Bir süre önce ZAD otu­ran­ları, devam eden, ve tasarımı yapılan pro­jeleri gerçek­leştirmek için destek kolek­ti­fleri­ni mizahla « ihale » adını verdik­leri bir çağrıy­la yardı­ma dav­et etmişti. Ve 30 ve 31 Ocak haf­ta sonu Nantes yakının­da­ki Notre Dame de Lan­des otonom böl­ge­si ZAD’da kolek­tif çalış­ma günüydü.

ZAD

İş bul­ma büro­su (mekan : Wardine)

Bu ortak çalış­ma gününde ZAD alanın­da bine yakın katılım­cı top­landı. Kısa süre­li pro­jelerin gerçek­leştir­ildiği, uzun süre­li olan­ların ilk adım­larının atıldığı haf­ta sonu toplan­masın­da, şen­liğe, gele­cek gün­lerde yapıla­cak eylem­lerin konuşul­duğu forum­lara da yer vardı.

Mahke­menin bölgede sem­bo­lik olarak « tar­i­hi otu­ran­lar » diye adlandırılan tarım­cıların tahliye­sine karar ver­mesin­den son­ra, son celse arifesinde, Nan­tes’­da­ki Cheviré köprüsünüyle bir­lik­te çevre yol­u­nun kap­atıl­ması, ve « salyan­goz » trafik yavaşlat­ma eylem­lerinin ardın­dan, « işgal böl­gesinde kala­cağız, ve pro­jeler­im­ize devam ediy­oruz, üste­lik de destek­leniy­oruz » mesajını veren önem­li bir adımdı bu iki gün…

ZAD’daki direniş hareke­tinin, havaalanı pro­je­sine karşı ver­ilen mücade­lenin genişlemesinde, devlete ve dev şir­ket Vinci’ye kafa tutuşun güçlen­mesinde rol oynayan bu iki gün­lük çalış­ma eylem­ler­ine destek kollek­ti­fleri dışın­da, kişisel olarak gelen katılım­cılar, otuz mekana dağılmış çeşitli pro­jelere, kol güç­leri yanın­da, önce­den yayın­lanan bir gereksin­im lis­te­sine göre getirdik­leri malzemel­er ve aletler­le destek verdiler.

Kolek­tif çalış­ma eylem­leri ZAD’­da ilk kez düzen­len­miy­or. Chat-teigne (Chataigne, yani kestane ile kelime oyunu yaparak, Chat-teigne, inatçı kedi adını taşıyan) ZAD’ın sem­bol mekanı, 2012’de alan­da düzen­le­nen gös­teri yürüyüşüne dört bir yan­dan gelen 40 bin kişinin ener­jisi ile inşa edilmişti.

zat-construction-)chantier

Rüz­gara ve çamu­ra aldır­madan, neşeyle çalışan katılım­cılar sayesinde, yük­seltilmiş yol­lar orman­da ahşap bir yılan gibi salınıy­or. Değişik mekan­lar­da, çatı, aşma kat, teras, mis­afir evi, alan­da yetişen veya üretilen ürün­ler üzerinde çalışıla­cak (kon­serve gibi) bölüm­ler, ortak emek­le yavaş yavaş mey­dana çıkıyor.

ZAD

(Mekan : Limimbout)

Sadece Fransa’da 200 yer­el ZAD destek kolek­ti­fi bulunuy­or. Geçtiğimiz haf­ta sonu gelen bine yakın katılım­cının 500’u bu kolek­ti­flerin üyeleri. Kana­da, İsp­anya ve Avus­tralya gibi ülkel­erde de de ZAD destekçi­leri var. ZAD otu­ran­ları onları Türkiye’­den de gönülden destekleyen­ler ve izleyen­lerin var­lığını, ve Nantes havaalanı­na ben­z­er zarar­lı rant pro­jeleriyle mücadelerin sürdürüdüğünü biliyorlar.

ZAD’da havaalanı pro­je­sine diren­mek­ten öte, yaşanan ve gerçek­leştir­ilen siyasi pro­je, şu anda dünyada­ki nadir ve izlen­mesi gereken gir­işim­ler­den biri. ZAD içinde yaşadığımız sis­temin zor koş­tuğu yaşam­dan fark­lı bir yaşamın kolek­tif olarak tasar­landığı, denendiği, bir­lik­te düşünülen, bir­lik­te üretilen, gele­ceğe dönük bir umut alanı. Geçtiğimiz haf­ta sonu gerçek­leştir­ilen etkin­lik eylem­leri gibi anlar ise, mücade­lenin tanın­ması için, yardım­laş­ma ağının ilmik ilmik örülme­si ve genişleme­si için, önem­li adım­lar oluşturuyor.

Fransa’­da 13 Kasım Bat­a­clan saldırısın­dan son­ra ilan edilen OHAL’in 26 Şubat’a kadar sürme­si gerkiy­or­du. Ancak uza­tıl­ması mümkün. OHAL şart­larının güven­lik güç­ler­ine verdiği avan­ta­jlar­dan yarar­lan­mak amacıy­la, bir tahliye operasy­onu yapıl­ması da olası ve her an bekleniyor.


* ZAD hakkın­da daha ayrın­tılı bil­gi için daha önce­ki yazılarımızı buradan okuya­bilir, ZAD NDdL vidéo#1 yazısın­da­ki fil­mi türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

Naz Oke on EmailNaz Oke on FacebookNaz Oke on Youtube
Naz Oke
REDACTION | Journaliste 
Chat de gout­tière sans fron­tières. Jour­nal­isme à l’U­ni­ver­sité de Mar­mara. Archi­tec­ture à l’U­ni­ver­sité de Mimar Sinan, Istanbul.