Kasklı, ve her tür­lü ekip­mana sahip polisler tarafın­dan bel­lerinden giysi­leri­ni soy­a­cak şek­ilde kavranan, saçların­dan, ayak­ların­dan tutulup sürük­le­nen kadın­ların görün­tü­leri karşısın­da, “Kadın-erkek eşitliği ve ayrım­cılık­la mücadele” ile sorum­lu devlet müsteşarı, darp edilen hem­cins­leri şöyle dedi “O ‘görünüşe göre antikap­i­tal­ist’ kadın­lar, yürüyüş için belir­lenen ve izin ver­ilen güz­er­ga­ha uymak istemediler.


Français | Türkçe | English

Müsteşar Mar­lène Schi­ap­pa, “Dünya kadın hak­larını koru­ma günü” yürüyüşçülere bol kepçe­den servis edilen darp ve gazı bu şek­ilde açık­lıy­or­du. Ama herkes biliy­or ki, emir Paris Güven­lik müdürü Didi­er Lalle­men­t’­dan geliy­or­du. (Okunuşu Lal­man)

(Anabasından video verdiğimiz için özür dileriz)

Sosyal medyadan yakaladığımız bir kaç yorum­la yetinelim:

• Hak­lısın Mar­lène, ben de kızım boya­ma yaparken, resmin kenarın­dan her taşırdığın­da, suratı­na iki tane pat­latıy­o­rum. Hakkediyor.
• Mar­lène, Lal­man’a arka çıkarak Lili Mar­lène’­lik mi yapıyorsun?
• Mar­lène’e bakarsak, “mut­fak­ta takıl” değil, “eril düzenin polisinin copu altın­da takıl”.

Bu yorum­lar yağarken, tele­vizyon­da, Başkan bey, günün anlamı ve öne­m­ine binaen “kadın­ları onlara yöne­lik şid­det­ten koru­manın gereklil­iği” üzer­ine konuşuyordu.

Aslın­da gülebilirdik, tabii eğer Fransa’­da, bir 8 Mart yürüyüşüne yapılan hemen hemen ilk müda­hale olmasaydı…

Kadın hareketi, kadınkırım sayısının yük­selme­si, cin­siyetçi şid­detin üstel artışı, huku­ki hak­ların, kazanım­ların sorgu­lan­ması ve ger­ilemesi­ni gözlemley­erek, uzun bir süredir gece yürüyüş­ler­ine dön­m­eye karar ver­mişti zat­en. Geri dön­m­eye diy­oruz, evet. Hatır­larsak fem­i­nistler “tecavü­zlere karşı” yürüm­eye başlay­alı yarım asır oluyor.

2020 8 mart yürüyüşü, sosyal hareketin sis­tem­atik şek­ilde, polis tarafın­dan, sarıldığı, sıkıştırıldığı ve müda­hale gördüğü; LBD kauçuk savun­ma fişeği atar silahlar ve dağıtıcı bom­baların insan­ları yaral­adığı, kör ettiği; eli­ni, ayağını kaybe­den kişi­lerin sayılarının tavana vur­duğu bir ortam ve bağlam­da gerçek­leşti. Devlet kay­nakları­na göre, son bir yıl, 207’sı kafa­da olmak üzere 2200 yaralı, en az 23 göz kaybı…

Paris Polis Müdürünün emir­leri bir Bakan tarafın­dan denetleniy­or, Bakan ise Başkanı­na hesap veriy­or. Bu güven­lik yöneti­cisinin ken­di hiy­er­arşi­sisi tarafın­dan iti­raza maruz kala­cağını, ya da kafası­na göre davranıp, şid­de­tinin dozunu polisin o anki eril keyfine bıraka­cağını kimse iddia ede­mez, düşüne­mez bile. Kaldı ki, diğer kentlerde, örneğin Nan­tes’­da, gaz ve şid­det hiç eksik değildi.

Fran­sız ana basını, bu şid­det gös­ter­isi­ni selam­ladılar. Araların­da bulu­nan bir Le Figaro gazete­cisinin zarif ifade­siyle, “kadın-erkek eşitliğinin bir işareti” olarak yorumladılar…

Demek ki neymiş? Artık polis bütün protesto­lara karşı bir baraj, Fransa’­da, var­lık­lı sosyal sınıfların özel çıkar­ları­na hizmet ede ede halkın tüm saygısını ve desteği­ni kay­bet­miş  bir  siyasi ikti­darın koruyu­cu kalesi…

Kadın hareketi de siyasi otoriter­liğe doğru kayan bu ortam­dan payını aldı, ve bu gerçek­liğin acı deney­i­mi­ni yaşadı.

Fransa, insan hak­ları ülke­si, ama kadınsız.


Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
Potete utilizzare e condividere gli articoli e le traduzioni di Kedistan precisando la fonte e aggiungendo un link, al fine di rispettare il lavoro di autori/autrici e traduttori/traduttrici. Grazie.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.