Türkçe | Français

İsviçre Ente­grasy­on Büro­ların­dan Sanatçı mül­te­cilere ortak yak­laşım:  “Baş­ka bir meslek seçin, para kazanamazsınız!”

Geçtiğimiz gün­lerde İsviçre’nin Neuchâ­tel kan­to­nun­da poli­tik göç­men Süley­man Karaaslan tarafın­dan başlatılan otur­ma eyle­mi yayılıyor.

Süley­man Karaaslan’a bağlı olduğu sosyal kurum tarafın­dan “Sine­ma alanın­da eğitim almanın mad­di bir karşılığının olmadığı” gerekçe gös­ter­il­erek pro­je­si destek­len­me­di. Her göç­menin sahip olduğu eğitim bütçesinin Süleyman’a kul­landırıl­ma­ması nedeniyle başlat­tığı otur­ma eyle­mi İsviçre de yaşayan diğer mül­te­ci­leri ise harekete geçirdi.

23 Nisan 2021 Cuma günü saat 16.00–17.00 arasın­da Neucha­tel de Pla­cepury Mey­danın­da eylem­ine devam ede­cek olan Süley­man Karaaslan’a destek olmak ve ken­di eğitim hak­larını talep etmek için eş zaman­lı olarak yine poli­tik mül­te­ci ve sine­ma sanatçısı olan Rosi­da Koyun­cu Bir­leşmiş Mil­letler binası önünde otur­ma eylem­ine başlayacak.

Süleyman Karaaslan suisse

Süley­man Karaaslan

Bugün Cenevre Sanat ve Design Yük­sek Oku­lu sine­ma bölümünde eğitim alan, ve Kedis­tan okuyu­cu­larının yazıların­dan tanıdığı Rosi­da Koyun­cu ken­di deney­i­mi­ni ve yaşadık­larını bize şöyle aktarıyor:

Ben Rosi­da Koyun­cu, 4 yıldır İsviçre’nin Cenevre kentinde poli­tik bir mül­te­ci olarak yaşıy­o­rum.  Gazete­ci ve sinemacıyım.  Gün­cel olarak Cenevre’de Haute l’ecole d’art et desing Sanat oku­lun­da Gerçekçi Sine­ma bölümünde ikin­ci sınıf öğren­cisiy­im. 2019 yılın­da bu oku­la başvu­ru­da bulun­duğum­da Ente­grasy­on bölümü direk­törü Sabine Vin­cen­ti bu oku­lun herkesin dosyasını kab­ul etmediği­ni “Sanat yer­ine, para kazan­abile­ceğim baş­ka bir for­masy­on yap­mamın daha iyi ola­cağını” söylemişti. Ben daha çok oku­la kab­ul edilme duru­mum­da okul har­cını ödeyip öde­meye­ceği konusu üzerinde duruy­or­dum. Ken­disi o esna­da bana “ evet okul har­cını ödeye­ceğiz” demiş olsa da oku­la kab­ulüm geldiğinde, okul har­cımı ödeme­di ve sadece dil kur­sumu ödeye­bile­ceği­ni söyle­di. Sadece bunun­la kalmayıp “Eğer İsviçre’de mül­te­ciy­s­eniz ve üniver­sit­eye kayıt yap­tırır­sanız sosyal yardım ala­mazsınız ve bu kurum­dan ayrıl­manız gerekir” şek­linde de fark­lı bir bil­gi ver­di. Bu bil­giyi verirken gerekçe gös­ter­diği ise Fed­er­al yasalardı. Bu yasa tam olarak nedir, nasıldır, açıkçası hala bilmiy­o­rum. Tüm bun­lara karşılık sosyal asis­tanımın bana öner­isi burs başvu­rusun­da bulun­mam yönünde oldu. Öğren­ci bur­su almak elbette tüm öğren­cil­er gibi doğal hakkimiz ve başvu­ru­da bulunup ala­biliy­oruz. Fakat İsviçre’de mül­te­cil­er­le yapılan 5 yıl­lık ente­grasy­on anlaş­masın­da dil kur­su, for­masy­on ve eğitim hakkı zat­en bu anlaş­ma içinde garan­tiye alın­mış. Ancak ente­grasy­on büro­ları zat­en bur­sunuz var diy­erek for­masy­on har­cını ödemiy­or. Öğren­ci bur­su­nun içinde bu har­cın­da dahil olduğu söyleniyor. 

rosida koyuncu suisse

Rosi­da Koyuncu

Öğren­ci bur­su dışın­da 1951 mül­te­ci hak­ları sözleşmesinde ve ente­grasy­on pro­gramın­da­ki for­masy­on bütçem­iz sanat oku­lu­na başla­mamız­da, özel­lik­le de Meslek Yük­sek oku­lu olan sağlık, sosyal ve sanat okulların­da ya da üniver­sit­eye başladığımız­da bu hak­larımız elim­iz­den alınıy­or ve ente­grasy­on pro­gramı ekonomik destek sun­muy­or. Çünkü onlara göre sanat oku­mak ente­grasy­onun bir parçası ola­maz ve okuduğunuz oku­lun sonun­da iyi para kazanıy­or­sanız iyi ente­gre olmuş­sunuz demek­tir . Mut­fak, tem­i­z­lik veya baş­ka bir for­masy­on yap­tığın­da eğiti­miniz karşılanıy­or. Bu algı ve tutu­mun, adı her ne ise doğru olduğu­na inan­mıy­o­rum. Bu yak­laşım İsviçre’ye uyum sağla­mamızın önünde büyük bir engel teşk­il ediyor. 

Bir haf­ta önce de Car­i­tas adın­da­ki sosyal destek kuru­mu engel çıkarıy­or. Süleyman’ın ente­gre olmasının önünde duruy­or. Süley­man Karaaslan  ben­im öğren­ci olduğum oku­la kayıt yap­mak için dosyasını ver­di. Fakat sosyal asis­tanı bu okul­da for­masy­on yaparsa sosyal yardım destek­leri­ni kesmek­le tehdit ediy­or. Süleyman’a yapılan da psikolo­jik işkencedir. Bu yak­laşım­lar insan hak­ları ve mül­te­ci hak­ları kap­samın­da olan eğitim hak­ki ihla­lidir. Bu hak ihla­line karşı Süleyman’ın yanın­dayım ve eylemin destekçisiy­im. Süleyman’ın tale­p­leri ben­im de talebimdir. Ente­grasy­on büro­su okul har­cı olan for­masy­on ücret­ler­im­izi ödeme­lidir. İki senedir genç sanatçıları destekleyen Iniruk Derneği okul har­cımı ödüy­or. Gele­cek sene nasıl ödeye­ceği­mi bilmiy­o­rum. Önümüze koyu­lan ekonomik bariy­er­ler ben ve ben­im gibi birçok öğrencinin önünde engel teşk­il ediyor.

Eğer sorun Fed­er­al yasalarsa, bu yasalar sorun üretiy­or ve kaldırıl­malıdır. Yasayı uygu­layan­lar key­fi karar­lar alıy­or­sa, zih­niyetler değişme­lidir. Eğitim hakkı evrensel bir haktır.

Tale­p­ler­im­ize karşı geliştir­ilen tutum ve ente­grasy­on poli­tikasının yeter­si­zliği nedeniyle ben de Süleyman’ın 23 Nisan cuma günü saat 16 ve 17 arası Neuchatel’de gerçek­leştire­ceği eyleme eş zaman­lı olarak Cenevre’de Bir­leşmiş Mil­letler binası önünde eylem gerçek­leştire­ceğim. Herke­si biz­im gibi genç sanatçılar­la ve öğren­cil­er­le dayanış­maya dav­et ediyorum.”

Aynı zaman­da yine İsviçre’nin Bern kan­to­nun­da yaşayan poli­tik göç­men sanatçı Ser­dar Mut­lu ise ken­di göç­men­lik deney­i­mi ile herke­si Süleyman’dan ve sanat­tan yana tavır almaya çağırıyor.

suisse serdat mutlu

Ser­dar Mutlu

İstanbul’da güzel sanat­lar alanın­da lisans eğiti­mi aldık­tan son­ra yaşadığım siyasi baskılar nedeniyle 4 yıl önce İsviçre’ye ilti­ca ettim.

Kültürel yapım gereği toplum­sal üre­time katkımın devam etmesi için tıp­kı İstanbul’da yap­maya çalıştığım gibi İsviçre’de de sanat­sal çalış­malar yap­maya devam edip, bu alan­da eğitim­i­mi sürdürmeyi plan­ladım. İstanbul’da kur­duğum ve ken­di sem­timde yaşayan çocuk­ların sanat­sal üre­timine katkı sağla­ma hede­fi olan kolek­tif üre­tim eksen­li Ji Sanat adlı sanat merkezinin bir ben­z­eri­ni İsviçre’de de yürür­lüğe koy­ma planım vardı.

Ancak merkez­den gelen ortak bir söylem biçi­mi olduğunu düşündüğüm “baş­ka bir meslek oku, sanat alanın­da yük­sek lisans yap­man sana para kazandır­may­a­cak” şek­linde tavır­lar­la karşılaştım. Tabii ki, medeniyet seviyesinin yük­sek­liğiyle övü­nen İsviçreli makam­lar­dan bun­ları duy­mak beni şaşırt­mış olsa da bunu, klasik devlet biçim­lerinin savaş trav­maları etk­isin­de­ki değişmeyen eski yasalarının var­lığıy­la yorumluyorum.

Bu yasaların acilen değişme­si gerekiy­or. Sanatçı bir birey, toplum­sal bil­ince ve estetiğe katkı sağlayan bir birey­dir. Bunun öne­m­i­ni tartışıl­maz buluy­o­rum. Mül­te­cilere eğitimde eşit koşullar sağlan­malıdır. Ben de Süley­man, Rosi­da gibi önüne engeller koyul­muş bir sanatçıyım ve tavrım sanat­tan ve insan hak­ların­dan yan. Herke­si biz­im gibi genç sanatçılar­la ve öğren­cil­er­le dayanış­maya dav­et ediyorum.”

Süley­man Karaaslan ile beraber gün­deme otu­ran mül­te­ci­lerin eğitim hakkı konusu­nun bir soruna dönüşme­si nedeni ve yaşa­ma devam ederken ken­di gele­ceği­ni belir­lemede söz hakkının bir­eye ait olduğu gerçek­liği ile eyleme geçen mül­te­cil­er yakın­da bir bildiriyi İsviçre genelinde imza­ya açmayı hede­fliy­or. Aynı zaman­da eylemin etrafın­da gün geçtikçe kurum­sal destek­ler de artıyor.

Bu eylemde mül­te­ci genç öğren­ci ve sanatçıların tale­p­leri­ni hak­lı bul­duk­larını ve eylem­leri­ni destek­ledik­leri­ni ifade eden kurum­ların gün­cel lis­te­si ise şöyle:

İsviçre Göç­men İsviçreliler Fed­erasy­onu, Basel Kürt Kültürü Merkezi, Jura Kürt Kültürü Merkezi, Neucha­tel Kürt Kültürü Merkezi, Basel Ron­ahi Kadın Meclisi, Sosyal­ist Kadın­lar Bir­liği – İsviçre, İns­an Hak­ları ve Dayanış­ma Derneği – İsviçre, Pangea Kolek­tif, Sosyal­ist Yeniden Kuru­luş Par­tisi – İsviçre. Med Cul­tur Zen­trum Basel, İsviçre Tev-Çand, Rota…

Kedis­tan da bu kam­pa­nyayı destekliyor.

23 Nisan — Neuchâtel

 


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.