Français | Türkçe | English

1 Ocak tar­i­hin­den itibaren web derginiz Kedis­tan, sizlere haf­talık haber­leri bir araya getiren bir özet bül­ten sunacak.

Bu yayın­ları, sitenin ana say­fasın­da ve e‑posta kutunuz­da, aboney­s­eniz haf­talık e‑postada bula­bilirsiniz. Henüz abone degils­eniz aşağı­da­ki for­mu doldurabilirisiniz.

Kedis­tan ilk yıl­ların­da Türkiye ve Orta Doğu’­nun yakıcı gün­dem­i­ni takip etm­eye çalıştı. Ekip, özel­lik­le 2015 — 2016’da Kürt şehirlerinde­ki sokağa çık­ma yasak­ları döne­minde, alan­da bulu­nan gazete­ci ve aktivist arkadaşlar­la kenetlenerek, okuyu­cu­ları bil­gilendirm­eye çalıştı. Bu dönem ayrı­ca içinde Mer­ha­ba Heval­no’nun da bulun­duğu fark­lı gru­plar­la ortak çalış­malar yürüt­tü. Eutel­sat’­tan çıkarıldık­tan son­ra İsveç’e taşı­nan Ron­ahi TV’nin hazır­ladığı ve eksik­liğinin yoğun bir şek­ilde hissedildiği haf­talık fran­sız­ca haber bül­teni gibi değer­li emek pay­laşım­larının kay­nağı oldu…

Gün­dem haber­leri­ni takip etmenin, özel­lik­le gazete­cisiyle, çevir­meniyle, kendine kaliteli ve beda­va haber yap­ma görevi­ni biçen küçük ve mütavazı bir gönül­lüler ekibi söz konusu olduğun­da, insan gücünün üzerinde bir emek isteyen, zor bir iş olduğunu da deney­imley­erek gördük… Üç yıl önce Roj Info gibi bu işi hakkıy­la yapan medyaların hay­a­ta geçir­ilmesi­ni sev­inçle karşılarken biz kedil­er, daha çok makalelere, anal­iz ve arşiv yazıları­na ağır­lık verme kararı aldık. Gün­dem haber­lerinde ise diğer kardeş medyaların yayın­larını  pay­laş­ma yol­unu seçtik. Bu yön­tem, aynı konu­ları ben­z­er şek­ilde yeniden yaz­mak ya da kopy­ala yapıştır tekniği ile yüzey sayısını çoğalt­mak yer­ine, onların haber­ler­ine görünür­lük kazandır­mayı hede­fliy­or­du. Biliy­or­sunuz web yayın­ları, sosyal medya pay­laşım­ları daima ne kadar çok pay­laşılır­sa o kadar çok görünür kılınıy­or ve daha çok pay­laşılıy­or… Dolayısıy­la logo­muzu ön plana koy­mak­tansa, meslek­taşlarımızın emeği­ni kay­nağın­dan pay­laş­manın da ayrı bir öne­mi olduğunu düşünüyoruz.

Yine de, okuyu­cu­larımızın isteği­ni kıra­madık ve, Kedis­tan yeni yıla yeni bir başlık­la, başlay­a­cak : “Geçen haf­ta nel­er oldu?”

Tüm Kedis­tan ekibi olarak, bu zor­lu ve zaman alıcı  işin sorum­lu­luğunu yük­le­nen arkadaşımız Dilek Aykan’a teşekkür ediy­or, okuyu­cu­larımıza, “haf­talık ran­de­vu­muz­da buluş­mak dileğiyle”, diy­oruz…

KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.