Douarnenez Sine­ma Fes­ti­vali 1977’den beri her yıl, Ağus­tos ayının ikin­ci yarısın­da gerçek­leşen bir fes­ti­val. Douarnenez ise Fransa’nın batısın­da bir bre­ton ken­ti. Bre­tanya, ya da Bre­ton böl­ge­si, kuzeyde Manş Denizi, güneyde Bis­cay Kör­fezi arasın­da bulunuy­or. Ve Bre­ton­lar, kültürü, müz­iği, dili ile varol­maya devam eden kelt bir halk. Bre­tanya sözcüğü, lat­ince Brit­ta­ni­a’ya dayanıy­or, ve “Bre­ton­ların ülke­si” anlamı­na geliy­or. Bre­ton­ların güzel ülke­si Fransa’nın denize en çok kıyısı olan böl­ge­si. Can­cale ve Por­nic arasın­da 1100 km sahil var. Ama bir de sayısız adanın kıyılarını sayarsak bu sayı ikiye katlanıyor.

festival douarnenez

İşte Douarnenez bu bölgede, 15 bin nüfus­lu bir deniz ken­ti. Bugün, sardalya balıkçılığı bazı zor­luk­lar­la karşılaşıy­or olsa da, Douarnenez “Sardalya şehri” unvanını koruy­or. Ilı­man okyanusal iklime sahip Douarnenez’in bir de mari­nası var. Diğer ekonomik sek­tör­lerin başın­da gelen bir tane­si de sinema.

Sine­ma, Douarnenez Sine­ma Fes­ti­vali ile apayrı bir kon­u­ma sahip. Fes­ti­val, halk­tan yüzlerce kişinin gönül­lü katılımı ile gerçek­leşiy­or. Uzun süre Fransa Komünist par­tisi ve sol belediyelerin yöne­ti­minde bu gün­lere gelen Douarnenez, 2008’de sağa geçmiş. Ama sol gelenek­te yeri­ni bulan Douarnenez Sine­ma Fes­ti­vali korun­muş ve sıcak, mis­afir­per­v­er, düşünc­eye ve tartış­maya açık var oluş biçi­mi­ni kay­betmeden seyir­ciyi sine­may­la buluş­tur­maya devam ediyor.

douarnenez

Douarnenez Sine­ma Fes­ti­vali, aslın­da, “Azın­lık film­leri fes­ti­vali” olarak doğ­muş. Bre­ton­lar da azın­lık sayıldığı ve direnişçi bir geleneğe sahip olduğu için, bu seçim hiç şaşırtıcı değil. Fes­ti­val, göz­leri­ni her yıl ayrı bir ülk­eye, ve o ülkenin azın­lık halk­ları­na çeviriy­or. Örneğin, 2016’da 39uncusu gerçek­leşen ve Kedis­tan’ın da part­ner olarak katıldığı fes­ti­val, Türkiye halk­larını ele alıy­or­du. Dört fark­lı mekan­da 150 film izlen­di, ve bir çok pan­el, söyleşi ve konser gerçekleşti.

Fes­ti­valde seçilen ülke hangisi olur­sa olsun, her yerde azın­lık olarak algılanan LGBTİ ve engellilere özel bir yer ayrılıy­or, ve Bre­tanya kültürü ve dili de ana çizgiler­den biri.

douarnenez

Douarnenez Sine­ma Fes­ti­vali­ni öyle sadece, seyircinin gös­ter­im­lere ve tören­lere katılıp son­ra kös kös eve döndüğü bir fes­ti­val san­mayın. Dokuz gün boyun­ca, sayısız pan­el, söyleşi, konser, gös­teri ve ser­gi düzen­leniy­or. Kır­mızı halılar, payetli tuvaletler falan da yok. Yönet­men ve sinemacılar olsun, forum­lara katılan gazete­ci, akademisyen, sanatçı, aktivist, tüm konuk­lar, Douarnenez halkının evlerinde mis­afir ediliyor.

Etkin­lik­ler fark­lı sine­ma ve mekan­lar­da yapılıy­or ama fes­ti­valin yüreği, şehir merkezinde kuru­lan fes­ti­val köyünde atıy­or. Günde iki kez, o sene konu olan ülkenin yemek­leri yine gönül­lüler tarafın­dan hazır­lanıy­or. Çeşitli bar ve büfel­er yanın­da, forum ve kon­ser­ler için kul­lanılan büyük çadır, fes­ti­valin dayanıştığı dernek ve kuru­luşlara ayrılan bölüm, konuk­ların seyir­ciyle kenetlendiği, kültür­lerin bir­birine dostluk­la örüldüğü küçük bir dünya.

Douarnenez Sine­ma Fes­ti­vali, 9 gün süren bir “bir­lik­te uyum­la yaşa­ma” deney­i­mi, Bre­ton dan­sın­dan halaya bir melo­dide geçilebile­ceği­ni gördüğünüz, ve sonun­da, “keşke bütün dünya bu şek­ilde var olsa” diy­erek, ayak­larınız geri gide gide ayrıldığınız sıcacık bir etkin­lik. Ayrı­ca tüm payet ve smokin yok­luğu­na rağ­men, yer­el ve ana basın tarafın­dan değer ver­il­erek izleniy­or ve haberleştiriliyor.

Douarnenez Sine­ma Fes­ti­vali, her on yıl­da bir, geçen on senenin muhasebe­si olarak, bir ülke seçmek yer­ine, daha önce konuk ettiği ülkeleri, ortak bir konu­da bir araya topluyor.

18–26 Ağus­tos 2017 tar­ih­lerinde gerçek­leşe­cek olan 40ıncı fes­ti­valin konuk­ları bu kez “Sınır­lar” konusu çevresinde buluşa­cak. Sine­ma, sanat, müzik, ve bir­lik­te düşün­mek, sınır­ları aşmak için birebir…

Douarnenez Sine­ma Fes­ti­vali bu yılın konusunu şöyle açıklamış:

Bu sene, arşın­ladığımız yol­un yüreğinde ve gün­cel sorgu­la­malarımız­da yer alan, ve geçtiğimiz yıl­lar­da gerçek­leşen fes­ti­val­lerin için­den çapraz geçen bir konu seçmeyi arzu ettik: Sınırlar.

Sınır­lara yak­laşımımız onları key­fi kısıt­la­malar, ayıran bariy­er­ler olarak algıla­mak değil, aksine, onları bir değiş tokuş alanı, fethedilme­si, doldu­rul­ması gereken bir yer, kısacası ortak bir bölge olarak görmek. En azın­dan, bir süre­liğine, fes­ti­val boyun­ca, bura­da, Douarnenez’de, düşünülen ve/veya hay­al edilen şekilde…

Zehra Dogan Douarnenez

Büyüt­mek için tıklayınız

Tur­fan­da yayın­lanan özet pro­gra­ma göre, Türkiye’­den Reyan Tuvi’nin “Gözyaşı­na Yer yok” isim­li belge­sel fil­mi de fes­ti­valde yer ala­cak. Suriye ve Türkiye sınırının ayırdığı bir­birine yakın komşu iki yer­leşim böl­gesinde, Kobanê ve Mah­eser köyünde, savaş tehdi­di altın­da bir­birine kenetle­nen insan­ları ekrana getiren belge­sel, bu sene­ki fes­ti­val konusuna, ve fes­ti­valin sınır­lara odak­ladığı insani, içten ve umut dolu bakışa daha uygun olamazdı…

 

Ayrı­ca fes­ti­valde Zehra Doğan’ın önümüzde­ki aylar­da Avru­pa kent­lerinde prestij mekan­lar­da tur­n­eye çıka­cak ve henüz hiç görülmemiş 50 eseri içeren ser­gisinin, onun hem gazete­ci hem sanatçı yön­leri­ni tanı­tan, eser­leri ve metinlerinden bir seçkinin yer aldığı Zehra DoğanLes yeux grands ouverts” (Göz­leri­ni dört açmak) isim­li kitabın ve açılan dayanış­ma kam­pa­nyasının lans­manı yapıla­cak. “Miettes de baleines” ser­gi salo­nun­da eser­lerinden bir seç­ki görülebile­cek. Kedis­tan bu yıl da fes­ti­valin part­neri olarak Zehra’ya eşlik edecek.

Zehra Doğan, geçen sene­ki fes­ti­valin dav­etlisiy­di, fakat tutuk­landığı için katıla­mamıştı. Fes­ti­val Zehra’yı onur konuğu olarak açık­la­yarak dayanış­ma ve coşkuy­la selam­lamıştı ve eser­lerinin baskıları, fes­ti­valin fark­lı mekan­ların­da sergilenmişti.

Douarnenez Sinema Festivali
Internet sitesi | Facebook | TwitterFes­ti­val görsel­leri sanatçı Jacek Woz­ni­ak tarafın­dan tasar­landı, ‘sah­n­eye koy­an’ ise, Adeli­naa Ka.


Eng­lish August 18–26 • 40th Douarnenez Film Fes­ti­val: “Fron­tiers”
French  Douarnenez, le fes­ti­val de ciné­ma sans frontières

Çeviri ve haber Kedistan | Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
Traductions & rédaction par Kedistan. | Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Translation & writing by Kedistan. You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.