Gazete­ci ve sanatçı Zehra Doğan’ın elli­den fazla hiç görülmemiş eseri Avru­pa tur­ne­sine Fransa’nın iki ayrı kentinde eşza­man­lı olarak düzen­le­nen sergiler­le Ocak ayın­da başlıyor.

Ser­gi, kitap, kart­postal ve çeşitli etkin­lik­leri bir araya getiren kam­pa­nya, geçtiğimiz Ağus­tos ayın­da Fransa’nın batısın­da­ki Bre­tanya böl­gesinde 40’ıncısı gerçek­leşen Douarnenez Film Fes­ti­vali’nde lanse edilmişti.

Zehra’nın res­im­leri ve metinleri­ni içeren ve Fransa’­da hazır­lanan “Les yeux grands ouverts” (Gözler dört açık) isim­li kitap da, sergiler­le aynı anda kitapçılar­da okuyu­cu­lar­la buluşa­cak. Ağus­tos’­tan bu yana Kedis­tan’­da ön basımı satışa sunulan kitap, basın ve kitap fuarı tanıtım­ların­da heye­can­la karşılandı.

Bretanya ile yeniden buluşma

Zehra Doğan

Büyüt­mek için tıklayınız

Douarnenez’de eser­ler­den bir seç­ki ile tanışan bre­ton­lar bu kez 5–21 Ocak tar­ih­lerinde Mor­laix’de, Zehra’y­la yeniden buluşa­cak. Kendine özgü etnik ve kültürel zengin­lik­lere sahip Bre­ton­lar, ken­di tar­i­hi yol­cu­luk­larının deney­i­mi ile Kürt halkını daha iyi anlayan bir halk. Zehra’nın tanık­lığını ilgi ve sıcak­lık­la karşıla­maları hiç şaşırtıcı değil.

La Mino­terie / À Pleine Voix ve Kedis­tan tarafın­dan düzen­le­nen serginin 5 Ocak’­ta­ki açılışın­da ve ardın­dan üç haf­ta boyun­ca, pan­el, film gös­ter­im­leri, konser ve kart­postal atö­lyeleri programda…

Etkin­lik­ler Bre­tanya ve Kürt Dostluk Derneği (AKB), Demokratik Kon­fed­er­al­izm için Gir­işim (ICD), Douarnenez Film Fes­ti­vali, Grup Yıldız ve Mama’z Cook­ing derneğinin gönül­lü katkıları, Traon Nevez Derneği ve Plouézoc’h belediyesinin desteği ile, gerçekleşecek.

Pro­gramın ayrın­tıları­na buradan ulaşabilirsiniz.

Traon Nevez

Traon Nevez, ser­gi ve etkin­lik mekanı­na dönüştürülmüş eski bir Bre­ton evi…

Angers ile tanışma

Zehra Doğan

Büyüt­mek için tıklayınız

Eser­lerin diğer bölümü, Anger­s’de La Tour Saint Aubin (Saint Aubin Kule­si) ser­gi mekanın­da 12–30 Ocak tar­ih­lerinde görülebile­cek. 2016’da Aslı Erdoğan’ın şah­sın­da Türkiye’de­ki tüm rehin­leri destekleyen dayanış­ma dal­gasının ilk kıvıl­cım­ların­dan biri de Angers kentinde par­lamıştı. Angers, Ocak ayın­da Zehra’nın, gazete­ci, sanatçı, kadın ve Kürt kim­lik­lerinden yola çıkan, şah­sını aşan, kolek­tif ve evrensel söylem­ine kulak vere­cek, Batı’nın ses­sizce izlediği gün­cel tar­i­hi, insan­lık tar­i­hinin say­faları­na fırça dar­beleri ile kay­det­tiği tanık­lığı­na göz­leri­ni dört açacak…

11 Ocak’­ta­ki açılış­ta ve ardın­dan, açık­la­malı gezil­er, sanatçıların destek ver­erek katıldığı müzik­li oku­ma gün­leri, video gös­ter­im­leri ve bir pan­el Zehra’nın res­im ve sözcük­leriyle yap­tığı tanık­lığa derin­lik getire­cek. Etkin­lik­ler ve ser­gi Kedis­tan, Lucie Lom sanat atö­lye­si, Le Dire et L’écrire ede­biy­at derneği, tarafın­dan Sadel/Contact kitabevinin desteği ile düzen­len­di. Bu katılım­cı ve destekçil­er geçen sene aynı dönemde, Aslı Erdoğan’ın destek kam­pa­nyasın­da da ener­ji ve yaratıcılık­larını dayanış­maya taşımışlardı. Zehra Doğan’nın ser­gisi için Coteaux de l’Aubance Anjou Bris­sac ve Angers Belediye­si de destekçilere katıldı.

premiers plans zehra dogan

2018 Ocak ayın­da 30’uncusu gerçek­leşe­cek olan Angers Pre­mier Plans Avru­pa film Fes­ti­vali de Zehra’yı unut­muy­or. Zehra’nın eser­lerinin tanıtım fil­mi, fes­ti­val mekan­ların­da sine­ma­sev­er­leri sergiyi görm­eye ve kitabını oku­maya dav­et edecek.

Pre­miers Plans Fes­ti­vali Türkiye’li isim ve simalara alışık bir seyir­ci kitle­sine sahip. Nuri Bilge Cey­lan, Özcan Alper, Sen­em Tüzen, Pre­mier Plans fes­ti­va­line coğrafyalarının ve sine­malarının izleri­ni bırak­mış yönet­men­ler­den sadece birkaçı. Bu yıl jüri başkan­lığını Cather­ine Deneuve üstleniy­or. Ayrı­ca İsa­belle Adjani, Agnès Var­da gibi tanın­mış isim­ler de Anger­s’de ola­cak. Zehra’nın tanık­lığı­na kulak veren­leri ve destek mesajlarını sizlere ileteceğiz.

Ser­gi etkin­lik pro­gramı­na buradan ulaşabilirsiniz.

tour saint aubin angers

Saint Aubin Kule­si, Anger­s’nin merkezinde, Güzel sanat­lar müze­si ve Vilayet arasın­da bulunuyor.

 

Graoulhet’de film ve sergi

Zehra’nın res­im­lerinde anlat­tık­ları, tutuk­lu­luğu, zin­dan­da­ki direnişi, ve fark­lı kim­lik­leri, bir çok konuya açılan bir pencere oluş­tu­ruy­or. Bu pencere, Türkiye, Orta-Doğu tar­i­hin­den gün­cel duru­ma, eleştiri­den alter­natif çözüm­lere, kadın mücadeleleri ve kazanım­ların­dan, Kürt hareke­tine, Türkiye’de gazete­ci­lik, tüm siyasi tut­sak­lar, ceza­ev­lerinde­ki şart­ların­dan, mül­te­cilere çok geniş bir yel­pazede bil­gilen­me, tartış­ma, derin­leştirme imkanı veriyor…

Ulaştır­ma ve sergileme şart­ları ağır olan ori­ji­nal eser­leri talep etme imkan­ları olmayan daha müte­vazı gir­işim­lere de bu pencereyi sun­mak amacıy­la 20 eserin kaliteli baskıların­dan oluşan iki hafif ser­gi hazır­landı. Ve ana sergiye para­lel olarak onlar da, pan­el, söyleşi, film gös­ter­i­mi, gibi çeşitli etkin­lik­ler­le çevre­lenerek sergileniyor.

17–26 Ocak tar­ih­lerinde, Fransa’nın güneyinde, Toulouse ve Albi arasın­da bulu­nan Graoul­het kentinde Cin­e­ma Ver­ti­go’da düzen­lenecek bir ser­gi de Ocak ayının üçüncü say­fasını oluş­tu­ruy­or. Kedis­tan ekibinden Renée Lucie Bourges gir­işi­mi ile gerçek­leşe­cek etkin­lik­te Anouck Mangeat ve Noé­mi Aubry’nin yönet­men­liği­ni yap­tığı Bir Baş­ka Dağ belge­selin­in gös­ter­i­mi ola­cak. Zehra’nın kitabı sunula­cak ve ona mesajlar taşıyan kart­postal­lar yollanacak.

Cinema Vertigo Graoulhet

Mart ayında ise Paris…


SON DAKİKA
Fransa yönetimi diğer Avrupa ülkeleri gibi, Kürdistan gündeminin sıcaklığı karşısında sessiz kalmayı tercih ederken, Paris belediyesine bağlı La Maison des Métallos kültür merkezinin, içeriği “fazla duyarlı” bulması nedeniyle sergi ve etkinlikler iptal edilmiştir.Tüm eser­lerin bir ara­da sergileneceği etkin­lik Newroz’la bir­lik­te gele­cek. Zehra’yı bu kez konuk ede­cek olan mekan, Paris’in en gözde kültür merkezi olan La Mai­son des Métal­los. Paris Belediye’­sine bağlı bu mekan, adının ifade ettiği gibi “Met­al­lür­ji işçi­lerinin evi”, yani eski bir met­alur­ji fab­rikasının dönüştürülme­siyle kurul­muş. Sergilere ayrılmış muhteşem bir bölümü, 400 kişi­lik bir tiy­a­tro­su, kafeteryası ve çok amaçlı mekan­ları olan bu etkin­lik yuvası Zehra’nın sanatçı hak­larının res­mi tem­sil­cisi olan Kedis­tan’ın ve Zehra’nın destekçi­lerinin ortak gir­işimine kapılarını açtı.

Paris ser­gisinde Zehra’nın res­im­leri ve Mardin kadın tutukevin­de hazır­lanan Özgür Gün­dem Zin­dan gazetelerinin iki sayısı­na, Bakur ve Rojava’­dan iki fotoğraf ser­gisi eşlik ede­cek. Ayrı­ca, “Gazete­ci­lik”,” Türkiye, Orta-Doğu ve Roja­va”, “Kadın mücade­le­si”, “Dayanış­ma­da bir­leşmek” konu­ların­da dört pan­el, katılım­cılar­la Paris halkını bir araya getire­cek. Film gös­ter­im­leri, açık­la­malı ser­gi gezi­leri, oku­ma gün­leri, okul çocuk­ları­na yöne­lik atö­lyel­er de pro­gram­da… Türkiye, Fransa ve Kürdis­tan’­dan sanatçıların destek olarak katıla­cak­ları bir dayanış­ma kon­seri Newroz’un ruhu ile destek rüz­garını har­man­lay­a­cak. Zehra’nın kitabı ve kart­postal­ları elbette tüm bu etkin­lik­lere eşlik ede­cek. Fran­sız gazete ve tele­vizy­on­ları tarafın­dan da izlenecek ve henüz pro­gram­la­ma aşa­masın­da olan bu kap­sam­lı gir­işimin ayrın­tıları ve katılımıcıların isim­leri Ocak ayı süresinde açıklanacak.

Paris’ten son­ra, sıra­da baş­ka kentler ve ülkel­er de var…
Gelişmeleri zehradogan.net sitesin­den (Türkçe, İngilizce, Fran­sız­ca) ya da Kedis­tan’­da­ki Zehra Doğan özel dosyasından izleye­bilirsiniz.


Fotoğraf : Refik Tekin

Traductions & rédaction par Kedistan. Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
Translation & writing by Kedistan. You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.