ZAD otonom böl­ge­si yaşayan­ları tahliye tehlikesinin belirme­siyle bir savun­ma çağrısı yap­tı. Türkçe çevirisi­ni yayın­lıy­or, okuyu­cu­larımızı da pay­laş­maya dav­et ediyoruz.

Ori­ji­nal met­ni bura­da bulabilirsiniz.
ZAD’­da sürdürülen mücadele ve siyasi pro­je konu­ların­da bil­gilen­mek için ZAD filmi­ni, Türkçe altyazılı olarak izleye­bilir, ayrı­ca ZAD ve Nantes havaalanı pro­je­siyle ilgili türkçe yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.


Tahliye tehdidine karşı ZAD’ın çağrısı

2012’de yapılan César operasy­onun­dan son­ra, ZAD bura­da ve her yerde­ki zarar­lı pro­jeleri engelle­mek, ikti­dar ve ticari ekonomiye karşı otonom alan­ları çoğalt­mak adı­na bir sem­bole dönüştü.

Yakıcı bir sosyal hareketlilik­le damgalanan bir ilk­ba­harın ardın­dan, bizi yönet­m­eye çalışan­lar siyasetin, artık pek çok kişinin inan­madığı bir seçim gös­ter­isi çerçevesin­den çık­ma­ması için herşeyi yapacak­lar. Bizi için­den çıkar­mak­tan aciz olduk­ları ve sayesinde varolup geliştik­leri bir çevre­sel ve sosyal felaketin ortasın­da yaşıy­oruz. Ken­di yaşamımızı somut olarak sahiplenebile­ceğimiz ve siyaseti yeniden yarata­bile­ceğimiz fikri ZAD ve ben­z­eri gir­işim­ler­den kay­naklanıp büyüy­or. Bu yüz­den, bun­ların varol­ması, yöneti­cil­er için bu den­li dayanıl­maz ve sayısız insan için de bir o kadar değer­li. ZAD’ın uyandırdığı inatçı umut­lar ZAD sınır­larını aşıy­or. İster bu dal­gaya kapılıp, katıl­manın coşkusunu yaşayın, ister bura­da inşa edilen­lerin neşeli sağlam­lığını hissedin, ZAD’ın yarın polisin dar­beleri ve inşaat makinelerinin palet­leri altın­da ezilmesinin düşünülme­si bile imkan­sız görünüyor.

Bu metin, ZAD’ı sonuna kadar savunmak için bir çağrıdır.

Bu çağrı, direnişe alan­da ya da uza­k­tan katıl­mak isteyen­lere hitap etmek­te­dir. Amacı, bugün karşı tarafı başarısız kıl­mak için bize çok önem­li gelen nok­ta­lar üzerinde ve nasıl bir ruh duru­mu içinde hazır­landığımız konusun­da bil­gilendirmek­tir. Siz­leri en geniş şek­ilde pay­laş­maya ve yay­maya dav­et ediyoruz.

savunma

Önümüzdeki haftalarda ciddi saldırı riskleri

Birkaç haf­tadan beridir, ZAD’da, az çok yakın tahliye söy­len­ti­leri dolaşıy­or. Bölgede­ki otel­lerin rez­erve edildiği­ni biliy­oruz ve birçok basın haberi ‘güven­lik kuvvet­lerinin’ tatil istek­lerinin Eylül sonun­dan, Ekim sonuna kadar iptal edildiği­ni iddia ediy­or. Jan­dar­ma komu­tan­lığın­da, askeri teçhizat hazır edildiğin­den bahsediliy­or. 14 Eylül Çarşam­ba günü, Loire-Atlan­tique Valil­iği, ‘campag­nol amphi­bie’lerin, -yani ZAD’da yaşayan ve 2008’den beri koru­ma altın­da olan küçük kemirgenlerin‑, yok edilme­sine neden ola­cak, ve şan­tiyenin başla­ması­na yaray­a­cak iki karar­name imza­l­adı. Birçok fark­lı kay­nak, müda­hele plan­larının Ekim başın­dan itibaren mümkün ola­cağını ifade ediyor.

İhtiyat çağrısı, sızıntılar, bilgiler

8 Ekim tar­i­hinde düzen­le­nen büyük buluş­madan önce müda­hale etmeleri kuşkusuz saç­ma ola­cak­tır, fakat beliren bil­gi­leri din­lemedey­iz ve her olasılığa hazırız. Her durum­da, önümüzde­ki haf­ta­lar­da son derece ihtiy­atlı olmaya ve özel­lik­le şim­di­den hükümete bu tahliye pro­jesin­den vaz geçme­si için baskı yap­maya çağırıy­oruz. Siz­leri ZAD’daki direnişe, uygu­la­malarımızın bütün çeşitlil­iğinde katıl­maya; eğer uza­k­taysanız, Vin­ci şir­ke­ti­ni, pro­jenin katılım­cılarını ve ikti­dara ait mekan­ları hede­fleyen desantral­ize eylem­ler yap­maya çağırıyoruz.

Her tür sür­priz saldırıya hazır olmak için, sayısız destekçimize, iş yer­ler­ine, aile bağları­na kadar uzanan, ve hemen her yerde­ki bil­gi kay­naklarımıza güveniy­oruz. Siz­leri, pro­jeyle ilişk­ili özel şir­ketler­den (tem­i­z­lik, bekçi, güven­lik vs.) kay­naklan­abile­cek bil­gi sız­malarını, jan­dar­ma kuvvet­lerinin kon­aklay­a­cağı oteller, gön­der­ilen genel­gel­er, dahili yazış­malar ve operasy­on­la ilgili kori­dor fısıl­damalarını, ayrı­ca ZAD çevresin­de­ki bir­lik­lerin var­lığını bize bildirm­eye çağırıy­oruz. Bütün bu bil­gi­leri toplayıp, karşılaştırılıp, teyid ettik­ten son­ra, sitem­izde ve Aci­pa’nın sitesinde yayın­lanacağız. (Sosyal medya­da ve diğer kay­naklar­da yer alan bil­gi­leri yay­madan önce lüt­fen bu sitel­er­den teyid edin.)

Ne olursa olsun hazırız!

Alan­da­ki bütün ekipler duru­ma göre örgütlen­di: Kan­tin, radyo, sağlık, hukuk, iletişim… Eylül başın­dan beri yüzlerce kişi, bölge başkanının yasak­la­mak iste­diği alan­da, yön­len­me ve hazır­lık kursları­na katıldı. Fark­lı özel yaşam alan­ları, kendi­ler­ine ait direniş biçim­leri­ni geliştir­di ve polisin iler­leme­sine bir­lik­te karşı dur­mak için, ZAD ve mücadele hareke­tinin (komite, dernek ve köylüler) geniş ölçeğinde koor­di­nasy­on yapıldı.

Son gün­ler boyun­ca, Fransa’nın her yerinde destek komiteleri arasın­da saldırı duru­mun­da gerçek­leştir­ile­cek tep­ki eylem­lerinin ayrın­tıları için toplan­tılar yapıldı. Zamanı geldiğinde, böl­genin dayanış­macı lise ve üniver­site öğren­ci­leri gös­teri yürüyüşü yap­mak ve okullarını bloke etmek için hazır­lık­lı. Çevre otu­ran­ları, evleri­ni ve depo, saman­lık gibi mekan­larını pro­fesy­onel veya amatör sağlık kol­ları­na açmak, ve tedavi imkan­larını sağla­mak için, hukukçu­lar devletin ortaya koy­a­bile­ceği baskıcı önlem­lere karşı mücadele etmek için hazır­lar. Bütün böl­genin köylü­leri trak­tör­leri­ni direnişe kat­mak için plan­lar yap­tı. Tır­manıcılar, kesilme tehlikesin­de­ki ağaçların yük­sek dal­ların­da diren­m­eye hazır. Bağım­sız gazete­cil­er, sosyal medya­da etkin kul­lanıcılar direnişçi­lerin bil­gi­leri­ni, hükümetin pro­pa­gan­dası­na karşı nasıl dağıta­bile­cek­leri­ni görüşüy­or. Yüzlerce kilo­me­tre uza­k­ta, hat­ta Avrupa’nın dört bir yanın­da destekçil­er en kısa zaman­da bize katıla­bilmek için örgütleniyor.

savunma

2012 deney­i­minin aksine, bu kez, alan­da­ki mekan­ların hemen hep­sinin zor­la tahliyesinin söz konusu olduğunu belirt­mek­te yarar var. Yani, yal­nız­ca, son senel­erde alana yaşa­mak ve savun­mak için yer­leşmiş olan­lar değil, alanın ‘tar­i­hi’ denilen otu­ran­ları da söz konusu. Bu da 70 yaşam alanı, çift­lik­ler, atö­lyel­er, yüzlerce can, insan, sürü ve diğer hay­van­lar, bitk­il­er, 2000 hek­tar orman, tar­la ve doğal doku­nun önümüzde­ki haf­ta­lar­da har­i­tadan sil­in­mek isten­mesi anlamı­na geliy­or. Üste­lik, açık­lanan pro­je, yal­nız­ca alanın tahliye­si değil, aynı dal­ga içinde, havaalanı ve yol inşaatının başla­ması, ki bu da ilk etap­ta ‘tür­lerin taşın­ması’, arazi tem­i­zliği, arke­olo­jik kazı, yol­lar­da ada yapımı, ve sit alanının korun­ması demek… Bu yük­sek tehdit ortamın­da, alan­da­ki direniş kollek­tif olarak örgütleniy­or. Eğer zor da olsa, ZAD’ın bir bölümünü tahliye etmeyi başarsalar bile, biliy­oruz ki bu mücade­lenin sonu demek değildir ve senel­erdir süren direniş her inşaat ham­lesi­ni engelle­m­eye devam ede­cek­tir. Ucunu bırakmayacağız!

Başarısız olacaklarını anlatmak için hala zaman var

Ne geri gele­cek­leri, ne de ZAD’ın tahliyesinin başarılı ola­cağı konusun­da hiç bir şey kesin değil. ‘Onlar’ sözcüğü ile, elbette polis güç­leri kadar, koru­ma kuru­luşlarını, işbir­liği yapan inşaat şir­ket­leri­ni, bu gru­pların yemek, kon­akla­ma gibi gereksin­im­leri­ni karşılayan yapılan­maları kastediyoruz.

Önümüzde­ki haf­ta­lar­da yeni bir César operasy­onu den­e­menin onlar için iyi bir fikir olmadığını anlat­mak çok önem­li. Değişik bakış açıları ve duruşları olan kişi ve gru­pları, önce­den ve dayanış­may­la, metin ve eylem­ler­le katkı yap­maya çağırıy­oruz. Bun­ları, hükümete bağlı vek­il ve sorum­lu­ları rahat bırak­ma­maya; seya­hat, halk toplan­tısı, şehir kon­seyi gibi, git­tik­leri, bulun­duk­ları her yerde, ZAD’ın tahliye­si konusun­da sorgu­la­maya dav­et ediy­oruz. Kal­a­balık gru­pları, operasy­on duru­mun­da, etkin olarak ZAD’da ola­cak­larını açık­la­marı için destekliyoruz.

zad-afis-8-ekim-playmobils

8 Ekim’de, binlerce değnekle herkes ZAD’a

Bu belir­siz durum­da, ve belir­leyi­ci dönemde, 8 Ekim buluş­ması­na, kal­a­balık kitlelerin katıl­ması ve kır­ların toprağını onbin­lerce değneğin dar­beleriyle müz­iğe çevirmek çok önem­li. 8 Ekim’de hangar­lar inşa edile­cek, ve 9 Ekim’de ZAD’ın değişik nok­ta­ların­da atö­lyel­er ola­cak. Birçok kent­ten ZAD’a oto­büsler düzen­len­di. Haf­ta sonunun bütün etkin­leri­ni görmek için İnt­ern­et siteler­im­ize bak­a­bilirsiniz. Bu ran­de­vu, alana örgütleme ve savun­ma malzemeleri getirmek için de bir fır­sat. (Gereken malzemelerin lis­tesi­ni de sitel­erde bulabilirsiniz)

Değnek­lerin şarkısı :
[vsw id=“oedzZRSZchQ” source=“youtube” width=“640” height=“344” autoplay=“no”]

Eğer geri gelirlerse, her şekilde mücadele

Operasy­on duru­mun­da, alan­da kal­a­balık kitlelere gereksin­im ola­cak, ama henüz durum belir­gin değilken, kitlelerin şim­di­den gelme­si sorun yarata­bilir. Lüt­fen gelm­eye hazır olun ama işaret bekleyin.

Yakın­da gerçek­leşe­cek olan bir polis operasy­onu söz konusu olduğun­da, ZAD’a yakın böl­gel­er­den gelin­mesi için bir ortak çağrı yapıla­cak ve diğer böl­gel­erde desantral­ize direniş eylem­leri zad.nadir.org et acipa-ndl.fr sitelerinde yayınlanacak.

Onları yeniden başarısı­zlığa uğrat­mak, fark­lı eylem biçim ve tekniklerinin, her bir­im­izin yaratıcılığı­na da güve­nil­erek, değişik coğrafi ölçek­lerde, ortak uygu­lan­ması yoluy­la olacaktır.

İşte destek komiteleri ile görüşmeler­im­iz­den son­ra ortaya çıkan eylem planları :

 • ZAD alanın­da
  Gir­işim­leri­ni dur­dur­maya, yaşam alan­larını koru­maya yöne­lik çağrı.
  Radio Klaxon’u (87.5 FM) din­le­mek için rady­olarını­zla gelin.
 • Yakın çevrede
  Gru­pların ZAD’ın kuşatıl­masını, ve izole edilmesi­ni önle­mek için örgütlen­meler­ine ve giriş/konuk mekanı­na yardı­ma çağrı.
  Destek ve gereç­lerin ZAD’a kolaylık­la ulaşa­bilme­si için polis deplas­man­ları ve check-point’lerinin mümkün olduğun­ca rahat­sız edilme­sine çağrı.
 • Bölgede
  Operasy­onun ilk günün­den itibaren, bölgede­ki önem­li ve strate­jik geçit nok­ta­ların­da, yol bloke etme, trafik yavaşlat­ma eylem­ler­ine çağrı. İkt­id­ar tem­sil­cisi mekan­ların işga­line çağrı. Geceleri, polis ve jan­dar­manın kaldığı oteller çevresinde tencere-tava eylem­ler­ine çağrı.
  Aynı günün akşamı, değişik eylem nok­ta­ların­dan itibaren, saat 18:00 de, Vilayetin önünde buluş­ma. Bir haf­talık operasyon­dan son­ra­ki ilk cumarte­si Nantes’da gös­teri yürüyüşü.
 • Bölge dışın­da
  İkt­id­ar tem­sil­cisi mekan­ların işgali. Bölge yol­larının bloke edilme­sine ve gelebile­cek­lerin ZAD’a gelme­sine çağrı.

savunma

Bloke olmadan bloke etmek

Önümüzde­ki haf­ta­lar­da 8–9 Ekim buluş­masının hazır­lığı için, alana gele­cek­leri­ni bildiren bir çok grup mev­cut. Operasy­on işaret­ler­ine gelmediği sürece, alanın mümkün olduğu kadar uzun süre erişilir ve trafiğin akıcı olmasını istiy­oruz. Kısacası, alanı şu anda barikat­landır­mıy­oruz. Tama­men kapan­mayıp, dışarıy­la geçir­gen­liği ola­bildiğince koru­mak istiy­oruz. Çünkü, senel­erdir, bu geçir­gen­lik sayesinde, bu mücadele için bir­lik­te örgütlenip, bir­lik­te direndik.

savunmaSaldırı durumunda sizi misafir ediyoruz

ZAD içinde ve dışın­da, mis­afir alan­ları düzen­liy­oruz. Bu alan­lar, din­len­me, malzeme stok­lan­ması, ikmal ve kan­tinler için kul­lanıla­cak ve biz­leri bir araya getire­cek. Unut­may­alım ki, direniş gün­leri çok ener­ji ve kon­santrasy­on ister. Ve çoğun­luk­la da sabah çok erken saatlerde uyan­mayı… Bu da, mis­afir alan­larının geceleri sakın ve ses­siz olması gereklil­iğine kollek­tif bir dikkat gerek­tiriy­or. Sizler­den, böyle bir durum­da, dört ayak­lı arkadaşlarınızı getirmem­enizi de rica ediy­oruz. Biz­im dost­larımız da, hem ken­di güven­lik­leri açısın­dan, hem de kon­akla­ma­da mümkün olduğu kadar az sorun olması için, alan­da bulunmayacaklar.

ZAD’ı hangi ruhla savunmak istiyoruz ?

2012’den beri, polis işgali ve tahliyel­er sırasın­da nel­er olduğu­nun muhasebesi­ni ayrın­tısıy­la yapacak vak­timiz oldu. Gele­cek tahliye operasy­onunun, 2012’nin bir kopy­ası olma­masını bek­liy­oruz. Kolek­tif olarak hazır­lansak da, uyarla­ma ve doğaçla­malar büyük bir yer tuta­cak­tır. Yine de, bazı kişil­er için yaralayıcı ve üretken karşıtı olan duruş ve tavır­lar konusun­da bu kez önce­den söz etmek istiy­oruz. Ayrı­ca, o anlar­da biz­leri daha güçlü kıla­cak birkaç fikir ver­mek istiy­oruz. İşte bu konuda­ki düşünülen­ler­den bazı örnekler :

 • Gün­lük yaşamımız­da karşı mücadele verdiğimiz, homo­fo­bik, cin­siyetçi, ırkçı, sınıfçı, engel­li düş­manı, vb davranışları çatış­ma yaşandığı bahane­siyle kab­ul­len­mem­iz söz konusu değil.
 • Alanı savu­nacak insan­lara büyük bir gereksin­im var, ancak, kan­tin, sağlık, iletişim, din­len­me alanı gibi lojis­tik alan­lar­da­ki roller de çok önem­li. Bir bütün olarak, bu sorum­lu­luk­ların nöbetleşe yapıl­ması gerek­tiği­ni, yani bir tarafta barikat­tak­il­er, diğer tarafta onları doyu­ran­lar olma­ması gerek­tiği­ni düşünüyoruz.
 • Hatır­lat­mak istiy­oruz ki, bu alanın savunul­ması, aynı zaman­da kap­sadığı poli­tik olasılık­ları da savun­mak­tır; özyöne­tim, kollek­tif ve dönen görev orga­ni­za­sy­onu, meclis örgütlen­mesi, ve çatış­maları sus­madan, oydaş­ma gibi…
 • Net bir şek­ilde anlaşıl­malı ki, saldırı duru­mun­da, bu kır­salın doğal alan­ları, mekan­ları ve can­lıları üzerinde şid­det ve yoketme başlat­a­cak olan biz değil, onlardır. Buna 2012’de olduğu gibi izin ver­meye­ceğiz: Direniş karar­lı ve fizi­ki ola­cak­tır. Alan savun­masın­da katılı­ma açık kalmak, geniş bir destek imkanını koru­mak ve onlara aniden baskı boyu­tunu artır­maları için fır­sat ver­memek istiy­oruz. Alanı savun­maya gelen­lerin çeşitlil­iğine saygı konusun­da özel bir dikkat rica ediy­or, geniş bir eylem metod ve uygu­la­ma yel­pazesinin alan­da bir­lik­te var ola­bilmesi­ni istiy­oruz. 2012’de, barikat­lar, insan­lı veya trak­tör­lü bloka­jlar, sab­o­ta­jlar, ağaç kulü­beleri, şakalar, şarkıların ve diğer yer­lerde­ki eylem­lerin bir araya gelme­si sayesinde başarılı olduk. Bu har­man­lan­mış güçten bahsediyoruz.
 • İzah etmek biraz zor olsa da, ZAD’ı savun­maya gelen mis­afir­lerin, bura­da fark­lı mekan­lar­da yaşayan­ların, fak­lı direniş biçim­leri olduğunu da anla­malarını diliy­oruz. Süt kamy­onunun, her gün uğradığı çiftliğe ola­bildiğince uzun süre uğraya­bilme­si gibi, bazı mekan­lar­da fotoğraf ve video çek­ilmeme­si gibi… Gelme­den önce, duru­ma tam olarak hakim olmak için mümkün olduğu kadar bil­gilenin. Geldiğinizde, konuk karşıla­ma mekanı­na yönelin ve ken­di­nize sizi karşılayan arkadaşlar­la uzun uzun konuş­mak için zaman tanıyın. Geliş planını sit­ede bula­bilirsiniz. Ayrı­ca hukuk ekib­inin sit­ede verdiği bil­gi­leri de göz­den geçirin.

Propagandaya karşı

İkt­id­ard­a­yken, güçlü bir halk protesto­su karşın­dayken ve riskli bir operasy­ona gir­işmek üzereyken, genelde sahtekar bir oyun­cu olunur. Havaalanı pro­je­si taraftar­larının, her zaman­ki, ‘çapul­cu zad­cılar’, kır­salın diğer ‘terörist­leri’ fan­tazi­leri, ve yalan­ları ile yeni pro­pa­gan­da kam­pa­nyaları­na gir­işmeleri­ni bek­liy­oruz. Saldırılar­dan önce ve saldırılar sırasın­da, pro­vokatör ele­man­ların içeri sız­ması, duru­mu bulandırarak, desteğimizi zayıflat­maya çalış­ması, ve üzer­im­izde­ki baskının art­tırıl­masını meşru­laştır­ması gibi yön­tem­leri de bek­le­mek­tey­iz. Herke­si, bu tip pro­pa­gan­dalara kan­ma­maya ve onları çürüt­m­eye çağırıyoruz.

Havaalansız bir gelecek için

Hükümet, kon­trol edemediği­ni yoket­m­eye çalışırken, ZAD’da hay­at devam ediy­or. Bu yaz sonun­da, bir kütüphane ve bir karşıla­ma mekanı doğ­du, yeni yaşam mekan­ları, ahşap ve toprak etkin­lik­leri için bir hangar inşa edil­di… Tehdit ve söy­len­til­er, geçtiğimiz cumarte­si günü, patates hasatı ve şen­liği­ni yap­mamıza engel ola­madı. Savun­ma hazır­lık­larını sürdürme karar­lılığımız, ne kalıcı mekan­ların inşasını ne de bu mücade­lenin zengin­lik­leri olan dostluk zin­cir­leri kur­mamızı engelliyor.

Tüm çeşitlil­iğimiz ile bir ara­da, pro­je son­rasını hazırlıyoruz!

Size ihtiyacımız var

savunma

İşg­al, direniş, ekim

Şu anda, tüm hazır­lık­lar için acil bütçe eksik­liğimiz var. Destek operasy­on­ları, bağış kam­pa­nyaları yeniden başlarsa, hoş geldiler…

Çek yol­la­mak isteyen­ler « Vivre sans aéro­port » adı­na şu adrese gönderebilirler :
Herbin, Liminbout,
44 130 Notre-Dame-des-Landes

Vir­man için ban­ka numaralarımız
IBAN : FR83 2004 1010 1111 6285 2D03 236
BIC : PSSTFRPPNTE


Traductions & rédaction par Kedistan. | Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.