Avru­pa’­da yaşayan Türkiye ve Kürdis­tan­lı vic­dani retçi­lerin tüm halk­lara çağrısı.
Bu met­ni siz de imza­laya­bilirsiniz

Bizler, bir şek­ilde hay­atı Türkiye’den geçmiş vic­dani retçil­er olarak her zaman ilk sözümüzü Türkiye’nin Kürdistan’da yürüt­tüğü savaşa karşı ‘savaşın insan malzemesi­ni kurut­mak’ üzer­ine söyledik. Çünkü bizler gözümüzü bu dünyaya yanı başımız­da devam eden savaşlar ile açtık ve savaşlar içinde büyüdük, şim­di de savaş poli­tikalarının büyük tahribatları/yıkımları altın­da hayata/mücadeleye devam ediyoruz.

Savaşları halk­lar çıkar­maz. Savaşların karar­larını veren­ler her zaman iç içe geçmiş ikti­dar ve ser­maye oldu. Çünkü onların bu savaşlar­da kaybe­de­cek­leri hiçbir şey­leri olmadı. Ellerinde­ki şid­det teke­li­ni, arkası­na aldığı toplum­sal destek ile fütur­suz­ca kul­lanıy­or­lar. Ve hat­ta ken­di­ni muhalif diye adlandıran kes­im­ler ve par­til­er de karşı bir söylem ve poli­ti­ka geliştiremedik­leri için kendi­leri­ni savaşı destek­le­mek zorun­da hissediyor.

Onlar için savaş ken­di ikti­dar­larını inşa ve kir­li ikti­dar­ları için para kazan­mak dışın­da bir şey olmadı. Etnik ve inanç fark­lılık­ları üzerinden inşa ettik­leri ırkçı/militer poli­tikaları ile Ortadoğu’yu halk­lar mezarlığı­na çevirdil­er. Türkiye her zaman bu poli­tikaların merkezinde yer aldı. Ken­di toplumu üzerinden “tek”lik poli­tikaları ile inşa ettik­leri ırkçı/militer erkek ege­men sis­tem ile halk­larımızı uzun yıl­lardır baskı ve şid­det altın­da tutarak bu savaş poli­tikaları­na “rıza” gös­terir hale getirdiler.

Bizler, vic­dani retçil­er olarak özgür­lük ve toplum­sal barış ide­al­ler­im­izde ortak­laştığımız kes­im, grup ve bireyler ile bir­lik­te uzun yıl­lardır bir mücadele içinde olduk. Türkiye Cumhuriyeti her koşul altın­da yurt­taşlarının karşısı­na “kut­sal” ölüm­ler koyarken bizler; “ölmeye­ceğiz, öldürmeye­ceğiz, kim­s­enin askeri olmay­a­cağız” diy­erek yaşa­ma, özgür hay­a­ta çağrı­da bulunduk.

Ancak bizler adalet, eşit­lik ve de özgür­lük için mücadele eden yapı, par­ti ve gru­plar ile bir­lik­te barış içinde bir toplum inşa edemedik. Toplum­sal barışın geliştir­ilemediği günümüz Türkiye’sinde AKP/MHP/CHP itti­fakı ile savaş poli­tikalarının daha da boyut­landırıldığını görmek­tey­iz. Ken­di mut­lak ikti­dar­ları için 20 Tem­muz 2015 tar­i­hin­den bu tarafa kon­trol­lü olarak geliştirdik­leri şid­det poli­tikalarını Efrin işgal gir­işi­mi ile yeni boyu­ta taşıdılar.

Erdoğan’ın Efrin işgal gir­işi­min­den bu tarafa 46 gün geride kaldı. Efrin’de bugün bir tarafta ırkçı/militer poli­tikaları ile ulus­lararası güçler/devletler, diğer tarafta ise inancı, dili, kültürü ne olur­sa olsun özgür­lük ide­al­leri için bir ara­da duran halk­larımız dur­mak­tadır. Avru­pa ülkeleri de her zaman­ki gibi bir kez daha halk­ların, özgür­lük talep eden­lerin değil, “savaş, her koşul­da savaş” diyen Türkiye Cumhuriyeti’nin yanın­da yer almıştır. Bu sebepten dolayı Avru­palı vic­dani retçi­leri de bu konu­da daha duyarlı olmaya, barışın yanın­da biz­im­le dur­maya çağırıyoruz.

Biz vic­dani retçil­er bu vesile ile bir kez daha şid­dete, ırkçı/militer şid­det poli­tikaları­na, savaşa hayır diy­oruz. Toplum­sal bir sözleşme ile toplum­sal barış gerçek­leşene kadar Türkiye’de, dünyanın baş­ka yerinde de hiç bir­im­iz için özgür­lük ve mut­lu bir hay­at söz konusu olmay­a­cak­tır. Biz­im geldiğimiz kent­lerin sokak­ların­da bugün bütün baskı ve şid­dete inat yaşam mücade­le­si veren çocuk­lara barış bor­cu­m­uz var. Bunun için bir kez daha halk­larımızın çocuk­ları­na vic­dani ret­leri­ni yaparak ‘savaşın insan malzemesi­ni kurut­maya’ çağırıyoruz.

SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

Avru­pa’­da yaşayan Türkiye ve Kürdis­tan­lı vic­dani retçiler 


Non à la guerre ! Il est temps de faire objec­tion de con­science ! Cliquez pour lire

Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias
Ercan Jan Aktaş
Auteur
Objecteur de con­science, auteur et jour­nal­iste exilé en France. Vic­dan retçisi, yazar, gazete­ci. Şu anda Fransa’da sürgünde bulunuy­or. Con­sci­en­tious objec­tor, author and jour­nal­ist exiled in France.