ENGLISH | FRANÇAIS | TÜRKÇE

Yir­miye yakın sanatçı, 8 Aralık’­ta Lon­dra’­da gerçek­leşe­cek olan 2. Kürt Sanat Fuarı’n­da, Kürt sanatı­na dikkat­leri çek­mek, tanıt­mak, ve tut­sak kürt sanatçı Zehra Doğan’la dayanış­mak için bir araya gelecek.

Kürt Sanat Fuarı’nı, 2016’da doğan bu pro­j­eye emek veren­lerin söz­leriyle tanıyalım…

Kürt Sanat Fuarı — Kur­dish Art Fair”, Kürt ressam, fotoğrafçı, heykel­traş ve illüs­tratör­lerin çalış­malarının yanısıra, daha geniş anlam­da Kürt kültürünü ve kim­liği­ni yan­sı­tan yetenek­lerin sanat eser­leri­ni sergilemeleri için gerçek­leştir­ilen bir etkinlik.

Orta­doğu’­da Kürtler, uzun yıl­lardır, baskı, asim­i­lasy­on ve savaş poli­tikaları, sürek­li olarak yer­lerinden edil­erek göç etm­eye zor­landı. Bu, çoğu kez, sanat form­ları aracılığıy­la ken­di kültür ve kim­lik­leri­ni oluş­tur­ma, sergileme ve kut­la­ma imkan­larının kısıt­lan­ması­na neden oldu. Amacımız, Kürt sanatçılara çalış­malarını sergilemeleri, tanıt­maları için bir plat­form sağla­mak. Bu sergi­lerin dünyada­ki Kürt­leri yeniden bir araya getire­ceğine ve sanat aracılığı ile, fark­lı kes­im­ler­le, yıl­lardır karşılaştık­ları adalet­si­zliği, tanık­lık­larını pay­laşarak iyileşme ve destek olanağı aça­cağımıza inanıy­oruz. Sanat­sev­er­leri ve sanatçıları bir araya getir­erek, bir­bir­im­izi keşfetme ve çalış­malarımızı bel­geleme fır­satı elde ede­ceğimizi, anlat­mak iste­diğimiz gerçek­lerin ulus­lararası kamuoyun­da yankı bula­cağı­na inanıyoruz.

Kürt Sanat Fuarı, ilk kez 2016 yılın­da, iki arkadaş olan Sev­can Yük­sel Hen­shall ve Yük­sel Adıgüzel tarafın­dan tasar­la­narak gerçek­leştir­il­di. Fuar, katılım­cı sanatçıların, satılan sanat eser­lerinin en az %40’ını fuara bağışladığı ve gelir­lerin önce­den karar­laştırılan bir Kürt hayır kuru­mu­na bağış­landığı, kar amacı güt­meyen bir orga­ni­za­sy­on olarak hay­a­ta geçir­il­di. İlk fuar­da toplanılan 1470.90 İngiliz Ster­li­ni, Kuzey Kürdis­tan’­da yardı­ma muh­taç olan yok­sul, has­ta ve savaş­tan zarar gören ailelere mad­di destek sağlayan Kardeş Aile Vak­fı’­na bağışlandı.

2. Kürt Sanat Fuarı, Stoke New­ing­ton Kütüphane­si Galerisi’nde 8 Aralık 2018’de günü gerçek­leşe­cek. Bu etkin­lik, tut­sak Kürt sanatçı ve gazete­ci Zehra Doğan’a adandı. Sanatçı, Türk hükümeti tarafın­dan 24 Mart 2017’de, devlet güven­lik güç­leri tarafın­dan ağır hasar gören Nusay­bin ken­tinin resmi­ni çizdiği, ve yine Nusay­bin’de yaşayan 10 yasın­da bir kız çocuğu­nun, yasak ve saldırı döne­minde kaleme aldığı mesajı haber­leştirdiği için 2 yıl 9 ay, 22 gün hapse mahkum edil­di. Halen doğ­duğu kent olan Diyarbakır’­da tut­sak. Tutul­duğu ceza­evin­de tüm imkan­sı­zlık­lara ve yasak­lara rağ­men res­im yap­maya ve diren­m­eye devam ediy­or. Fuar­da yemek malzemelerinden elde ettiği ren­kler ve atık­lar­la gerçek­leştirdiği eser­ler de yer alıy­or. Bu eser­ler ilk kez satışa çıkacak.

Zehra’nın tanık­lığı, gerçek­leri anla­tan ve tar­i­hi bir arşiv oluş­tu­ran res­im­leri, ve diğer katılım­cı Kürt sanatçıların eser­leri ile, Türkiye’de baskıya uğrayan ve hapsededilen insan hak­ları aktivist­leri, gazete­cil­er, akademisyen, avukat, yazar ve aydın­ların sesi­ni duyur­mak istiy­or, onlara destek ola­bilmeyi ve farkın­dalık yarata­bilmeyi umuy­oruz. Ayrı­ca, bu yıl, Kürt Sanat Fuarın­da sergilenecek eser­lerin satışın­dan elde edile­cek gelir, Zehra Doğan’ın çocuk­lar için sanat atö­lye­si pro­je­sine bağışlanacak.

Kürt Sanat Fuarı 2018’de çalış­malarını sergileye­cek sanatçılar­dan bazıları Sev­can Yük­sel Hen­shall, Yük­sel Adıgüzel, İlyas Kırkan, Sabat Sal­ih, Janet Biehl, Jasım Gha­fur, Kae Bahar, Mat­tı­na Hiwaizi, Saz­gar Abdalka­rım Abdal­rah­man, Soniya Ahmed, Yeter Aydemir, Sev­gi Kay­mak, Erem Kan­soy, Dilan Ulu­soy, A. Ender Cemgil, Kale Doğan ve Raman Aso.

Daha fazla bil­gi için lüt­fen www.kurdishartfair.com adresi­ni ziyaret ede­bilir veya kurdishartfair@gmail.com adre­sine e‑posta gön­dere­bilirsiniz. Bizi sosyal medya­da da bula­bilirsiniz: Face­book @kurdishartfair & Face­book event, ve Twit­ter @kurdishartfair


Çeviri Kedistan. Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.