Paris Komünü’nün 150. yılı dolayısıy­la Fransa’da Yaşayan Türkiyeli Vic­dani Retçil­er’in açıklamasıdır.

BİR BAŞKA HAYAT MÜMKÜN; PARİS KOMÜNÜ

150 yıl önce Paris’te bir baş­ka tar­ih yazıldı.

18 Mart 1871 tar­i­hinde Paris halkı hem Prusya ordusuna hem de Thiers’in bur­ju­va ordusuna karşı Komün ikti­darını ilan etti. Bu kez tar­i­hi yazan­lar ege­men­ler değil, hay­atın içinde gelen halkın ken­disi oldu.

Komün geniş halk yığın­larının üzerinde büyük bir şid­det ve baskı aracı­na dönüşen bur­ju­va ikti­darını ortadan kaldırarak ikti­dar­ları­na son ver­di. Oluş­tu­ru­lan yer­el meclisler ile eğitim­den sağlığa, sosyal hay­at­tan güven­liğe her alan­da halkın çıkar­larını esas alan çözüm­ler geliştirildi.

Zorun­lu asker­liğin ortadan kaldırılarak ordu ve polisin dağıtıl­ması demil­i­ta­riza­sy­on açısın­da güçlü bir adımdı. Ege­men sınıfların tüm güçlere sahip olduğu, emekçi­lerin hak­ları­na el koy­duğu bir zaman­da Komün, işçi­lerin, yok­sulların gücüne day­alı alter­natif bir mücadele örgütley­erek, tar­ih­sel bir anın somut­laşmış örneğine dönüştü.

Komün 72 gün yaşamış olması­na rağ­men, hem ceryan ettiği 19. yüzyılın sonun­da hem de bugün özgür yaşam ile bur­ju­va ikti­dar­larının baskı altın­da­ki hay­at­lar arasın­da­ki temel fark­ları belirleyen tayin edi­ci bir krit­er olmaya devam ediyor.

Komünistler­den Sosyal­istlere, Yeşiller­den Anarşistlere, özerk­lik yan­lıların­dan fem­i­nistlere kadar geniş bir evrene çok değer­li bir miras bırakmıştır.

Türkiye’deki baskıcı ortam ve anti­demokratik uygu­la­malar­dan dolayı yaşadık­ları ülkeleri­ni terk ederek Fransa’da yaşayan biz vic­dani retçil­er Paris Komünü’nün mirası­na sahip çıkarak sınır­ların, ordu­ların, savaşların olmadığı bir dünya için mücadelem­izi sürdürüyoruz.

Yaşasın Paris Komünü!

Yaşasın, ordusuz, sınırsız, savaşsız bir dünya!

Fransa’da Yaşayan Türkiyeli Vic­dani Retçiler

Ercan Jan Aktaş, Halil Göktaş, Hasan Öcal, Mahsum Duman, Mehmet Şaban Değirmenci, Mustafa Doğan, Osman Yılmaz, Özcan Şahin, Pınar Selek, Rohat Şahin, Sedat Şahin, Ümit Can Özel, Vural Subaşı

Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.