Dün Sud Édu­ca­tion Paris şubesinin yayın­ladığı destek açık­la­masının ardın­dan, dayanış­ma Fransa’­da ülke genelinde yankı buldu.

Üç eğitim sendikası ortak bir açık­la­ma ile Ankara Yük­sel’de direniş­leri­ni sürdüren Nuriye Gül­men, Semih Öza­kça ve arkadaşları­na, ayrı­ca Türkiye’de baskı gören ve işlerinden atılan tüm eğitim emekçi­ler­ine destek verdi.

ensignant

Sendikalar ortak açık­la­ması, 12 Nisan 2017

Türkiye’deki diktatörlüğe karşı açlık grevinde olan
öğretim görevlileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek !

Nuriye ve Semih 9 Mart tar­i­hin­den bu yana Ankara’­da açlık grevin­del­er. 2016 yılının Kasım ayın­da işten atıl­malarının hemen ardın­dan direnişe başladılar.

Erdoğan’ın emriyle gerçek­leşen siyasi tasviyel­er çerçevesinde, Nuriye ve Semih’in de içinde bulun­duğu bin­lerce kamu görevlisi ve ilkokul­dan üniver­sit­eye çok sayı­da öğre­tim görevlisi sendikalı olup olma­maları­na bakıl­madan işten çıkarıldı.

Araların­dan birçoğu sus­mayı ve boyun eğmeyi red­ded­erek; kitle­sel işten atmalara, OHAL’e ve sürege­len baskılara karşı baş kaldır­maya devam ediy­or. Bit­meyen saldırılara, darplara, gözaltılara, tutuk­lan­malara rağ­men vazgeçmiyorlar.

Nuriye Gül­men ve Semih Öza­kça, açlık gre­vi karar­larını 9 Mart’­da açık­ladılar. Açık­la­manın hemen akabinde göz altı­na alı­nan, ardın­dan serbest bırakılan Nuriye ve Semih, sağlık durum­larının her geçen gün kötüleşme­sine rağ­men, 9 Mart’ta başladık­ları açlık grevi­ni sürdürüyor.

Onların direnişi, Türkiye’de­ki muhale­fetin içinde bulun­duğu duru­mun bir göster­ge­sidir. Bin­lerce insan, sendikacı, fem­i­nist, Kürt ya da sadece muhalif olduk­ları için zin­dan­lara kap­atılmış durum­da. 7 Şubat’­ta yeni bir KHK ile, bu kez 2.585 Eğitim Bakan­lığı çalışanı işten çıkarıldı.

Birkaç gün son­ra gerçek­leşe­cek Anayasa değişik­liği referan­du­mu sonu­cun­da, eğer Erdoğan’a tam yet­ki ver­ilir ve Meclisi etk­i­siz hale getir­ilirse, Erdoğan ülkeyi KHK’lar­la yönete­cek ve baskı daha da arta­cak demektir.

Bu neden­le Fédéra­tion Sud Édu­ca­tion, CGT Educ’action ve CNT-Fédéra­tion des Travailleuses/eurs de l’Education sendikaları olarak Türkiye’de ve Kürdistan’da Erdoğan rejimine karşı olduğu için baskı altın­da tutu­lan tüm eğitim emekçi­lerinin yanın­da olduğu­muzu açıklıyoruz.

31 gündür açlık grevin­de bulu­nan Nuriye ve Semih’le dayanış­ma içinde olduğu­muzu tüm kamuoyu­na duyuruyoruz.

Nuriye ve Semih’in yanın­dayız ve onlar­la bir­lik­te biz de; OHAL’in kaldırıl­masını, baskı gören ve işlerinden olan tüm devrim­ci ve demokrat memurların işler­ine geri dön­meleri­ni, işten çıkar­maların son bul­masını, ÖYP’li 13 bin araştır­ma­cının sosyal hak­larının geri ver­ilmesi­ni ve siyasi baskılar olmak­sızın eğitim­ci­lik yap­ma hak­larını geri kazan­malarını talep ediyoruz.

Nuriye ve Semih’in desteğinize ihtiyacı var !

Fran­sız­cası için buraya tık­layınız


Traductions & rédaction par Kedistan. | Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.