Bir süredir Notre-Dame-des-Lan­des ZAD otonom böl­gesinin tahliyesinin içinde bulun­duğu­muz dönemde başlay­a­cağı söz konusuy­du. Son gün­lerde belir­leyi­ci işaret­lerin gözlem­len­mesi yoğun­laşmış, ZAD’ın korun­ma strate­ji­leri, ve direniş lojis­tik­leri da birçok toplan­tının ana konusu olmuştu.

Bugün, akşam üzeri saat 17:00 suların­da, cep tele­fon­larımıza bir uyarı gel­di. Uyarı­da bölgede­ki bütün otel­lerin 25 eylül tar­i­hin­den itibaren özel müda­hele ekip­leri için top­tan rez­erve edildiği, üç ilçede­ki bütün okullara 26 ve 27 eylül tar­ih­leri için tatil emri geldiği ifade ediliy­or, direniş için desteğe ihtiyaç ola­cağı ifade ediliy­or ve yola çık­mak için haberin teyi­dinin bek­len­mesi öneriliyordu.

ZAD’ın site­si zad.nadir.org son yayın­lar­da, gözlem­le­nen bil­gi­leri merkezinde topluy­or, bildire­cek­leri tele­fon numar­alarını veriy­or, ve sosyal medya­da yayın­lanan bil­gi­lerin teyid edi­lene kadar dikkatli değer­lendirilme­si gerek­tiğininin altını çiz­erek paylaşıyordu.

Yine sit­ede bildirildiği gibi, bir çok fark­lı kay­nak polis müda­he­lesinin 27 Eylül’den itibaren başlaya­bile­ceği görüşünde bir­leşiy­or­du. Ne büyük tesadüftür ki, bu tar­i­hi de içine alan üç gün boyun­ca, yani 26, 27 ve 28 Eylül gün­leri, Nantes ken­ti, dünyanın bütün ülkelerinden katılım­cıların geldiği « Cli­mate Chance » iklim değişik­liği ile mücadele gir­işi­mi­ni mis­afir ede­cek… (Bu gir­işimin, aslın­da COP21’in devlet kurum­ları dışın­da bir uzan­tısı olduğunu, işe yara­maz COP21’i eleştirmek yer­ine, bazı siv­il toplum örgüt­leri, bil­im­sel kurum­lar ve aktivist­lerin katılımıy­la meşru­laştırdığını ve COP22’ye hazır­lık olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım.)

[COP21’e yöne­len eleştir­i­lerin ayrın­tısı için, ZAD otonom böl­gesinde sürdürülen mücadele ve siyasi pro­je konu­ların­da bil­gilen­mek için ZAD filmi­ni, türkçe altyazılı olarak izleye­bilir, ayrı­ca ZAD ve Nantes havaalanı pro­je­siyle ilgili türkçe yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.]

tahliye

Havaalanı pro­je­si ve dünyası­na karşı

tahliye

Değnek­ler­im­izin şarkıları çınlasın!”

Bir yan­dan, 8 Ekim’de ZAD otonom böl­gesinde “Nantes havaalanı pro­je­si ve dünyası ile mücadele” adı ve “Değnek­ler­im­izin şarkıları çın­lasın! Havalanı­na hep bir­lik­te engel olalım” pankartı altın­da büyük bir ran­de­vu ver­ilmişti ve düzen­lemel­er uzun süredir ve tehditlere inat halen sürüy­or. Pro­gram­da yürüyüş, şen­lik ve her parçası, yaz boyun­ca onlar­ca marangoz tarafın­dan ZAD’da hazır­lanan bir hangarın mon­ta­jı var. Bu önem­li tar­i­hte bir araya gelebilmek için, Fransa’nın her yerinden oto­büsler düzen­len­di ve ülke dışın­dan da gele­cek katılım­cılar da var.

Şu anda en son haber­lerin teyi­di­ni bek­liy­oruz. Bil­gi­lerin doğru­lan­ması duru­mun­da, ZAD’a destek güçler yola çıkacak.

Dünyanın her yerinden ve Türkiye’den de gele­cek destek mesajları ZAD’daki arkadaşlarımıza moral desteği ola­cağını unutmayın…

Yaşasın halk­lar arası dayanışma!
Her yer ZAD!

[vsw id=“oedzZRSZchQ” source=“youtube” width=“640” height=“344” autoplay=“no”]

 


Traductions & rédaction par Kedistan. | Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.