Türkçe | Français | English

Yal­nız Türkiye’de değil, hemen her yerde yaşanan örnek­leri de içine ala­bile­cek, doğru­ların adını koyup altını çizen, yürek­ten bir haykırış, yine Rabia Mine’den.

 

Bizim evimiz yok!

Defne Samyeli Han­fen­di bir röpor­ta­jların­da şöyle buyur­muşlar, “Natürel selek­siy­on (Doğal Seçil­im) diye bir gerçek var. Aramız­da­ki zayıfları alıp götüre­cek… Bun­lar bu hay­atın döngüsü….. Çok şükür ben­im ormanın içinde vil­lam var, sağlık­lı besleniy­o­rum, koşuy­o­rum bla bla bla bla… Evde kalın!”

İyi mok yiy­or­sun! Yet­memiş, biraz daha hava atay­dın. Ulan; doğadan kop­muş ve de kop­mak­la da yet­in­meyip onu bitir­miş bir can­lının ‘Doğal Seçil­im’i mi olur? Senin “güç” dediğin şey, bugün sadece paradır! Yaşlının da has­tanın da gencin de sağlık­lının da sadece parası olanı hay­at­ta ve ayak­ta kala­cak. Sen zannediy­or musun ki bu sal­gın­da sadece virüs kapan­lar yaşamını kaybe­de­cek? Hayır efendim! Coro­n­a’nın öldürdüğün­den çok daha fazla insan ‑isterse orman­da on kaplan gücünde olsun- açlık­tan, sefaletin getirdiği baş­ka baş­ka hastalık­lar­dan ve bir kuru ekmek için bir­biri­ni kır­mak­tan öle­cek! Daha film başla­madı bile lan! Daha jener­ik geçiyor!

Bir sürü ünlü bozun­tusu, güya sosyal mesaj ver­mek adı­na ultra lüks evlerinden yayın yaparak mil­lete, “EVDE KALIN!” diyor.

Agam biz­im­le eyleniy!

Olur, evde kalayım agam da; han­gi evde, nasıl kalayım? Ellerin mem­leket­lerinde kira da dahil, bütün elek­trik, doğal­gaz, su fat­u­raları Eylül’e Ekim’e kadar erte­len­di; insan­lara para yardımı yapılıy­or; biz­im dövlet böyyük­ler­im­iz ise yardım için uzanan eller­im­ize sadece tuvalet bekçisi gibi kolonya dök­mek­le yetiniy­or ve bizi Allah’a havale ediy­or. “Bu zorun­lu ev hapsinde bol bol düzüşüp doğu­run,” dedik­ten son­ra peçete uzat­madık­ları kaldı. Eee, ben o kolonyay­la mı çocuk besleye­cek; kiramı, fat­u­ralarımı ödeyip, aile­mi doyu­ra­cağım? Bel­ki de kafaya dikip kestirme­den inti­har etmem­iz için veriy­or­lardır o dandik şey­leri kim bilir.

Habire evde kalın, evde kalın! Zıkkımın dibi! Han­gi ev lan! Bu ülkenin yarısını, bir gün çalış­mazsa aç kala­cak insan­lar oluş­tu­ruy­or. Bu ülke insanının çoğun­luğu, iki ay kira öde­mezse sokağa düşe­cek yok­sullar­dan mey­dana geliy­or. Siz mi vere­ceksiniz biz­im aşımızı? Siz mi ödeye­ceksiniz kiralarımızı, fat­u­ralarımızı? Han­gi evde, nasıl kalmamız­dan bahsediy­or­sunuz? Biz açlık­la boğuşurken, fat­u­ralarını ödeye­meyen­ler­im­izin elek­trik­leri­ni kesm­eye başladı bile dövlet, bu kış­ta kıyamette…

Biz evde kalır­sak Coro­n­a’­dan önce açlık­tan ölürüz lan Allah’sız kitap­sı­zlar! Hoş, sokağa çık­sak ne fay­da! Biz­im gibi­lerin bütün ekmek kapıları kapandı! Bizler sim­itçil­erdik, midye­cil­erdik, ayakkabı boy­acılarıy­dık; köy­ler­im­izi, kent­ler­im­izi yakıp yıkarak Batı’ya sürgün ettiğiniz gar­son­lardık; boğaz tok­luğu­na bütün beğen­mediğiniz ve de pis işleri yapan mül­te­cil­er, kaderi lumpen patron­larının iki dudağının arasın­da olan kıytırık özel sek­tör çalışan­larıy­dık! En iyi durum­da olan­larımız küçük esnaflar, çoğu­muz, nor­mal zaman­da bile yanımız­dan geçerken yüzünüzü buruş­tur­duğunuz garib­an­lardık! Artık gün­lük rızkımızı bile çıkara­bile­ceğimiz bir işimiz yok! Han­gi evde kalmamız­dan bahsediy­or­sunuz lan evi yıkılası­calar, han­gi evde!

Doğal Seçil­im’miş! Pöh! Ne Doğal Seçil­im’i, SEÇİM lan bu SEÇİM! Açgö­zlü ve zal­im olmayı seçen­lerin yarat­tığı, en vahşisin­den yeni dünya düzeni! Tamam dok­tor­lar desin, tamam sağlık çalışan­ları desin; ama siz demeyin lan bize “Evde Kalın” diye arsı­zlar… Mikiniz taşşağınıza denk yayıla yayıla yayın yap­tığınız, röpor­taj verdiğiniz saray­larınız­dan alay eder gibi “Evde Kalın” demeyin bize!

Biz­im evimiz yok!

Rabia Mine


 

Rabia Mine

Yazar, şair, insan hakları koruyucusu aktivist. “Külden” adli bir şiir kitabı var (2014).
İstanbul Üniversite’sinde Hukuk, Mimar Sinan Üniversite’sinde sinema televizyon eğitimi aldı. Yapımcılık, metin yazarlığı, bağımsız redaktörlük yaptı.

Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.