Türkçe | Français | English | Castellano

Aralık ayın­da Arjan­ti­n’in, Patagonya — Puel Mapu alanın­da bulu­nan Chubut eyaletinde, La Rio­ja, Çata­mar­ca ve Rio Negro böl­gelerinde büyük çaplı maden ara­ma faaliyet­ler­ine karşı ayak­lan­malar yaşandı. Bu, 1921’deki büyük işçi isyanın­dan son­ra­ki ikin­ci büyük Patagonya ayaklanmasıydı.

Bölgede­ki maden­ci­lik faaliyet­leri ilk olarak, 2002 yılın­da Merid­i­an Gold Şir­keti ile başladı. Şir­ket bu alanı boşalt­maya çalıştı. Ancak bölge halkı tarafın­dan yürütülen başarılı bir karşı kam­pa­nya ile maden­ci­lik şir­keti aynı yıl, çalış­malarını bırakıp bölge­den ayrıl­mak zorun­da kaldı.

Ardın­dan Chubut Eyalet Meclisi, bu tür çalış­maları 5001 sayılı Kanun ile yasakladı.

2007 yılın­da ise, aynı şir­ket adını değiştir­erek yeni ham­lel­er yap­tı. Ancak bir kez daha bölge halk­larının şid­detli muhale­fetiyle karşı karşıya kaldı.

Şim­di, Yamana Gold adlı Kanadalı bir şir­ket, eyalet hüküme­tinin desteğiyle, bölgede altın ara­mak istiy­or. Hükümet­lerin neolib­er­al poli­tikaları ile uyum halinde gelişen bu ekosoykırım (Ter­ri­cidio) Patagonya halk­larınının sabrını taşırdı ve sosyal isyan pat­lak ver­di. İsyan, Mapuce toplu­luk­larının ata­larının toprak­larını “iyileştirme” mücade­le­sine eklem­lenerek yeni bir boyut kazandı.

Bu ara­da Buza­ğı Tepe­si’nde başlayan Mapuce arazi iyileştirme pro­je­si, Ekim ve Kasım ayı boyun­ca devam eden eyalet valil­iğinin mil­i­ta­riza­sy­onuy­la özel jan­dar­ma güç­leri tarafın­dan engel­len­di. Mapuce toplu­luğuy­la tüm iletişim­ler kesil­di. Toplu­luğun kaderi soğuk­lara açlığa ve yok­luğa mahkum edil­di. Buna karşılık yer­el toplu­luk­lar mil­i­ta­riza­sy­onun sona erme­si ve toplu­luğun serbest kalması için bölgede ablu­ka karşıtı bir dayanış­ma kam­pı kur­du­lar. Haf­ta­lar son­ra dayanış­ma direnişi, merkezi hüküme­tle yapılan görüşmel­er sonu­cun­da ablukanın kaldırıla­cağı vaadiyle sona erdi.

Ancak birkaç gün son­ra, yani  25 Kasım 2021 tar­i­hinde, Buza­ğı Tepe­si’ne sızan iki faşist paramiliter, Elías Garay adlı Mapuce direnişçisi­ni silahla vurarak öldürdü diğer bir direnişçiyi de ağır yaral­adı. Chubut eyale­tinin en önem­li şehirlerinden biri olan Esquel’de bu cinayeti protesto eden büyük gös­ter­il­er düzen­len­di. Aynı gün­lerde maden yasası onay için meclise sunul­du ve büyük isyan başladı. İç içe geçen direnişler bütün eyalete yayıldı. Hükümet binaları, savcılık, polis ve jan­dar­ma binaları ateşe ver­il­di. İsyan beş gün devam etti ve sonun­da yasa geri çek­il­di. Ancak gös­teri­cil­er, baş­ta anarşistler ve mapuçel­er olmak üzere, eyalet hükümeti isti­fa etmeden sokak­lar­dan ayrıl­may­a­cak­larını açıkladılar.

Yaşanan bu 2. Patagonya isyanını dünyaya duyu­ran­lar yer­el basın değil, aktivist fotoğrafçılar ve sosyal medya kul­lanıcıları oldu.

Bu tar­i­hi isyanı muhteşem fotoğraflarıy­la dünyaya duyu­ran Aníbal Aguaisol ile isyan gün­lerinde­ki tanık­lığını konuştuk.

Ken­di­ni kısaca tanıta­bilir misin ?

Adım Aníbal Aguaisol, 43 yaşın­dayım, Arjan­tin Patagonya’sın­da, Chunut eyale­tinin doğusun­da bulu­nan bir kent olan Trelew’de yaşıy­o­rum. Ben­im mesleğim aslın­da fotoğrafçılık değil; psikolo­ji diplo­mam var, bir has­tanede çalışıy­o­rum ve üniver­site de ders veriyorum.

Bir kaç sene önce, Patagonya’­da­ki sorun­ları ve sosyal çatış­maları kayd­ed­erek fotoğraf gazete­cil­iğine başladım. Bir yıldır, tüm Patagonya’­da gerçek­leşen mücadeleleri görünür kıl­maya çalışan, “LUAN ‑Colec­ti­va de Acción Fotográ­fi­ca” adın­da bir fotoğrafçı grubun­da yer alıyorum.

Arjan­tinli bir fotoğrafçı olarak, Patagonya’­da, Mapuçelerin ana toprak­ları olan Puel Mapu böl­gesinde bulun­mak seni nasıl etk­iliy­or ? Mapuçelerin tar­i­hi, sosyal, kültürel ve etno ekolo­jik sorun­ları­na nasıl yaklaşıyorsun ?

Aníbal AguaisolMapuçe olma­ma­ma rağ­men, toprak sahip­lerinin, ulus­lararası şir­ket­lerin ve Arjan­tin hüküme­tinin saldırıları­na onurla dire­nen bu tar­i­hi halkın mücadeleler­ine bir süredir eşlik ediy­o­rum. Bu mücadel­eye fotoğraflarım­la katkı sun­maya, Mapuçel­er hege­monya söylem­lerinde terörist ve şid­det yan­lısı gibi tanıtıldığın­dan, gelenek­sel medyaların sak­la­maya çalıştığı gerçek­leri göster­m­eye çalışıyorum.

Mücadeleleri­ni fotoğrafla­mam için bana güven duyup kucak açarak, kendi­lerinden biri gibi his­set­meme izin veren Mapuçe kardeş­ler­im tarafın­dan onur­landırıldığımı hissediyorum.

Diğer bağım­sız fotoğrafçılar­la bir­lik­te, bu ege­men medyaların anlamını, devletin şid­de­ti ve baskıcı güç­leri gibi, genel­lik­le gizle­nen şey­leri ve Mapuçe ata­larının kültürünün, örneğin tar­ih­sel olarak yaşadık­ları toprak ve toprak­la olan bağlan­tıları gibi yön­leri­ni gösteren imgel­er aracılığıy­la sorgu­la­maya çalışıyoruz.

Bu çalış­mayı gerçek­leştirmek için, sadece fotoğrafla  bel­gele­mek üzere değil, aynı zaman­da bu mücadelelere eşlik etmek amacıy­la da, Quemquemtrew ve Yalalaubat’­ta yap­tığımız gibi, toplu­luk­ların içine girdik.

Şah­sen, bu onurlu insan­ların uğradık­ları hak­sı­zlık­lara, istismar­lara ve boyun eğdirme çabaları­na karşı verdik­leri meşru mücadeleleri­ni gördüğümde kendi­mi çok çare­siz hissediy­o­rum. Kültür­leri­ni ve toprak­larını savun­mak için hay­at­larını ver­m­eye hazır bu halkın üyeler­ine büyük hayran­lık duyuy­o­rum. Ayrı­ca devletin baskıcı poli­tikalarıy­la,  aldığı yaşam­ların acısını çok derinden his­set­tim, San­ti­a­go Mal­don­a­do ya da Rafa Nahuel’in­ki gibi. Ancak Weichafe Elías Garay’ın öldürülmesi­ni çok daha derinden his­set­tim, çünkü son gün­leri­ni pay­laşmıştım ve cinayeti­ni yürek parçalayıcı buluyorum.

Yüzlerce yıl geçme­sine rağ­men Patagonya’­da bazı şey­lerin hala değişmediği izlen­i­minindey­im; yer­li halk­lara yapılan zulüm de bun­lar­dan biri.

  • Aníbal Aguaisol Elias Garay

Hem Elías olayıy­la ilgili çek­tiğin fotoğraflar hem de Chubut mega maden ayak­lan­masının fotoğrafları Patagonya-Mapuçe ilişk­isi­ni doğru anlaya­mamış olan­lar da dahil olmak üzere her kes­imde sorgu­la­malar uyandırdı. Bu duru­mu nasıl açıklıyorsun?

Günümüzde görün­tü­lerin çok önem­li bir güce sahip olduğu­na ve bir mesajı ilet­mek için bel­ki de yazılı metinden daha güçlü araçlar olduğu­na inanıy­o­rum. Alter­natif medya fotoğrafçıları ve gazete­ci­leri olarak son yıl­lar­da çok büyüdük ve kendimizi ege­men medyanın gücüne mey­dan oku­mak için örgütlen­m­eye çalışırken buluy­oruz. Bu, hem Qemquemtrew’de hem Chubut halk isyanın­da, aramız­da­ki bazı fotoğrafçılar, şid­de­ti, adalet­si­zliği ve oran­tısı­zlığı son derece net olarak ortaya koy­an çok güçlü görün­tüler kay­det­ti. Bun­lar, örneğin savun­masız Mapuçe kadın­larının boğazı­na kadar silahlı polisler önünde attığı çığlık­lar, Elías’ın sev­gi dolu ve saf bakışları, veya Chubut polisinin şid­detli müda­heleleri gibi, o kadar ifade dolu ve güçlü görün­tüler ki biz­im “medy­atik kuşat­ma” dediğimiz şeyi kırdılar.

Son olarak, Chubut mega madeninin kaldırıl­masın­da küçük bir zafer elde edil­di. Ekolo­jik bir sosyal dünyayı isteyen insan­lar için yeni bir dayanak, kay­nak ola­cak. Bu tar­i­hi isyanın toplam 5 gün sürdüğünü biliy­o­rum. Bu 5 gün boyun­ca fotoğrafçı olarak nel­er gözlem­lediği­ni ve nel­er his­set­tiği­ni söyleye­bilir misin?

Bu 5 gün, Patagonya’­da emsali olmayan gerçek bir halk ayak­lan­masıy­dı: bu gün­ler boyun­ca, tüm nüfus, polisin şid­detli baskısı­na rağ­men, hükümetin çıkar­cı poli­tikalarını red­det­mek için sokak­lara döküldü.

Ege­men medya gazete­ci­lerinin aksine, bir yan­dan protesto­lara katılırken bir yan­dan bel­geliy­or­duk ve sanıy­o­rum, bu da, direnişin ön ceph­esinin görün­tü­leri­ni elde etmem­ize ve baskıcı güç­leri yakın­dan fotoğrafla­mamıza olanak sağladı. Bu tar­ih­sel sürece sadece bir fotoğrafçı olarak değil, aynı zaman­da bu hükümete ve çıkar­cı poli­tikaları­na karşı çıkan bir sosyal aktivist olarak katıldım.

Bu 5 gün boyun­ca, ateş etm­eye ara ver­meyen tüm eyalet güven­lik güç­leri karşısın­da bile geri adım atmayan komşu­ların bir­liği­ni ve saygın­lığını görmek­ten mut­lu­luk duydum.

Elbette birçok kişinin yaralan­ması­na ya da ölme­sine bile sebep ola­bile­ceği­ni düşündüğüm için kork­tum da. Neyse ki, ölüm ve yas olmadı. İşimi icra ederken, ben de şah­sen iki plas­tik mer­minin hedef oldum, diğer fotoğrafçılarımız da yara­landı. Ama bence buna değ­di, çünkü yıl­lar­ca halkın zaferi olarak hatır­lanacak tar­i­hi bir olayı fotoğrafladık.

Peki, seni tar­i­hin bu nok­tası­na nel­er getirdi?

Ben, Arjan­ti­n’in merkezinde, Patagonya’­dan uzak bir eyalet olan Cor­doba’­da doğ­dum. 2006 Yılın­da ailem­le bir­lik­te bu böl­g­eye geldik ve bura­da kök saldık. Buraya geldiğimiz­den beri sadece su mücade­le­si için değil, azın­lık­ların, yer­li halk­ların hak­ları ve çıkarım­cılığa karşı tüm toplum­sal mücadelelere aktif olarak katıldım. Bunu hep kam­er­am eşliğinde yap­tım ve insan­lar ege­men medyalar tarafın­dan bil­gilendirilindiğinde göremedik­leri şey­leri görünür kıl­maya çalıştım. Sanırım, aktivizm ve sosyal katılım geçmişim ben­im “doğal olarak” Patagonya’­da yaşadığımız tar­ih­sel olay­lara dahil olma­ma yol açtı. Tar­ih­sel bir değişim anını ve insan­ların farkın­dalık kazandığı bir döne­mi yaşadığımıza inanıy­o­rum ve aynı zaman­da bu süre­ci bel­geleye­bildiğim için kendi­mi ayrı­calık­lı ve katılım­cı hissediyorum.

Bir fotoğrafçı olarak etk­ileşim­lerin ve ilham nere­den geliyor ?

Ben pro­fesy­onel bir fotoğrafçı değil­im ve fotoğrafçılık­ta res­mi bir eğitim­im yok. Kam­era, sosyal aktivizmim için bir araç olarak hay­atı­ma gir­di;  inandığım ve savun­duğum davalara katkı­da bulun­duğum yol bu. Çalış­mam oldukça sezgisel ve çok rafine değil, iti­raf etmeliy­im. Bu yüz­den son zaman­lar­da fotoğrafçılığımı geliştirmek amacıy­la çalış­maya da başladım. Usta­larımın, sokak­ları ve aktiviz­mi pay­laştığım Patagonyalı fotoğrafçılar olduğu­na inanıy­o­rum; onların işlerinden öğreniy­or, besleniy­o­rum. Güvendiğim bu insan­lara hayran­lık ve saygı duyuyorum.

Bitirme­den, ekle­men iste­diğin bir şey var mı ?

Beni bu konu­lar­da sizin­le konuş­maya dav­et ettiğiniz için yürek­ten teşekkür eder ve sizin çalış­malarınıza duy­duğum derin hayran­lığı da ifade etmek isterim.

Teşekkür­ler Aníbal Aguaisol.

> Aníbal’i sosyal medya­da izle­mek için: Twit­ter @anibalaguaisol, Face­book, Intsagram @anibalaguaisol


Kedistan’ı destek­leyin, bağışlarını­zla yaşatın

Kedistan’ı ve arşivlerini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Kedistan bağımsızlığını koruma kaygısı ile fon ya da reklam almıyor, habere ulaşma hakkının karşılıksız olması gerektiği prensibi dahilinde abonelik zorunluluğu getirmiyor ve tüm katılımcıları da gönüllü. Bugüne dek en aza indirgediğimiz masrafları, dayanışmak isteyen okuyucularımızın bağışlarıyla karşılayabildik. Sizler de destek olabilirsiniz.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.