2018 yılının ilk EBCO, Avru­pa Vic­dani Ret Ofisi, toplan­tısı­na İngiltere, Almanya, Lit­vanya, İtalya, Yunanistan, Kaza­k­istan, Fransa, Türkiye ve Belçika’­dan vic­dani retçil­er savaş karşıt­ları katıldı.

EBCO bileşen­leri ile her yıl iki toplan­tı yapar ve bun­ların ilki Brük­sel’de gerçek­leşir. Bu toplan­tılar­da bileşen­ler ken­di ülkelerinde­ki gün­dem­leri ve ken­di çalış­ma pro­gram­larını aktarırlar.

Bu Brük­sel toplan­tısı­na Türkiye’li vic­dani retçil­er yoğun bir katılım gös­ter­dik­leri için, rutin toplan­tı dışın­da Türkiye gün­dem­li bir otu­rum da oldu. Bu otu­rum­da Türkiye’li vic­dani retçil­er Davut Erkan, Halil Sav­da ve Ercan Jan Aktaş anlatım­lar­da bulun­du­lar. Davut Erkan Türkiye’de­ki siyasi durum ve vic­dani retçi­lerin yaşadık­larını aktardı. Ercan Jan Aktaş ise Avru­pa’­da yaşayan Türkiye ve Kürdis­tan’lı vic­dani retçi­lerin örgütlen­me durum­ları ve başlat­tık­ları imza kam­pa­nyası­na dair aktarım­lar­da bulundu.

7 Mart tar­i­hinde Türkiye ve Kürdis­tan’lı vic­danı retçil­er tarafın­dan yapılan ve daha önce Kedis­tan’­dan da duyur­duğu­muz “Savaşa hayır” kam­pa­nyası­na EBCO bileşen­leri de revize ola­cak bir metin ile dahil ola­cak­larını ifade ettiler.

Yeni met­ni aşağı­da bula­bilirsiniz. İmza kam­pa­nyası­na bu lin­ki izley­erek katılabilirsiniz.

SAVAŞA HAYIR! ŞİMDİ VİCDANİ RET ZAMANI!

Türkiye’nin Efrin işgali ile, Avrupa’da yaşayan Türkiyeli ve de Kürdis­tan­lı vic­dani retçil­er olarak başlat­tığımız imza kam­pa­nyasını EBCO (Avru­pa Vic­dani Ret Ofisi) toplan­tısın­da sun­duk. EBCO ve bileşen­leri WRI (Ulus­lararası Savaş Karşıt­ları), Con­nec­tion e.V’nın katılımı ile kam­pa­nya ulus­lararası bir boyut alarak devam ediy­or. Bu kam­pa­nya 15 Mayıs Ulus­lararası Vic­dani Ret Günü’ne kadar devam edecektir.

Savaşları halk­lar çıkar­maz. Savaşların karar­larını veren­ler her zaman iç içe geçmiş siyasi ikti­dar ve ser­mayedir. Bu ikti­dar­lar, savaşla elde etmeyi amaçladık­ları men­faat­leri kazanırken, savaşın tek kaybe­deni ise halklardır.

Orta­doğu, ikti­dar­ların etnik ve de inanç fark­lılık­ları üzerinden inşa ettik­leri ırkçı/militer poli­tikaları sonu­cu büyük bir savaş mey­danı­na ve halk­lar mezarlığı­na döndü. Türkiye ise her zaman bu poli­tikaların merkezinde yer aldı.

Türkiye devleti, barış sürecinin son­landırıldığı 20 Tem­muz 2015 tar­i­hin­den itibaren sürdürdüğü baskı ve sindirme poli­tikalarını, olağanüstü halin ilan edildiği 20 Tem­muz 2016 tar­i­hin­den itibaren daha üst bir boyu­ta taşı­yarak bütün toplum­sal muhale­feti yok etmek üzere hareket etti. Bu poli­tikalar­la sesi­ni çıkara­maz hale getir­ilen halk­lara ulusal hezeyan­lar ile yeni savaşlar tahvil edilmektedir.

Türkiye’nin son savaşların­dan birisi de Rojava’nın işgali üzerinden devam ediy­or. Bir tarafta Irkçı/militer poli­tikaları ile devletler, diğer tarafta ise inancı, dili, kültürü ne olur­sa olsun özgür­lük ide­al­leri için bir ara­da duran halk­lar dur­mak­tadır. Avru­pa ülkeleri de her zaman­ki gibi bir kez daha halk­ların, özgür­lük talep eden­lerin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanın­da yer almıştır. Bir yan­dan Türkiye’ye otoriterlik/saldırganlık eleştir­i­leri yönel­ten Avru­pa ülkeleri, kuru­lan masalar­da ortak siyasi metinlere imza atıy­or, silah sat­maya devam ediyorlar.

Türkiye ve Kürdistan’dan gelip Avrupa’da yaşa­mak duru­mun­da kalan vic­dani retçil­er olarak, bu savaşa karşı, asker­lik yüküm­lüsü olan herke­si vic­dani ret tavrı göster­erek savaşa katıl­mayı red­det­m­eye, hali hazır­da silah altın­da olan asker­leri savaşa karşı silah bırak­maya çağırıy­oruz. Avrupa’dan da doğru bütün vic­dani retçi­leri, savaş karşıt­larını ülkelerinde­ki savaş poli­tikaları­na ve silah satışları­na karşı daha aktif tutum takın­maya çağırıyoruz.

Aşağı­da imza­sı bulu­nan bizler, ‘savaşın insan malzemesi­ni kurut­maya’ yöne­lik bu çağrıyı destek­liy­or, bu met­nin ulaştığı herke­si, bu çağrıyı yaygın­laştır­maya ve savaşa karşı etk­ili eylem­ler gerçek­leştirmek üzere bir araya gelm­eye dav­et ediyoruz.

SAVAŞA HAYIR, ŞİMDİ VİCDANİ RET ZAMANI!

KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.