Notre Dame des Lan­des (NDdL)  havaalanı pro­je­sine dire­nen ZAD otonom alanının tahliye­si ile ilgili olarak 13 Ocak’ta Nantes şehrine görülen celsede mahkeme kararının 25’inde, yani bugün yazılı olarak açık­lanacağı belirtilmişti.

Tahliye kararı onaylandı

Karar, alanın kıdemlileri olan ve « ZAD’ın tar­i­hi otu­ran­ları » olarak adlandırılan 11 aile ve 4 çiftçinin tahliye kararını onay­ladı. Ailel­er­den sek­izine 26 Mart tar­i­hine kadar zaman tanındı, üç ailenin ise hemen tahliye edilme­si gerek­tiği belir­til­di. Mart’a kadar zaman tanı­nan­ların da tarım mekan­ları, araçları ve hay­van­larını boşalt­ması gerekiy­or. Yani mekan­da 26 Mart tar­i­hine kadar sadece kişil­er barın­abile­cek. Tek olum­lu nok­ta çift­lik­lere tahliyeyi red­detme duru­mun­da tazmi­nat yap­tırımı uygu­lan­may­a­cak olması. Vin­ci şir­keti “Devle­tle elele çalıştığını” vur­gu­la­yarak, tahliye kararı­na başeğmeyen ailelere 200€ dosya gideri ve tazmi­nat istemişti, ki bu da bazı çiftçilere günde 1000€ ya ulaşan rakam­lar­da tazmi­nat yük­lüy­or­du. Ayrı­ca Vin­ci çiftçi­lerin mal var­lık­ları­na yani araç, alet ve hay­van­ları­na da el koyul­masını talep etmişti. Bu talep reddedildi.

Bu karar­dan son­ra ZAD otu­ran­larının yapa­bile­ceği baş­ka bir huku­ki başvu­ru kalmamış oluyor.

Çalışmalar başlayacak mı ?

Havaalanı pro­jesinin altyapısını ve inşaatını gerçek­leştire­cek olan Vin­ci şir­keti çalış­malara en çabuk şek­ilde başla­mak iste­dik­leri­ni belirt­ti. Ancak hem alan­da­ki direniş, ZAD işgal­ci­lerinin karar­lılığı ve halk­tan gördük­leri destek­le, dev bir şir­ket olması­na, devle­tle elele iler­liy­or ve lobil­er­den destek alıy­or olması­na rağ­men, Vinci’ye kafa tutabilmeleri­ni sağlayan bir güç den­ge­si oluş­tuğu bir gerçek. Vin­ci bu güç den­gesinin iş makinelerinin alana girme­sine bir engel oluş­tur­duğunu biliyor.

Pro­jenin gerçek anlam­da başla­masını engelleyen ikin­ci bir neden daha var. Fransa kanun­ları­na geçmiş bir takım ulus­lararası çevre stan­dart­ları, bit­ki ve hay­van zengin­liği­ni koru­mak amacıy­la uygu­la­maya konan üreme mevsimiyle ilgili yasak­lar oluş­tu­ruy­or. Ayrı­ca, hen­dek kazıl­masın­dan, batak­lık kuru­tul­ması­na, ağaç kes­i­min­den inşaat yapımın­da da, doğanın korun­masını az çok garan­ti altı­na alan res­mi bir ajan­da mev­cut. Özel­lik­le bahar ayların­da sayısız yasak var.

ajanda-takvim-zad-travaux-insaat

Bahar ayların­da ve yaz başın­da batak­lık kurut­ma, bazı böl­gel­erde ağaç kes­i­mi yapılamıy­or 
Kır­mızı : yasak | Mavi : ok | Beyaz : mümkünse çalış­ma yapıl­ma­ması gerekiyor

Vin­ci’nin bu engeli aşması için, valilik emri yeter­li. Böyle bir emir, devletin ken­di kanun­ları­na uyma­ması anlamı­na gele­ceği için yeni bir huku­ki mücadele ceph­esi oluş­tur­ması olası. Ayrı­ca, bu tip bir valilik kararı açık açık savaş açmak anlamı­na geliy­or. Ancak, Fransa’nın şu anda OHAL altın­da olduğu hatır­lanır­sa, ve hükümetin bu gün­lerde 26 Şubat’­ta bitmesi gereken OHAL’i uzat­ma gir­işi­mi içinde olduğu göz önünde tutu­lur­sa, Val­i’nin çevre çalış­maları­na muafiyet ver­me­si ve Vin­ci’ye yeşil ışık yak­ması mümkün.

Kısacası mücadelede karşılık­lı bir tır­manışa doğru gidiliy­or ve maale­sef bu tır­manışın polis şid­de­ti ve ZAD özsavun­masını karşı karşıya getire­ceği­ni tah­min etmek zor değil.

Direnişe ve etkinliklere devam

Gelişmelere rağ­men, önce­den karar ver­ildiği gibi, ZAD’da düzen­le­nen etkin­lik­lerde hiç bir iptal yapıl­madı. Bir önce­ki yazımız­da bah­set­tiğimiz, sem­bo­lik olarak « İhale » ismi altın­da yapılan çağrıy­la, 30–31 Ocak, haf­ta sonu için pro­gram­lanan ve Fransa’nın her herinden gelen yüzlerce katılım­cının yardım için kay­dolduğu şan­tiyel­erde de iptal yok.

Ayrı­ca güven­lik güç­leri saldırısı­na hazır­lık­lar da yapılıy­or. ZAD’ın site­si zad.nadir.org üzerinden sağlık malzeme­si, sağlık mekanın­da kul­lanıla­cak ek malzemel­er, destek güç olarak gelen­ler için askeri çadır­lar, ZAD dışın­da yaralı barındıra­bile­cek destekçil­er gibi gereksin­im­leri içeren bir çağrı yayın­landı.

30–31 Ocak haf­ta sonu “ihale” şan­tiyeleri yanın­da, protesto gös­ter­i­leri de bölgede ve Fransa’nın değişik ter­lerinde ve devam ediy­or. Örneğin 25 Ocak’­ta Greno­ble şehrinde havalanı pro­je­sine karşı toplanıla­cak. 28 Ocak’­ta bölgede­ki Waldeck-Rousseau karakol­u­nun önünde “salyan­goz” trafik yavaşlat­ma eyle­minde gözaltı­na alı­nan­lara, oto­mo­bil ve trak­tör­ler­ine el konu­lan yir­mi ZAD yaşayanı­na destek olarak toplanıla­cak. 27 Şubat tar­i­hinde ise, ülke genelinde “havaalanı pro­jesinin iptali” için geniş bir protesto eyle­mi pro­gram­landı.

ZAD yaşayan­ları ve destekçi­leri, pro­jeleri­ni gerçek­leştirm­eye ve ZAD’ı ter­ket­mem­eye kararlı.


* ZAD hakkın­da daha ayrın­tılı bil­gi için daha önce­ki yazılarımızı buradan okuya­bilir, ZAD NDdL vidéo#1 yazısın­da­ki fil­mi türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.


 

 

LA ZAD EST PARTOUT !
HER YER ZAD!

her yer zad

ZAD Belçi­ka Haren 
pho­to ©Sadık Çelik

Naz Oke on EmailNaz Oke on FacebookNaz Oke on Youtube
Naz Oke
REDACTION | Journaliste 
Chat de gout­tière sans fron­tières. Jour­nal­isme à l’U­ni­ver­sité de Mar­mara. Archi­tec­ture à l’U­ni­ver­sité de Mimar Sinan, Istanbul.