Yasak­lı Özgür Gün­dem gazetesinin çevresin­de­ki sonu gelmez dava­da, Aslı Erdoğan hakkın­da­ki karar 14 Şubat’­ta çık­a­bilir. Yani, 2016’dan bu yana onu destekleyen dost­lara gön­derdiği mek­tup­ta ironi ile belirt­tiği gibi…


Français | English | Italiano | Türkçe | Castellano

Kedis­tan da bu dost­ların arasın­da olduğun­dan, siz­leri, bu kafkasal davanın hukuk (ya da hukusu­zluk) mac­er­alarının, Aslı’ının tutuk­lan­masının ve ardın­dan gelen olay­ları bula­cağınız bu özel dosyaya yönlendirebiliriz.

Birkaç gün önce Aslı Erdoğan bir çağrı­da bulun­du. Ona, en geniş şek­ilde, bir­lik­te cevap ver­mek, özgür­lüğüne yeniden kavuş­ması için sefer­ber olan destekçi­leri­ni uyara­bilmek çok önem­liy­di. Bu çağrı yeni yayın ve pay­laşım­lara vesile oldu, ve ilerleyen gün­lerde, git­tikçe fazla imza­cıyı bir araya getir­erek, Türkiye’de ikti­darın görüş sahası­na girmesin sağlar, ve siyasi rehin­lerin unutul­madığını hatırlatır.

Ortak destek açık­la­masının met­ni ve ilk imzacıları:

Aslı Erdoğan ile dayanışma!

Bizler, hay­at­larını, ifade özgür­lüğünü ve demokratik hak­ları savun­mak için, Aslı Erdoğan ve Türkiye’de suçlanan tüm gazete­ci ve İns­an Hak­ları savunucu­ları ile birlikteyiz.

Özgür Gün­dem gazetesinde yayın­lanan dört makale­si için 16 Ağus­tos’­ta gözaltı­na alı­nan yazar Aslı Erdoğan’ın serbest bırakıl­ması için 2016 yılın­da, yazarlar, aydın­lar, insan hak­ları savunucu­ları, dernek­ler ve editör­ler beş kıta­da harekete geçtiler.

Bu protesto­ların sayesinde, ülkesinin önem­li demokrasi figürü, Aslı Erdoğan 29 aralık 2016 tar­i­hinde serbest bırakıldı.

Fakat sürgündeyken, aley­hin­de­ki dava devam etti ve aniden hızlandırıldı.
Aslı Erdoğan ilk olarak “devletin bir­liğinin yok edilme­sine teşeb­büs”, “terör örgütüne üye­lik” ve “terör pro­pa­gan­dası” ile suç­landı. Bun­lar ömür boyu hapis ceza­sı gerek­tiren suçlamalar.

Bir ay önce Savcı ilk iki suçla­mayı düşürdü ve “terör pro­pa­gan­dası” suçunu koru­yarak 9 yıla kadar hapis ceza­sı iste­di. Gazetenin editör­leri ve İns­an Hak­ları Derneği başkanı Eren Keskin için ise 15 yıla kadar hapis ceza­sı iste­nil­di. Acele bir şek­ilde bir son­ra­ki duruş­manın 14 Şubat 2020’de yapıla­cağı açıklandı.

Hatır­lat­mak gerekirse, 2016’da Aslı Erdoğan’ı suçlayan dört makale, o zaman­dan beri yasak­lan­mış, ancak o dönemde hakkın­da soruş­tu­rul­ma açıl­mamış yasal bir gazete olan Özgür Gün­dem’de yayın­lan­mıştı. Aynı makalel­er birçok dilde en az on iki yayınevi tarafın­dan ve fark­lı plat­form­lar­da yayın­lan­mış, ve hal­ka açık genel oku­malar­da okun­muş­tur. Hep­imiz “terörist propaganda“nın suç ortağı mıyız?

Biz­leri dayanış­maya çağırırken Aslı Erdoğan ; « Türkiye İns­an Hak­ları­na, Ede­biy­a­ta ve en kötüsü, VİCDANA karşı tam bir savaş başlat­tı » yazıyordu.

Biz, aşağı­da imza­sı bulu­nan­lar, ifade özgür­lüğünü ve demokratik hak­ları doğru­dan ve kab­ul edile­mez bir şek­ilde ihlal eden her tür­lü baskıyı kına­maya çağırıyoruz.

Aslı Erdoğan ve onun­la bir­lik­te suçlanan­lar için ve bunun­la beraber, bugün tehdit altın­da olan tüm cesur kadın­lar, ve özgür­lük­leri­ni kay­betme bede­line rağ­men ken­di­ni ifade eden herkes için dayanış­maya dav­et ediyoruz.


Bu çağrı, Alliance des Femmes pour la Démoc­ra­tie (Demokrasi için Kadın itti­fakı), Édi­tions des femmes-Antoinette Fouque (Kadın yayın­ları-Anoinette Fouque) ve Kedis­tan editör­lerinin inisiy­at­i­fi ile başlatılmıştır.


Kampanyayı imzalamak için buraya tıklayınız


İlk imza­cılar:

Actu­aLit­té (la rédac­tion), Lau­re Adler (jour­nal­iste), Joseph Andras (écrivain), Igor Babou (uni­ver­si­taire), Ella Bal­aert (écrivaine), Sophie Bas­souls (pho­tographe), Anne Emmanuelle Berg­er (uni­ver­si­taire), Gérard Biard (jour­nal­iste), Dominique Blanc (comé­di­enne), Joyce Blau (Pro­fesseur émérite), Izabel­la Borges (uni­ver­si­taire, tra­duc­trice), Paule du Bouchet (écrivaine, éditrice), Sophie Bourel (comé­di­enne), Sonia Bressler (philosophe, prési­dente de l’AFFDU), Car­men Castil­lo (cinéaste), Chan­tal Chawaf (écrivaine), Hélène Cixous (écrivaine), Eti­enne Copeaux (his­to­rien), Marie Dar­rieussecq (écrivaine), Zehra Doğan (artiste, écrivaine), Ali­cia Dujovne Ortiz (écrivaine), Annie Ernaux (écrivaine), mou­ve­ment FEMEN, Dominique Grange (chanteuse engagée), Sterenn Guir­riec (comé­di­enne, met­teuse en scène), Bülent Gündüz (cinéaste), H/F Île de France, Hijos Paris, Francesca Isidori (jour­nal­iste, direc­trice artis­tique), Sylvie Jan (France-Kur­dis­tan), Emmanuel Las­coux (hel­léniste), Philippe Le Duc (artiste scéno­graphe), Joëlle Le Marec (uni­ver­si­taire), Nathalie Léger-Cres­son (écrivaine), Lio (chanteuse, actrice), Cather­ine Malard (le dire et l’écrire), Car­ole Mann (soci­o­logue, Women in war), Valérie Man­teau (écrivaine), Claire Mauss-Copeaux (his­to­ri­enne), Mengue M’Eyaà (prési­dente Mou­ve­ment civique des femmes du Gabon), Jacque­line Merville (écrivaine, artiste), Daniel Mes­guich (acteur, met­teur en scène), Ümit Metin (l’ACORT), Anna Mouglalis (actrice), Kendal Nezan (Prési­dent de l’In­sti­tut kurde de Paris), Cécile Oumhani (écrivaine), Denis Péan de Lo’jo (musi­cien), PEN club français, Emmanuel Pier­rat (avo­cat, écrivain), Titi Robin (musi­cien), Agnès Rosen­stiehl (écrivaine, illus­tra­trice), Tony Rublon (ami­tiés kur­des de Bre­tagne), Fabi­enne Ser­van Schreiber (pro­duc­trice de films), Tar­di (auteur, dessi­na­teur), Mari­na Vla­dy (actrice), Cather­ine Wein­za­epflen (écrivaine), Lau­rence Zor­dan (philosophe, écrivaine).

KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.