Yeryüzüne Özgür­lük Derneği, 60 yaşın­da­ki veg­an anarşist tut­sak Osman Evcan’ın yeniden açlık grevine başladığı­na dair bir basın açık­la­ması yap­tı ve tüm hak savunucu­larını destek olmaya çağırdı. 
Kedis­tan, dayanış­maya katılıy­or ve bu çağrıyı bütünüyle yayınlıyor.
Sizler de iletişim ağlarınız­da pay­laş­mayı ihmal etmeyiniz.


Basın Bül­teni — ACİL koduy­la İLK duyu­ru — 5 Nisan 2018

Vegan-anarşist mahpus Osman Evcan 60 yaşında yeniden açlık grevinde

Önce­ki yıl­lar­da veg­an yemek hakkı için dört kez süre­siz açlık grevine giren, 2012 yılın­da hüküm­lü ve tutuk­lu­ların iaşe yönet­meliğine veg­an-veje­taryen yemek mad­desinin eklen­mesinde büyük rol oynayan Osman Evcan, kalp ve astım rahat­sı­zlık­ları­na rağ­men 26 Mart’tan beri yine açlık grevin­de olduğunu duyurdu.

Osman Evcan, Silivri Kapalı Ceza İnf­az Kurumu’nda ken­di­sine psikolo­jik baskı uygu­landığını ve yiye­cek­ler­ine zarar­lı madde katıldığını beyan ettiği birçok yazılı şikâyetin karşılık­sız kalması sebe­biyle bu eyle­mi yap­mak­tan baş­ka çıkar yol bula­madığını belirt­ti. Eylem­i­ni son­landır­mak için ken­di­sine psikolo­jik yıldır­ma yön­tem­leri uygu­layan ceza­e­vi çalışan­ları­na karşı soruş­tur­ma başlatıl­masını, içine zarar­lı madde katıl­mamış sağlık­lı veg­an yemek­leri düzen­li ala­bilmeyi ve diğer mahkûm­lar­la spor yap­ma, soh­bete çık­ma, atö­lyelere katıl­ma gibi yasal hak­larının geri ver­ilmesi­ni talep ediy­or. Evcan, ayrı­ca sokak hay­van­ları­na, kadın­lara ve trans bireylere yöne­lik saldırıları protesto ettiği­ni belirtti.

Osman Evcan’ın son şikâyet­ler­ine konu olan olay­lar geçtiğimiz yılın Eylül ve Ekim ayları­na dayanıy­or. Osman Evcan Yeryüzüne Özgür­lük Derneği’ne gön­derdiği mek­tup­ta, kur­ban bayra­mını protesto ettiği­ni açık­ladığın­dan beri kimi zaman etli yemek­lerin kimi zaman da bulaşık suyu gibi ne idüğü belir­siz şey­lerin getir­ildiği­ni anlat­mış; ayrı­ca kâh inançsı­zlığı kâh veg­an­lığı üzerinden gardiyan­ların sözlü taci­z­ler­ine maruz kaldığını yazmıştı. Özel­lik­le 11 ve 13 Ekim 2017’de yediği yemek­lerin midesi­ni on gün­den fazla süreyle şid­detli ağrıt­tığını belirten Evcan, buna rağ­men ceza­e­vi dışın­da bir has­tan­eye sevk edilmediği­ni, ceza­e­vi dok­toru­nun zehirlen­m­eye karşı bir hap yaz­mak dışın­da bir şey yap­madığını ve o gün­den beri kan­ti­nden ken­di olanaklarıy­la beslen­m­eye çalıştığını belirt­mişti. Yeryüzüne Özgür­lük Derneği’nin sosyal medyadan yap­tığı çağrı üzer­ine Şubat ayın­da yüzlerce kişi BİMER üzerinden Adalet Bakanlığı’na bu sözlü taci­z­lerin ve getir­ilen yemek­lerde­ki yabancı mad­delerin akı­be­ti­ni sor­du. Gelen res­mi cevap­lar­da delil yeter­si­zliği sebe­biyle idari per­son­ele soruş­tur­ma açıl­madığı yazıyordu.

Osman EvcanOsman Evcan son süreçle ilgili şun­ları kay­det­ti: “Şubat ayının son­ların­da ceza­e­vi mut­fağın­dan gelen yemek­lerin çeşitli ve sağlık­lı olmaya başladığını görünce tekrar yem­eye başladım. Ancak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan elime ulaşan ceza­e­vi per­son­e­line soruş­tur­ma açıl­may­a­cağını belirten 2018/1274 no’lu yazıya 13 Mart’ta iti­raz etmem­le bir­lik­te bana getir­ilen yemek­ler tekrar­dan yarım patates gibi şeylere döndü ve hat­ta 18–19 Mart’ta şid­detli mide ağrılarım yine başladı. Bu işte bir kasıt var! Hiçbir kötü muamel­eye iti­raz etmemem­iz için bizi ter­biye etm­eye çalışıy­or­lar. Kanıt, belge olmadığını söyley­erek suçlu­ları koru­muş oluy­or­lar. 26 Mart 2018’den beri süre­siz açlık grevin­dey­im. Baş­ka seçeneğim kalmadı çünkü. Yakın­da 60 yaşı­ma basacağım. Henüz grevin ilk haf­tasın­da nefes zor­luk­ları ve kalp sıkış­maları yaşıy­o­rum; ancak bu eylem ben­im için varoluşsaldır. İfşa etmesey­dim kendime olan saygımı yitirirdim. Sonu ölüm­le sonuçlansa bile tale­p­ler­im­in arkasındayım.”

Konuy­la ilgili ulaşılan Osman Evcan’ın avukat­ları, ceza­e­vi yöne­ti­minin tavrının olum­lu olduğunu ancak konuy­la ilgili yeter­li soruş­tur­ma yapıl­madığının altını çiz­erek şun­ları söyledil­er: “Zehirlen­me gibi çok cid­di bir iddi­aya rağ­men Osman’ın ifade­sine başvu­rul­mamış; şikayet edenin değil edilenin beyanı esas alın­mış. Bağım­sız, tam teşekkül­lü bir has­tanede tetkik yapıl­mamış; ancak ceza­e­vi dok­toru zehirlen­m­eye karşı bir hap yazarak duru­mu tey­it etmiş. Kam­er­aların tam da Osman’ın şikayet­leri­ni belirt­tiği gün­lerde bozuk olması gibi gerekçelere karşın mese­lenin takipçisiy­iz, gir­işim­ler­im­iz sürecek.”

Osman’ın kardeşi Asiye Evcan, “Abimin iste­diği, 2012’de beri yönet­melik­te olan veg­an yemek­ler­le beslen­mek ve insan hak­ları­na uygun olarak aşağılan­ma­mak, alay edilmemek. Bun­lar yer­ine getir­ilsin Osman bırakır, yok­sa ölüme gide­ceği­ni söylüy­or. Abimde astım var, sinüz­it var, kalp de var; ama mide hastalığı yok­tu normalde. Zat­en ceza­sını çekiy­or hapiste, bir de üstüne açlık­la veya hakare­tle ter­biye etmek de neymiş? Ceza­e­vi yemek­lerinden baş­ka seçeneği yok, ona da mideyi bozan mad­del­er kat­mışlar. Bu yaşın­da ona bunu yapan­lar­dan hesap sorul­sun!” diye konuştu.

Osman Evcan’ın yaşadığı sorun­ları başın­dan beri takip eden Yeryüzüne Özgür­lük Derneği, tüm hak savunucu­larını Osman Evcan’a mek­t­up gön­der­erek destek olmaya ve onun meşru tale­p­leri­ni fak­sla ceza­e­vi yöne­timine ilet­m­eye çağırdı. 1992’de yasadışı örgüt suçla­masıy­la müeb­bet hapse mahkûm edilen ve daha son­ra ceza­evin­de anarşist ve veg­an görüş­leri ben­im­seyen Osman Evcan, disi­plin cezaları onan­mazsa 2022’de tahliye olacak.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği
Yeryüzüne Özgür­lük Derneği
İletişim:
yeryuzuneozgurluk@gmail.com
(Basın­dan gelen e‑postalara ivedi­lik­le yanıt verilecektir.)
yeryuzuneozgurluk.wordpress.com

Osman Evcan’a yaz­mak için:
Osman Evcan
Silivri Kapalı C.İ.K. Oda No: C9-71
Istanbul

Silivri Kapalı C.İ.K. tele­fon: 0212 726 0686, faks: 0212 726 0687

KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.