La créa­tion du “Forum européen pour la paix con­tre la guerre et la dic­tature” a été annon­cé par la pub­li­ca­tion d’un texte d’appel. 

La mise en place du forum, a été pré­parée lors des réu­nions qui sont déroulées les 17 et 18 décem­bre 2016 à la Fon­da­tion Rosa Lux­em­bourg à Berlin. 

Ce forum s’est con­sti­tué en réu­nis­sant 67 mil­i­tants de divers groupes pro­fes­sion­nels qui ont été for­cés deà quit­ter la Turquie. Le con­seil de coor­di­na­tion se com­pose de : Ahmet Nesin (jour­nal­iste, fils de l’écrivain Aziz Nesin), Çetin Gür­er (uni­ver­si­taire)Defne Asal (Rédac­trice en chef de IMC TV, fér­mé par décret en octo­bre 2016), Demir Küçükay­dın (auteur), Engin Sus­tam (uni­ver­si­taire et acces­soire­ment auteur Kedis­tan)  Fuat Ateş (auteur, jour­nal­iste, Rédac­teur en cher YOL Tv fer­mée par décret le 22 décem­bre 2016), Hatip Dicle (homme poli­tique), Mehmet Faruk Öztürk (uni­ver­si­taire), Mehmet Rauf Kesi­ci (uni­ver­si­taire), Mustafa Sarısülük (homme poli­tique et frère d’Ethem Sarısülük tué par la police lors de la Résis­tance Gezi), Nil Mut­luer (Uni­ver­si­taire), Pınar Şenoğuz (uni­ver­si­taire), Rotin­da Polat (juriste), Sakine Essen (Secré­taire générale du syn­di­cat d’en­seignants Eğitim-Sen), Selim Eski­izmirlil­er (uni­ver­si­taire) ain­si que Fil­iz Koçali (femme poli­tique, fémin­iste et jour­nal­iste) et Ragıp Zarakolu (mil­i­tant des droits de l’homme et édi­teur) faisant par­tie des accusés du “procès Özgür Gün­dem”.

CONTRE LA GUERRE SANGLANTE DANS LA QUELLE LES PEUPLES DE TURQUIE SONT EN TRAIN D’ÊTRE TRAÎNÉS ET LA DICTATURE FASCISTE QUI ABOLIE LES LIBERTÉS

Nous, uni­ver­si­taires qui récla­ment la paix et la vérité, jour­nal­istes et présen­ta­teurs de télévi­sion dédiés à trans­met­tre la réal­ité, femmes et hommes poli­tiques qui défend­ent l’égalité et la fra­ter­nité des peu­ples, avo­cats qui lut­tent pour la jus­tice et le respect des droits humains, artistes et cinéastes pour la lib­erté de créer, syn­di­cal­istes pour l’égalité et la jus­tice au tra­vail égal­i­taire, femmes et per­son­nes LGBTIQ qui lut­tent con­tre le patri­ar­cat et la vio­lence, et toutes les per­son­nes qui lut­tent pour plus d’égalité et de jus­tice, KURDES, TURQUES, ALÉVIS, JUIFS, ARMÉNIENS, RUMS, GRECQUES, TZIGANES, ASSYRIENS, YEZIDIS et CHRÉTIENS…

Nous sommes les indi­vidus qui ont été licen­ciés, pré­carisés, men­acés, nos droits sont bafoués et nos maisons occupées, nous sommes en procès, lynchés en pub­lic, ciblés, en garde à vue, sous risque, pour avoir DEMANDÉ LA PAIX ET LA LIBERTÉ…

Nous sommes ceux et celles qui ont dû quit­ter la Turquie suite à la con­sol­i­da­tion des poli­tiques de guerre, à l’arbitraire du sys­tème judi­ci­aire, à la légiti­ma­tion de dis­cours et pra­tiques de vio­lence et d’agression sex­uelle, à la déval­ori­sa­tion du tra­vail et la crois­sance de l’insécurité et de la pré­car­ité, aux men­aces pesant sur l’hétérogénéité.

Nous allons con­tin­uer notre lutte DEPUIS L’EUROPE, pour une Turquie mul­ti­ple et démoc­ra­tique, pour la lib­erté du peu­ple kurde, et la mise en place de bases solides pour le PROCESSUS DE PAIX et la jus­tice sociale.

EngagéEs ensem­ble dans le FORUM EUROPÉEN POUR LA PAIX CONTRE LA GUERRE ET LA DICTATURE, nous salu­ons nos amiEs qui se bat­tent pour des espaces libres, durables et écologiques, et soutenons les valeurs démoc­ra­tiques, les droits humains, la pro­tec­tion de l’environnement.

Nous sommes devenus des cibles du gou­verne­ment total­i­taire de l’AKP en Turquie, nous sommes réu­nis en Europe pour con­tin­uer la lutte con­tre la guerre, le racisme, la vio­la­tion des droits, l’oppression, et l’injustice.

Nous vous invi­tons TOUTES ET TOUS, qui sont pour la PAIX, la DÉMOCRATIE et la LIBERTÉ, à pren­dre part à cette lutte pour une vie à partager.

FORUM EUROPÉEN POUR LA PAIX CONTRE LA GUERRE ET LA DICTATURE
01.01.2017


Savaşa ve Dik­tatör­lüğe Karşı Barış İçin Avru­pa Foru­mu çoğun­luğunu yakın zaman­da Türkiye’den ayrıl­mak zorun­da bırakılan­ların oluş­tur­duğu fark­lı meslek gru­pların­dan 67 aktivistin katılımıy­la 17 ve 18 Aralık 2016 tar­i­hinde kurul­du. Berlin’de Rosa Lux­em­bourg Vakfı’nda gerçek­leştir­ilen toplan­tılar son­rasın­da kuru­luşu­na karar ver­ilen Savaşa ve Dik­tatör­lüğe Karşı Barış İçin Avru­pa Foru­mu bir kuru­luş deklarasy­onu yayım­la­yarak herke­si savaşa ve dik­tatör­lüğe karşı mücadel­eye çağırdı.

Foru­mun koor­di­nasy­on kuru­lun­da Ahmet Nesin, Çetin Gür­er, Defne Asal, Demir Küçükay­dın, Engin Sus­tam, Fil­iz Koçali, Fuat Ateş, Hatip Dicle, Mehmet Faruk Öztürk, Mehmet Rauf Kesi­ci, Mustafa Sarısülük, Nil Mut­luer, Pınar Şenoğuz, Ragıp Zarakolu, Rotin­da Polat, Sakine Essen, Selim Eski­izmirlil­er bulunuyor.

TÜRKİYE HALKLARININ İÇİNE İTİLDİĞİ KANLI SAVAŞA VE ÖZGÜRLÜKLERİ TUTSAK EDEN FAŞİST DİKTATÖRLÜĞE KARŞI

Bizler, hakikat uğruna emek veren akademisyen­ler­iz. Halkın haber alma hakkını savu­nan gazete­ci, yazar, rady­ocu ve tele­vizy­on­cu­larız. Halk­ların eşitliği ve kardeşliği peşinde koşan siyasetçi­ler­iz. Adalet için mücadele veren hukukçu­larız. Özgür ruh­lar için sanatçılarız. Ekmek ve gül uğruna mücadele eden sendikacılarız. Patri­yarkaya, tecavüze ve şid­dete boyun eğmeyen kadın­larız. Eşit­lik ve özgür­lüğün çığlığı LGB­TiQ’larız. Bizler; KÜRT, TÜRK, ALEVİ, YAHUDİ, ERMENİ, ÇERKES, RUM, ROMEN, SÜRYANİ, EZİDİ ve HRİSTİYANLAR ezcüm­le özgür ve adaletli bir yaşam iste­diği için YERİNDEN EDİLENLERİZ.

Bizler; BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK İSTEDİĞİ İÇİN doğ­duğu ülkede işsiz bırakılan; yaşa­ma, çalış­ma, ifade, örgütlen­me hak­ları elin­den alı­nan, tehdit edilen; evleri basılan, linçe uğratılan, işkence edilen, adalet­siz bir yargı karşısın­da sayısız davaya maruz bırakılan, yaf­ta­lanan, hedef gös­ter­ilen, hapsedilmek istenenleriz.

Bizler; hak ve özgür­lük tale­p­ler­im­ize savaşla karşılık verme siyase­tinin, hiçbir sınır ve kanun tanı­mak­sızın, yaşamı ve ren­k­leri­ni acı­masız­ca yakıp yık­tığı ERDOĞAN ve KİRLİ MÜTTEFİKLERİNİN; darbe gir­işi­mi­ni önleme gerekçesinin ardı­na sığı­narak; OHAL’i ebe­dileştiren kan­lı bir dik­tatör­lüğü topluma day­at­tığı, faşist rejim için siyasi tahki­mat yap­tığı; yargıyı hükümet kon­trolü altı­na aldığı, şid­det, taciz ve tecavüzü yaşamın her alanın­da meşru­laştırdığı, adaleti ve hukuku hiçe say­dığı TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA GELENLERİZ…

Türkiye’nin demokratik­leşme­si ve toplum­sal BARIŞIN BİR AN ÖNCE TESİSİ için hak­lı talebimizi ve mücadelem­izi, nerede olur­sak olalım HEP BİRLİKTE sürdüre­ceğimizi, sözümüzün arkasın­da olduğu­muzu AVRUPA’DAN ilan ediyoruz.

Yaşamı ve onun ren­k­leri­ni yok sayan total­iter rejimin doğru­dan hede­fi haline getir­ilen ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde yaşa­mak zorun­da bırakılan bizler; dik­tatör­lük day­at­ması­na ve onun kan­lı savaş siyase­tine, ırkçılığa, cin­siyetçil­iğe, hukuk­su­zluğa, insan hak­ları ihlal­ler­ine, baskıya, zulme, adalet­si­zliğe ve linçlere karşı SUSMADIĞIMIZI, SUSMAYACAĞIMIZI VE HAKLILIĞIMIZI haykır­mak için bir aradayız.

SAVAŞA ve DİKTATÖRLÜĞE KARŞI BARIŞ İÇİN AVRUPA FORUMU adı ile çık­tığımız bu yol­da özgür toprak­lar ve ortak bir yaşam için mücadele veren tüm dost­larımızı ve yoldaşlarımızı selam­lıy­or ve karar­lılığımızı coşkuy­la HAYKIRIYORUZ.

Ve BARIŞ, DEMOKRASİ içinde ÖZGÜRCE YAŞANAN TOPRAKLARDAN yana olan HERKESİ, bu ortak yaşam arzusunu gerçek kıl­mak için omuz omuza MÜCADELEYE dav­et ediyoruz…

SAVAŞA ve DİKTATÖRLÜĞE KARŞI BARIŞ İÇİN AVRUPA FORUMU
01.01.2017


LI DIJÎ DÎKTATORIYA FAŞÎST KU GELÊN TIRKIYEYÊ AJOTIYE NAVA ŞEREKE XWÎNRIJ Û AZADÎXWAZÎ DÎL GIRTIYE!
Em, akademîsyen in ku li pey heqîqetê de ked didin. Em; roj­namevan, nivîskar, radyokar û tele­vizy­onkar in ku parêz­vanî ji mafê agahî stan­d­i­na gel re dikin. Em, siyasetmedar in ku ji bo wekhevî û biratiya gelan tevdi­gerin. Em, huqûq­nas in ku ji bo edaletê têdikoşin. Em hin­er­mend in ji bo giyana azad. Em, sendîkakar in ku ji bo nan û gulan têdikoşin. Em jin in ku stuyê xwe li ber patri­yarkayê, tecaw­izê û şid­de­tê natewîn in. Em, LGBTÎQ’iyên ban­ga wekhevî û azadiyê ne.

Em; KURD, TIRK, ELEWÎ, YAHÛDÎ, ERMENÎ, ÇERKEZ, RÛM, ROMEN, SURYANÎ, ÊZDÎ û XIRIS­TIYANên ku em hemû, ji ber daxwaziya jiyanek azad û adil ji CIH Û WARÊN XWE HATIN IN DERXISTIN.

Em; yên ji ber AŞTÎXWAZÎ Û AZADÎXWAZIYÊ, li welatê ku lê ji dayik­bûyî bêkar hatine hiştin, yên ku mafê jiyanê, xebatê, xwepê­nasê û rêx­is­tiniyê ji dest hatiye standin, tên tehdît kirin; yên êrîş diçin ser malên wan, tên rici­mandın, tên êşkencekirin, yên her roj laqay dadi­geriyek ne adil tên, her wiha yên derew lê tê kirin, hedef tên nîşan­dan û tên xwest­in ku bikevin zîndanê.

Em; yên ji TIRKIYEK wisa hatine AVRÛPAYÊ, ku li wira siyase­ta şer li him­ber daxwaziyên me yên maf û azadiyê tê bi karanîn, bi hinc­eta pêşî­girti­na li pên­ga­va der­beyê ERDOGAN û HEVKARÊN WÎ YÊN GEMAR, di êrişkariya xer­akir­inê de ti sînor û zag­o­na nas­nakin, xera dikin û dişe­wi­tinin, dixwazin dema OHALê (Rewşa Awarte) dirêj bikin û bi vî awayî dik­ta­toriya xwe û sis­tema xwe ya faşist û xwîn­rij ya li ser civakê demdirêj bidin meşandin, dadi­gerî xis­tiye bin kon­tro­la xwe, şid­det, taciz û tecaw­iz li her aliyê jiyanê rewa kiriye, edalet û huqûq xis­tiye bin piyan.

Em ji AVRUPAYÊ radigi­hînin, ku ji bo DI NÊZÎKTIRÎN DEM DE Tirkiyek demokratîk û AŞBÛNEK civakî  WERE AVAKIRIN,  li kud­erê dibe bila bibe em ê HEMÛ BI HEVRE daxwazî û tekoşî­na xwe ya maf­dar bidin meşandin, em ê her dem li pey soza xwe bin.
Em ên jiyan û hemû rengên wê ji wan re hate qedex­ekirin û yekser bûn hede­fa reji­ma total­iter û ji naçarî li cûr­becûr welatên Avru­pa bûne pen­aber, li dijî siyase­ta şer û xwîn­rij a dik­ta­toriyê, nijad­per­estiyê, cin­siyet­per­estiyê, bê huqûqiyê, nenasiya mafên mirovahiyê, zor­dariyê, zilmê, bê edaletiyê û ricmê ji bo bi dengê bilind bi qîrîn bêjin EM NE BÊDENG IN, EM BÊDENG NAMÎNIN Û EM MAFDAR IN em li cem hev in.

Em ku bi navê FORMA AVRUPA YA JI BO AŞTIYÊ YA LI DIJÎ ŞER û DÎKTATORIYÊ der­ke­tine, di vê rê de, em silavên xwe li hemû heval û dostên xwe yên ku ji bo xaka azad û jiyanek hev­par têdikoşin dikin û bir­yardariya xwe jî bi coş DIQÎRÎN.

Û em HERKESÊN ku daxwazkarê AŞTIYÊ ne û jiyana di nava DEMOKRASIYÊ de LI SER XAKA AZAD diparêzin, ango ji bo ku em vê xwest­e­ka jiyana hev­par bikin heqîqet, em wan daxwazî TEKOŞÎNA  bi hev re ya mil bi mil dikin…

FORMA AVRUPA YA JI BO AŞTIYÊ YA LI DIJÎ ŞER û DÎKTATORIYÊ
01.01.2017


AGAINST THE BLOODY WAR THAT PEOPLE OF TURKEY DRAGGED INTO AND FASCISM THAT CAPTIVES FREEDOM

We’re the aca­d­e­mi­cians who are endeav­or­ing for the truth. We are the jour­nal­ists, writ­ers, radio, tele­vi­sion and media work­ers who advo­cate the right of the peo­ple to receive true infor­ma­tion. We are the politi­cians who pur­sue the equal­i­ty and fra­ter­ni­ty of the peo­ple. We are the lawyers who strug­gle for the jus­tice. We are the artists for free souls. We are the union­ists who are striv­ing for bread and ros­es. We are the women who do not bow-down to patri­archy, rape, and vio­lence. We are the LGB­TiQs, who are scream of the equal­i­ty and freedom.

We are the KURDS, TURKS, ALAWITES, JEWS, ARMENIANS, CIRCASSIANS, GREEKS, ROMANS, RUMS, ASSYRIANS, YAZIDIS and CHRISTIANS in brief; we are the peo­ple, who have been forced to dis­place for their free­dom and jus­tice demands.
We are the peo­ple who lost their jobs; whose rights to live, work, orga­nize, assem­ble and express of ideas have been deprived of, who are threat­ened, whose hous­es’ were raid­ed, faced lynch­ing, tor­tured, have many cas­es against injus­tice court, black­list­ed in the soci­ety, and fac­ing a risk of the impris­on­ment sen­tence for DEMANDING PEACE and FREEDOM.

We are the peo­ple of Turkey, who came to Europe from where, ERDOGAN and HIS ILLICIT COLLABORATES respond­ing our demands of the free­dom and peace with the war clouds; cru­el­ly crush­ing the life, imposed per­pe­tu­ity of the bloody dic­ta­tor­ship of the ongo­ing state of emer­gency ON THE PRETEXT of PREVENTING THE “COUP ATTEMPT”, restrain­ing judi­cial inde­pen­dence to build a fas­cist regime, legit­imiz­ing vio­lence, con­tin­u­ing harass and rape the life.

We are declar­ing and affirm­ing from Europe that WE WILL STAND OUT for our right­ful demands of PEACE and FREEDOM and we will keep STRUGGLING for build­ing the SOCIAL PEACE and DEMOCRATIZATION of THE TURKEY imme­di­ate­ly, wher­ev­er we are.
We are MANIFESTING THAT “WE WILL NOT HUSH” in spite of the ERDOĞAN’S BLOODY WAR, racism, sex­ism, human rights abus­es, oppres­sion and lynch pol­i­tics that show­ing us as a direct tar­get and forc­ing us to live in the Europe and STANDING UP togeth­er against the total­i­tar­i­an­ism which destroy­ing the life and its colors.

We are GREETING fer­vent­ly all of our com­rades, who strug­gle for the sake of the free­dom and peace­ful com­mon life desire from the road of the “EUROPEAN FORUM for PEACE AGAINST WAR AND DICTATORSHIP” and reaf­firm­ing our deter­mi­na­tion with ENTHUSIASM from here, once again.

We ardent­ly invite ALL those who are in favor of the peace and free­dom, to strug­gle side by side to make this com­mon peace­ful life desire REAL.

EUROPEAN FORUM for PEACE AGAINST WAR AND DICTATORSHIP
01.01.2017


GEGEN DEN KRIEG, DEM DIE VÖLKER DER TÜRKEI AUSGESETZT SIND UND GEGEN DIE FASCHISTISCHE GEWALTHERRSCHAFT

Wir sind Akademiker_innen, die für die Wahrheit arbeit­en; Schriftsteller_innen, Journalist_innen, die das Recht des Volkes auf Infor­ma­tion vertei­di­gen; Politiker_innen, die der Gle­ich­heit und Geschwis­ter­lichkeit der Völk­er fol­gen; Jurist_innen, die für die Gerechtigkeit kämpfen; Künstler_innen für die freie geistliche Entwick­lung der Men­schen; Gewerkschaftler_innen, die für ein men­schen­würdi­ges Leben ihrem Kampf nachge­hen; Frauen, die sich dem Patri­ar­chat, der Gewalt und dem Miss­brauch nicht beu­gen; die LGBTiQ’s, deren Auf­schrei der Frei­heit und Gle­ich­heit gilt.

Wir sind Kur­den, Türken, Ale­witen, Juden, Arme­nier, Tscherkessen, Griechen, Roma, Assyr­er, Aramäer, Ezidis und Chris­ten und alle anderen, die ver­trieben wur­den, weil sie sich nach einem freien und gerecht­en Leben sehnten.

Wir sind diejeni­gen, die in ihrem eige­nen Land in die Arbeit­slosigkeit getrieben wur­den, denen das Recht auf Leben, Arbeit, Selb­staus­druck und Organ­i­sa­tion ger­aubt wurde, die unter Dro­hun­gen leben müssen, deren Woh­nun­gen gestürmt wur­den, die Lynchkam­pag­nen aus­geliefert sind, gefoltert wur­den, vor der ungerecht­en Jus­tiz unzäh­li­gen Ver­fahren aus­ge­set­zt sind, abgestem­pelt wur­den, zur Zielscheibe erk­lärt und ver­haftet wurden.

Wir sind diejeni­gen, die nach Europa gekom­men sind; aus der Türkei, wo Erdo­gan und seine schmutzi­gen Kom­plizen unsere Forderun­gen nach Recht und Frei­heit mit Krieg erwidern, gren­zen­los und geset­z­los das Leben und die Mul­ti­kul­tur­al­ität (und Plu­ral­ität) zer­stören; unter dem Vor­wand, einen Putschver­such zu ver­hin­dern, der Gesellschaft eine blutige Dik­tatur aufzwin­gen, um den jet­zi­gen Aus­nah­mezu­s­tand zu verewigen und die Grund­lage für eine faschis­tis­che Staats­macht zu fes­ti­gen. Wir kom­men aus einem Land, wo sich die Jus­tiz unter der Kon­trolle des Regimes befind­et, wo Gewalt und Verge­wal­ti­gung in allen Lebens­bere­ichen legit­imiert, die Gerechtigkeit und das Rechtwe­sen aufge­hoben wurden.

Wir verkün­den hier aus Europa, dass wir die Demokratisierung der Türkei und sofor­tige Her­stel­lung des gesellschaftlichen Friedens über­all und gemein­sam fordern und hin­ter unserem Wort ste­hen, wo auch wir uns befinden.

Wir, diejeni­gen, die von dem total­itären Regime, das das Leben und seine Mul­ti­kul­tur­al­ität ver­achtet, zur Zielscheibe erk­lärt wur­den und deshalb nun in ver­schiede­nen Län­dern Europas leben müssen, sind zusam­mengekom­men, um gegen die dik­ta­torischen Ziele der Staats­macht und ihre blutige Kriegspoli­tik, gegen Ras­sis­mus, Sex­is­mus, Recht­losigkeit, Men­schen­rechtsver­let­zun­gen, Unter­drück­ung, Grausamkeit, Ungerechtigkeit und die Lynchkam­pag­nen unsere legit­ime Stimme zu erheben und auszu­rufen, dass wir nicht geschwiegen haben und nicht schweigen werden.

Im Namen des EUROPÄISCHEN FORUMS FÜR FRIEDEN, GEGEN KRIEG UND DIKTATUR grüßen wir alle unsere Freund_innen und Genoss_innen, die sich für ein freies Land und ein gemein­sames Leben ein­set­zen und erk­lären unsere Entschlossenheit.

Und wir laden alle, die für FRIEDEN, DEMOKRATIE UND FREIHEIT ste­hen, zu einem vere­in­ten Kampf ein, um den Willen eines gemein­samen Lebens zu verwirklichen.

EUROPÄISCHES FORUM FÜR FRIEDEN, GEGEN KRIEG UND DIKTATUR
01.01.2017

KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.