Türkçe | Français | English

26.12.2020


hafta

Sakarya’da Kürt işçilere ırkçı saldırıy­la ilgili soruş­tur­ma­da savcılık, ‘halkı kin ve düş­man­lığa sevk etmek’ten kovuş­tur­maya yer olmadığı­na karar ver­di. İşçiler, başın­dan beri saldırının üstünün örtülmek istendiğine dikkat çekti.


hafta

Erdoğan’a hakaret gerekçe­siyle yurt­taşlara açtığı davalar sayesinde, avukatı Ahmet Özel’e öde­nen vekalet ücre­tinin 38 mily­on 980 bin lirayı bul­duğu öğrenildi.


hafta

DEP eski mil­letvek­ili ve avukat Mah­mut Alı­nak, ceza­ev­lerinde­ki çıplak ara­ma ve yaşanan hak ihlal­ler­ine dikkat çek­mek için Kandıra F Tipi Cezaevi’nin önünde 3 gün boyun­ca süre­cek “insan hak­ları nöbeti” başlattı.


demirtas

Avru­pa İns­an Hak­ları Mahkeme­si (AİHM) Büyük Daire­si, Edirne’de tutuk­lu bulu­nan Halk­ların Demokratik Par­tisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Sela­hat­tin Demir­taş’ın der­hal serbest bırakıl­ması­na karar verdi.


Süley­man  Soy­lu, “Demir­taş terörist­tir. AİHM’in almış olduğu karar, boşluk­ta bir karardır. Hiçbir anlamı yok­tur. Çok net ve açık­tır. Türkiye’nin hukuk sis­tem­i­nin, idari yapısının yıl­lardır şahit oldu bu hâli Türkiye düş­man­lığı üzerinden sergileyen Avru­pa tem­i­zleye­mez, tem­i­zleye­meye­cek­tir” diye konuştu.


27.12.2020


ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüş­taş, EMEP Genel Başkanı Ercü­ment Akd­eniz, SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce ve DP Genel Başkanı Elif Torun Öneren, tüm muhal­iflerin Sela­hat­tin Demir­taş’ın tahliye kararını uygu­lat­mak için ikti­dara baskı yap­ması gerek­tiği­ni söylediler.


28.12.2020


roboski

CHP Mil­letvek­ili Sez­gin Tan­rıku­lu, F‑16 uçak­larının bom­bardı­manı sonu­cu Şır­nak Ulud­ere’de (Robos­ki) 34 kişinin öldürüldüğü Robos­ki Katliamı’nın 9. yıl dönümünde katliamdan sorum­lu olan­ların şu anda hükümetin her yerinde olduğunu söyledi.


Siv­il Toplum Kuru­luşlarının siv­il toplum örgüt­leri­ni sus­tur­mayı ve kayyum atan­masının önünü açtığı iddi­asıy­la karşı çık­tığı Kitle İmha Silahlarının Yayıl­masının Finans­man­ının Önlen­me­sine İlişkin Kanun Tek­li­fi, Türkiye Büyük Mil­let Meclisi’nde kab­ul edildi.


CHP Genel Başkan Baş­danış­manı ve İst­anb­ul Mil­letvek­ili Erdoğan Toprak, par­tisinin merkez yöne­tim kuru­lu­na sun­duğu haf­talık değer­lendirme raporun­da AİHM’in Demir­taş kararı­na uyul­ma­masının Türkiye için cid­di sonuçları ola­bile­ceği­ni kaydetti.


2021’den itibaren geçer­li ola­cak net 2 bin 825 lira 90 kuruşluk asgari ücrete , işçil­er tep­ki gös­ter­di: “Asgari yaşa­mak istemiyoruz.”


29.12.2020


osman kavala

Anayasa Mahkeme­si (AYM), tutuk­lu olarak yargılanan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yöne­tim Kuru­lu Başkanı Osman Kavala’nın birey­sel başvu­rusunu red­det­ti. AYM Genel Kuru­lu, Osman Kavala’nın ‘kişi hak ve özgür­lüğü güven­liğinin ihlâl edilmediğine’ karar verdi.


aylin sozer

İst­anb­ul Mal­te­pe’de öğre­tim üye­si Aylin Söz­er, tanışık­lığı nere­den olduğu bil­in­meyen, emniyetin ulaştığı bazı kay­naklar­ca “eski sevgili” olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafın­dan vahşice katledil­di. Aynı gün içinde fark­lı illerde 4 kadın daha katledildi.


30.12.2020


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olay­ları soruş­tur­ması kap­samın­da eski HDP Eş Genel Başkan­ları Sela­hat­tin Demir­taş ve Figen Yük­sek­dağ’ın da araların­da olduğu 108 kişi hakkın­da iddi­aname hazırladı.


Bir gün içinde katledilen 4 kadın; Aylin Söz­er, Sel­da Taş, Vesile Dön­mez ve Betül Tuğluk için Kadın Cinayet­leri­ni Dur­du­ra­cağız Plat­for­mu, Kadın Meclis­leri üyeleri’nin “ses­siz kalmıy­oruz” diy­erek yap­mak iste­diği eyleme polis müda­hale etti.


pyd

PYD eş başkanı Enver Müs­lim, Türkiye ile barışa hazır olduk­larını açık­ladı. Müs­lim, Türkiye’nin baş­ta Afrin olmak üzere Suriye’den çek­ilme­si ve Kürt halkı­na karşı düş­man­ca tavrın­dan vazgeçme­si duru­mun­da barışa hazır olduk­larını söyledi.


31.12.2020


demokrasi turkiye

Fark­lı meslek gru­pların­dan 94 kişi, imza­l­adık­ları ortak bildiriyle adalet ve demokrasi talebinde bulun­du. Adalet­si­zliğin adalete kavuş­ması, hukuk­su­zluğun hukuk kural­ları­na tabi kılın­ması ve demokrasinin hay­a­ta geçir­ilme­si talebinde bulu­nan hak savunucu­ları açık­la­ma yaptı.


odatv

Odatv Genel Yayın Yönet­meni Barış Pehli­van ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’­nun yazdığı ve 1 Aralık’ta dağıtımı­na başlanan “Metas­taz 2: Cen­dere” kitabı­na çok sayı­da dava açıldı. Kitap­tan ve kitap hakkın­da­ki haber­ler­den, yazılar­dan, tele­vizy­on pro­gram­ların­dan yapılan şikayetler nedeniyle Barış Terkoğlu hakkın­da 95 yıla kadar, Barış Pehli­van hakkın­da 63 yıla kadar, toplam­da 158 yıl hapis ceza­sı istendi.


gezi

Anayasa Mahkeme­si (AYM), Gezi davasın­da 7 ay tutuk­lu kaldık­tan son­ra tüm suçla­malar­dan beraat eden Yiğit Aksakoğlu’­nun tutuk­lan­masının hak ihlali olduğu­na karar ver­di ve Aksakoğlu’­na tazmi­nat öden­me­sine hük­met­ti. AYM, aynı dava­da beraat eden ve fark­lı bir suç­tan ceza­evin­den çık­madan tekrar tutuk­lanan Osman Kavala’nın başvu­rusunu geçtiğimiz gün­lerde reddetmişti.


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.