Türkçe | Français | English

16.01.2021


Türkiye’de bir yıl­da 3 bin 362 kişinin yaşam hakkı ihlal edil­di. Eylem ve etkin­lik­lerde 2 bin 123 kişi gözaltı­na alındı, 44 kişi tutuk­landı, 294 kişi de toplan­tı ve gös­teri yürüyüşü nedeniyle açılan davalar­da mahkum oldu.


HDP’nin tutuk­lu eski Eş Genel Başkanı Figen Yük­sek­dağ, geçtiğimiz gün­lerde gözaltı­na alı­nan ve gözaltıları devam eden Ezilen­lerin Sosyal­ist Par­tisi (ESP) yöneti­ci­leri ve üyeleri ile dayanış­ma çağrısın­da bulun­du .“Ezilen­lerin Sosyal­ist Partisi’ne yöne­lik polis baskın­ları ve gözaltıları, umudun yürüyüşünü dur­du­ra­maz. Faşizmin karan­lığı­na karşı mas­mavi dire­nen­ler özgür­lüğün ve kur­tu­luşun kızıl şafağının da müjde­ci­sidir. ESP Eş Genel Başkanı Sayın Özlem Gümüş­taş ve gözaltın­da­ki tüm ESP’lilerin bırakıl­ması için sahiplen­meyi ve dayanış­mayı yükseltelim.”


17.01.2021


ESP

Gözaltı­na alı­nan ESP, SKM, ETHA, SGDF, BEKSAV, Limter-İş ve Kaldıraç üye ve yöneti­ci­leri, emniyet ifadelerinin ardın­dan İzmir Adliye­si’ne sevk edil­di. 3 gündür gözaltın­da bulu­nan ve “örgüt üyeliği” iddi­asıy­la suçlanan 47 kişinin savcılık ifadeleri de tamam­landı. İfadeleri tamam­lanan 47 kişi­den 20’si tutuk­la­maya sevk edildi.


18.01.2021


Kamu görevlilerinin yargı­landığı Hrant Dink Cinayeti Davası son­lara yak­laşırken Dink Aile­si avukat­ların­dan Hakan Bakır­cıoğlu, dava­da geli­nen aşa­mayı öze­tle­di. Bakır­cıoğlu, soruş­tur­manın ve davanın genişletilme­sine yöne­lik tale­p­lerinin karşılık bul­madığı­na dikkat çek­erek “Bütün­lük­lü bir yargıla­manın gerçek­leşme­si olanağı kalmamış oldu” dedi.


Basın Yayın ve Pro­pa­gan­da Komisy­onun­dan Sorum­lu HDP Eş Genel Başkan Yardım­cısı Tayip Temel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazete­cilere ve siyasetçilere yöne­lik tehdit­ler­ine karşı yap­tığı açık­la­ma­da, “MHP Genel Başkanı son açık­la­masıy­la açıkça suç işlemiştir, Cumhur itti­fakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yap­tığı açık­la­ma­da gazete­cil­er Yıldıray Oğur, Elif Çakır ve Taha Aky­ol’u açıkça tehdit etmiş ve hedef göster­miştir.” dedi.


19.01.2021


Hrant Dink

Agos Gazete­si Genel Yayın Yönet­meni Hrant Dink, katledil­işinin 14. yılın­da vurul­duğu nok­ta­da anıldı. Pan­de­mi koşulları nedeniyle kısıtlı katılım­la yapılan anma­da konuşan Rakel Dink, “Burası acılar­da kardeş olmayı öğrendiğimiz yer” dedi.

HDP nin tutuk­lu Eski Eş Genel Başkanı Sela­hat­tin Demir­taş’ ın eşi Başak Demirtaş’ta bir anma mesajı paylaştı.


akkuyu

Mersin Halkının yüzde 86’sı gibi büyük bir çoğun­luğu­nun karşı çık­tığı Akkuyu Nük­leer Santrali böl­gesinde pat­la­ma­da evler ve ser­alar hasar gördü, yaralılar var. Valilik pat­la­manın plan­lı olduğunu, hasara ilişkin tespit komisy­onu kurul­duğunu kaydetti.


20.01.2021


HDP Urfa Mil­letvek­ili Ömer Öcalan, ulus­lararası insan hak­ları kurum­larının ve CPT’nin, PKK Lid­eri Abdul­lah Öcalan’a yöne­lik ağır­laştırılmış tecride karşı kör, sağır ve dil­siz olduk­larını söyle­di. PKK Lid­eri Abdul­lah Öcalan’a uygu­lanan tecride karşı ceza­ev­lerinde başlatılan süre­siz dönüşüm­lü açlık gre­vi 55’inci gününde devam ediyor.


hdp

HDP’nin açlık grev­ler­ine dikkat çek­mek amacıy­la pankart­lar astığı İstanbul’daki 15 ilçe örgütüne polis eş zaman­lı baskın düzen­le­di. Baskın­da bazı ilçe eşbaşkan­ları gözaltı­na alındı.


HDP’ ye yöne­lik siyasi soykırım operasy­on­ları devam ediy­or! “Silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçe­siyle hakkın­da 15 yıla kadar hapis iste­nen HDP’li eski Siirt Mil­letvek­ili Hat­ice Koca­man’ın tutuk­lan­ması­na karar verildi.


21.01.2021


Avru­pa Par­la­men­to­su (AP) Genel Kuru­lu’n­da “Türkiye’de­ki insan hak­ları, Demir­taş ve diğer siyasi tutuk­lu­ların duru­mu” konu­lu otu­rum düzen­len­di. Avru­pa Par­la­men­to­su’n­da HDP eski Eş Genel Başkan­ları Sela­hat­tin Demir­taş ve Figen Yük­sek­dağ’ın acilen salıver­ilmesi­ni talep eden karar tasarısı kab­ul edildi.


Anayasa Mahkeme­si (AYM) Cumhuriyet Halk Par­tisi (CHP) Enis Berberoğlu hakkın­da yeni ihlal kararı.
Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görün­tü­lerinin Can Dündar’a verdiği iddi­asıy­la hapis ceza­sı­na çarp­tırılmıştı. Yeniden mil­letvek­ili seçilme­sine karşın yargıla­ması dur­du­rul­mayan Berberoğlu’nun mahku­miyet kararı TBMM’de oku­nun­ca mil­letvekil­liği düşürüldü. Eylül 2020’de Anayasa Mahkeme­si Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulun­ma hakkı ile kişi hür­riyeti ve güven­liği hakkının ihlal edildiğine karar ver­di. Ancak, İst­anb­ul 14. Ağır Ceza Mahkeme­si AYM kararını uygu­la­madı. Bu gerekçeyle yapılan ikin­ci başvu­ru­da, AYM yeniden ihlal kararı verdi.


22.01.2021


ihd 2020

İns­an Hak­ları Derneği (İHD) İst­anb­ul Şube­si Hapis­hane Komisy­onu, Mar­mara Böl­ge­si Hapis­haneleri 2020 Hak İhl­all­eri Raporu’nu açık­ladı : Yıl boyun­ca derneğe mah­pus­lar­ca 450 başvu­ru yapıldı; 4 bin 805 ihlal başvu­rusu, özel­lik­le Tekir­dağ 1 ve 2 Nolu F ve T Tipi, Silivri Ceza İnf­az Kurum­ları, Kocaeli 1 ve 2 Nolu T Tipi olmak üzere, 59 hapis­hane­den yapıldı. Başvu­ru­cu­lar­dan 19’u kadın (% 4), 431’i (% 96) erkekti.


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.