process involv­ing all peo­ple with­out reli­gious cri­te­ria, eth­nic, etc., when we know that states still car­ry poli­cies of assim­i­la­tion or anni­hi­la­tion. The ZAD ( Zone to be Defend­ed) in Notre Dame de Lan­des con­tin­ues to exist with mass sup­port and block a use­less spec­u­la­tion airport.

We share with you the crit­i­cal role of the women’s move­ment and the place of the LGBT move­ment in the struggle.

Final­ly we respect your self-defense prin­ci­ples and your strate­gic independence.

We speak from ZAD (“Defend­ing Zone”) of Notre Dame des Lan­des, France, which is ille­gal­ly occu­pied in oppo­si­tion to a pro­posed devel­op­ment of the ter­ri­to­ry since 2009, in a strug­gle that has exist­ed for 45 years against a Air­port project. We have pushed the work of try­ing, and then resist­ed the evic­tions in 2012, thanks to var­i­ous vig­i­lante practices.

Today, hun­dreds of peo­ple from mul­ti­ple back­grounds con­tin­ue to live and to orga­nize them­selves in self-man­age­ment in for­mal and infor­mal ways. Attempts to reclaim ways to heal, feed, defend them­selves against jus­tice, hous­ing, and com­mu­nism of knowl­edge, resources, struc­tures, and share it with oth­er strug­gles. The Kur­dish upris­ing in Syr­ia and Turkey has declared itself anti-State, fem­i­nist and anti cap­i­tal­ist. The Kur­dish upris­ing in Syr­ia and Turkey has declared itself anti-State, fem­i­nist and anti capitalist.

What is being built in Kur­dis­tan, already attacked by the Islam­ic State, is now being crushed under the Turk­ish bombs. The French State, when seek­ing heroes against IS, had a mouth­ful of praise for the Kurds, but today sup­ports Erdo­gan’ shame­ful ‘coun­tert­er­ror­ism’ war which con­tin­ues to kill and repress Kur­dish activists. We declare our­selves ready to help you!

Sol­i­dar­i­ty with the peo­ple of Bakur (North­ern Kur­dis­tan), espe­cial­ly besieged cities!

Sol­i­dar­i­ty with the Kurds attacked by Turk­ish nationalists!

Sol­i­dar­i­ty with Roja­va (West Kurdistan)!


Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda  nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê  wek çavkanî  diyar bikin. Spas
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.