Türkçe | Français | English

09.01.2021


Kırıkkale F Tipi Yük­sek Güven­lik­li Kapalı Ceza İnf­az Kurumu’nda tutuk­lu bulu­nan Gökhan Gündüz, ceza­evin­de­ki bazı uygu­la­maları protesto etmek amacıy­la 25 Mayıs 2017’de kan­tin önünde otur­ma eylem­ine başladı. İnf­az koru­ma memurlarının, eyleme müda­hale etti. Bu sıra­da iddi­aya göre, R.Ş. adlı infaz koru­ma memu­ru tarafın­dan yere yıkılan ve kafası bet­ona vuru­lan Gökhan Gündüz’ün kolu kırıldı.


10.01.2021


journalistes truquie journalist turkey

10 Ocak Çalışan Gazete­cil­er günü”: Sınır Tanı­mayan Gazete­cil­er Örgütü’ne göre Türkiye, 180 ülke arasın­da basın özgür­lüğü bağlamın­da 154. sıra­da yer alıy­or. 2020 yılın­da 97 gazete­ci san­sür nedeniyle isti­fa etti, basın men­su­pları yaza­cak mecra bulamıy­or.  CHP Eskişe­hir Mil­letvek­ili Utku Çakıröz­er’in hazır­ladığı 2020 yılı Basın Özgür­lüğü Raporuna göre, Türkiye’de 68 gazete­ci yeni yıla ceza­evin­de gir­di. 2020’de 78 gazete­ci gözaltı­na alındı, 25’i tutuk­landı. 2 tele­vizy­on kanalı 5’er gün karartılırken, bir kanal ise yayın hay­atının 26. gününde kap­atıldı. Tutuk­lugazete­cil­er ise, Mart 2020’de son yayın­ladığı rapor­da  ceza­evin­de 200 gazete­ciyi listeliyordu…

Buna rağ­men Cumhur­başkan­lığı İletişim Başkanı Fahret­tin Altun,“Ülkem­izde basın özgür­lüğü ve ifade hür­riyeti alanı da 20 yıl önce­siyle kıyaslana­may­a­cak ölçüde genişletilmiş ve güvence altı­na alın­mıştır” ifadeleri­ni kul­lan­ması dikkat çekti.


HDP Basın­dan Sorum­lu Eş Genel Başkan Yardım­cısı Tayip Temel, “Hakkın­da dava, soruş­tur­ma açıl­mayan muhalif gazete­ci yok denecek kadar az. İşs­iz oranının en yük­sek olduğu sek­tör medya, işsiz olmayan­lar da güvence­siz ve siyasi baskı altın­da çalışıy­or” dedi.


Tak­sim Eğitim ve Araştır­ma Has­tane­si önü — Mayıs 2020. Fotoğraf: Evrensel

TTB’­den yapılan açık­la­ma­da “Sal­gının başın­dan itibaren Sağlık Bakan­lığı tarafın­dan medyaya ve hal­ka söyle­nen ‘sağlık çalışan­ları­na her tür­lü ek öde­menin fazlasıy­la yapıldığı’ söyle­mi gerçeği yan­sıt­mıy­or” denildi.


11.01.2021


hdp genel merkez

Mil­liyetçi Hareket Par­tisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Halk­ların Demokratik Par­tisi’nin (HDP) kap­atıl­ması yönün­de­ki çağrısı­na HDP’den yanıt gel­di. HDP Hukuk­tan Sorum­lu Eş Genel Başkan Yardım­cısı Ümit Dede, yap­tığı yazılı açık­la­ma­da, “Bahçeli’nin yargıyı etk­ileme, baskı kur­ma ve tal­i­mat verme şek­lin­de­ki açık­la­ması anayasal ve yasal suç kap­samı­na girdiğin­den yargıyı göreve dav­et ediy­oruz” dedi.


12.01.2021


dink

Hrant Dink cinayeti davasın­da, cinayeti önce­den bildiğine dair delil­lerin bulun­ması nedeniyle hakkın­da tutuk­lan­ma kararı çıkartılan döne­min Tra­b­zon İl Jan­dar­ma Komu­tan­lığı isti­h­barat görevlisi Okan Şimşek, Manisa’da yakalandı.


AKP’li Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçil­er­le bir araya geldiği toplan­tı­da “Siv­il siyasetin önün­de­ki engel­leri kaldırıp ülkem­izde ses­siz bir devrime imza attık ve bunu AB ülkeleri ‘Türkiye’nin ses­siz devri­mi’ olarak nitelemişlerdir” dedi.


13.02.2021


hdp fezleke

HDP Eş Genel Başkanı Per­vin Bul­dan, Grup Başkan­vekil­leri Mer­al Danış Beş­taş ve Hakkı Saruhan Oluç, mil­letvekil­leri Garo Pay­lan, Hüda Kaya, Sezai Temel­li, Pero Dun­dar, Fat­ma Kur­tu­lan, Ser­pil Kemal­bay Pekgözegü hakkın­da Kobanê eylem­leri döne­minde MYK’de yer aldık­ları gerekçe­siyle, Ömer Faruk Gerg­er­lioğlu hakkın­da ise tutuk­lu annel­er­le ilgili yap­tığı pay­laşım nedeniyle fezleke düzenlendi.


hrw 2021

İns­an Hak­ları İzleme Örgütü 2021 raporunun Türkiye bölümünde, 2020’de yaşanan hak ihlal­ler­ine, basın ve yargı üzerinde­ki ikti­dar baskısı­na dikkat çekildi.


imrali

İmr­alı Cezaevi’nde haber­leşme hakkı ortadan kalk­tı”. Asrın Hukuk Büro­su, İmr­alı Ceza­evin­de­ki Öcalan ile 27 Nisan’da yapılan tele­fon görüşünün ardın­dan bir daha iletişim sağlana­madığını açıkladı.


14.01.2021


bahçeli erdogan

Bahçeli Cumhur İtt­if­akı’yla ilgili iddi­alara ilişkin “Net olarak açık­lıy­o­rum, neye mal olur­sa olsun Cumhur İtt­if­akı sonuna kadar yaşay­a­cak­tır. Cumhur İttifakı’nı boz­mayı hiçbir şart altın­da aklımın köşesin­den geçirmem” dedi.


amnesty bogazici

Ulus­lararası Af Örgütü, 4 Ocak’ta Boğaz­içi Üniver­site­si ve çevresinde gerçek­leştir­ilen protesto­lar­da kul­lanılan biber gazı ve tazyik­li suyun barışçıl protesto­ları dağıt­ma amacı taşıdığını belirterek, son­rasın­da en az 45 öğrencinin, protesto­lara katılım­ları gerekçe­siyle ve şafak baskın­larıy­la gözaltı­na alındığını hatır­lat­tı. Ulus­lararası Af Örgütü gözaltı­na alı­nan öğren­cilere yapılan kötü muamelelerin, çıplak ara­ma iddi­alarının ve tehdit­lerin de yer aldığı hak ihlal­lerinin soruş­tu­rul­ması ve sorum­lu­ların adalet önüne çıkarıl­ması çağrısı yaptı.


Boğaz­içi Üniver­site­si Rek­tör­lüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’­nun 2003 yılın­da tes­lim ettiği dok­to­ra tezinde inti­hal yap­tığı iddi­alarını inceleyen teyit.org: “Lit­er­atür tara­masın­da yapılan inti­haller, çalış­manın bil­im­sel araştır­ma etiği açısın­dan sorun­lu olduğunu ortaya koyar nite­lik­te”.


15.01.2021


gelecek partisi

Gele­cek Par­tisi Genel Başkan Yardım­cısı Selçuk Özdağ, Ankara’­da­ki evinin önünde, arabası­na bin­erken, silahlı ve sopalı 5 kişi­lik bir grubun saldırısı­na uğradı. Bir kaç saat son­ra, Yeniçağ gazete­si muhabiri Orhan Uğuroğlu, yine Ankara’­da, ve arabası­na bin­erken, ben­z­er bir saldırıya uğradı. Selçuk Özdağ ile MHP arasın­da geçtiğimiz gün­lerde tartış­ma yaşan­mıştı. Yakın dönemde Gele­cek Par­tili Ayhan Sefer Üstün’ün evine de silahlı saldırı düzenlenmişti.


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.