Belçika’nın başken­ti Brüksel’de bu yıl dördüncüsü düzen­le­nen Kürdis­tan Kültür Haf­tası etkin­lik­leri geniş bir katılım­la gerçekleşti.

28/09 ile 01/10 Tar­ih­leri arasın­da süren Kültür Haf­tasının orga­ni­za­sy­onun­da ise Brük­sel Kürt Enstitüsü, KNK (Kürd Ulusal Kon­gre­si), NAV-BEL (Belçi­ka Kürd Toplumu Merkezi) Belçi­ka Ermeni Komite­si gibi kurum­lar var. Brük­sel Belediyesi’nin de destek­lediği Kültür Haf­tası Brük­sel’de ki İsp­anya Mey­danın­da (Place d’Es­pagne) Kon­ser­ler, sem­i­ner­ler, film gös­ter­im­leri, tiy­a­tro ve fotoğraf ser­gisi gibi etkin­lik­ler­le gerçekleşti.

Kurdistan

 

 

Haf­ta kap­samın­da Avru­pa Par­lemen­to­sun­da da bir kon­fer­ans yapıldı. Kon­fer­ans­ta Avru­pa Kürt Kadın­ları Bir­liği Tem­sil­cisi Nursel Kılıç, Doğu Kültürü ve Ede­biy­atı uzmanı Akademisyen Prof. Dr. İbrahim Sey­do Aydoğan, Psikolog Dr. Ruth Kev­ers ve Ulus­lararası Af Örgütü Türkiye Koor­di­natörü Jen­ny Van­der­lin­den Kürd Kültürü, kadını ve mül­te­cil­er üzer­ine bir­er konuş­ma yaptı.

Ayrı­ca Kültür Haf­tasın­da Bien-à-vous Armanç Kerbo­ranî tiy­a­tro grubu “Şehit­leri Hatır­la­mak ve Roja­va Kadın­larının Rüz­garı” adın­da iki sahne aldı.

2011’de Juan Gulan Elibeg ve Almast Tendik pro­je­si olarak ortaya çıkan grup şimdil­erde ise Jes­si­ca Hénou ve Anna Riv­ka ile yol­u­na devam ediyor.

İlk oyun­larını Paris’te oynayan grup İran’daki “Mol­la” reji­minin çocuk ve kadın­lar üzerinde ki karan­lığını konu alıy­or­du. Gru­pları­na 2011’de Diyarbakır Piran’da iki yoldaşı ile çatış­ma­da şahadete ulaşan ve Amed Bölge Sorum­lu­ların­dan olan HPG’li Armanç Kerbo­ranî ismi­ni ver­mişler. Öyle ki Armanç Kerbo­ranî yaşamını yitirdiğinde arkasın­da bir sürü önem­li yazı ve fotoğraflar bırak­tı. Aslın­da bir Ger­il­la olması­na rağ­men yazar basın emekçisi ve fotoğrafçıy­dı. Onun objek­tifind­en ve not def­terinden Kürd çocuk­ları dağlar­da yaşayan karak­ter­ler ve hikayel­er öğrendi.

 

 

Avru­pa’nın bir çok şehrinde sahne alan grup oyun­ların­da özel­lik­le Ezîdî kadın­larının yaşadık­larını içsel bir tar­zla sah­n­eye yan­sıtıy­or­lar. Diyaloglarını ise Afrika’­da yine cihadist çetelerin elin­den kur­tu­lan kadın­ların yazdığı şiir­ler ve yazılar­dan alın­tılar var. Tüm pro­jelerinin temeli­ni sıradan kadın­ların gerçek yaşamın­dan alan grubun özel­lik­le Paris’te ve Kürdis­tan’­da önem­li bir takipçi kitle­si var. Kon­sep­ti­ni Juan Golan Elibeg’in yap­tığı grubun müz­iği­ni ve solistliği­ni MKM (Mezopotamya Kültür Merkezi/ İstanbul)’dan tanıdığımız Almast Tendik yapıy­or. Yeni­likçi bir tar­zları olması­na rağ­men müzik­lerinin kökü ölen insan­ların arkasın­dan söyle­nen ezgiler ve Kürd­lerin tar­ih­sel sözlü ede­biy­atı olarak kab­ul gören deng­bêjler­den geliy­or. Bu sah­n­eye gerçek­ten tar­ih­sel bir atmos­fer katıyor.

- Juan önce sana sor­mak istiy­o­rum. Sah­nelerinizde özel­lik­le günümüzde yaşanan 74. Şen­gal Ezîdî katliamın­dan izler var. Bu konu için okuyu­cu­larımıza ne söyleyebilirsin?

- Önce­lik­le Şen­gal Kürd­lerin Vatikan’ı ve ana yuvasıdır. Ezîdî inanışı tar­ih boyun­ca din­ler ve ikti­dar­lar tarafın­dan yok edilmek isten­di. Özel­lik­le İsl­am dini bunu çoğu kez pratik­te dene­di ve hala bu tehlike geçmiş değil. Korun­ması gereken bir yaşam biçimidir.

- Almast, sen okuyu­cu­larımız için ne söyle­mek istersin?

- Sahnede, günümüzde yaşanan kadın sorun­larını ve gerek Ezîdî kadınının yaşadığı acılar ve Afrika’­dan direniş diyalogları var. Hep­si yaşanan ve yaşanıy­or olan gerçek­lik­ler. Bunun bil­incinde olarak, tüm dire­nen kadın­lar için o sah­n­eye çıkıyorum.

Tory Kılıç


Compagnie “Bien-à-vous Armanç Kerboranî” 

Sahne yönet­meni: Jes­si­ca Henou • Tasarım: Juan-Golan Elibeg • Oyuncu/dansçı : Juan-Golan Elibeg, Elisa Cou­vert • Ses sanatçısı/oyuncu: Almast Tendik,  Kemancı/oyuncu: Louisiane Beck, Philomène Con­stant  • Aksesuar: Anna Rivka

Page Face­book


En français : Brux­elles • Dans le cadre de la semaine cul­turelle du Kur­dis­tan Cliquez pour lire

Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Auteur(e) invité(e)
Auteur(e)s Invité(e)s
AmiEs con­tributri­ces, con­tribu­teurs tra­ver­sant les pages de Kedis­tan, occa­sion­nelle­ment ou régulièrement…