15 mart sabahı Ham­bach ormanın­da helikopter sesiyle uyandık.

Uzun süredir polis baskısının sürdüğü Ham­bach ormanın­da alanın tahliye edilme­sine yöne­lik son mahkeme karar­ları ile bir­lik­te orman­da­ki direnişe yöne­lik daha kap­sam­lı fiili operasy­on­lar da bu sabah itibariyle başlamış oldu.

Orman gir­işin­de­ki güz­er­gah üzer­ine kuru­lu kollek­tif yer­leşkem­izde bulu­nan kar­a­van ve eco-evler­im­iz­den apar topar çıkıp doğru­dan, doğal savun­ma reflek­siyle Ham­bach For­est gir­işinde top­landık. Etrafımız kalkan­lı robo­coplar­la, K9’larla ve atlı polisler­le çevrilmiş durum­da. Polis helikopteri Ham­bach ormanı üzerinde turlayıp duruy­or. Alana gir­iş çıkışlarımız kon­trol altın­da. Ormana geçişimiz ise tama­men yasak­lan­mış durum­da. Sabahın uyku sersem­liği ve kuşat­manın yarat­tığı gergin­lik var üzer­im­izde, ancak çok geçme­den olası her tür­den saldırıya karşı meşruiyetimizin, yani hak­lı doğal direniş hakkımızın bize verdiği cesaret ve özgüven­le kendimize geldik. Ham­bach ormanını her ne biçimde ve kon­um­da olur­sak olalım koru­maya savun­maya çalışacağız.

Hanbach Forest Sadik Celik 18

Yan­lız değiliz. Ham­bach ormanı bütün yaşam ortak­larımı­zla biz­im­le bir­lik­te nefes alıp veriy­or şu an. Ağaçlar, kuşlar, börtü böcek, kısacası bütün endemik can­lılar­la aynı sabah esin­tisi­ni, aynı rutin ahen­gi aynı ürper­tiyi aynı tar­if­siz ruh­sal biy­olo­jik dayanış­mayı yaşıy­oruz. Kolek­tif yereleşkede çok kal­a­balık değiliz (15), ama orman­da yüce gür­gen­ler­im­izin kol­ları­na kuru­lu caban larımız­da gece gündüz ger­gin bir yay gibi bekleyen pek çok yoldaşımız, nin­jalarımız var. Ham­bach ormanı şim­di şu anda biz­den çok onların öz savun­masın­da. Bu bize müthiş bir moral kaynağı.

Hanbach

Olağan gün­lük işley­işimize devam ediy­oruz bir yan­dan. Elim­iz ayağımız kolek­tifte, gözümüz ise poliste. İki genç arkadaşımız orman gir­işinde set oluş­tu­ran polis­lerin 3 metre ilerisinde, biri el arabasının üzer­ine uzan­mış, diğeri ise açılır kapanır san­da­ly­eye otur­muş, Chom­sky’­den neşeli pasajlar oku­maya başlıy­or­lar. Alan­da (Auto­me­dia resis­tance) fotoğraf video çeken tek kişi olarak bu güzel yaratıcı protestoyu kaydediy­o­rum. Son­ra da alan­da­ki her duru­mu, her olağan dışı kıpırtıyı… Alanı daha geniş ve daha ayrın­tılı göre­bilmek için de soh­bet kulübesinin çatısı­na çıkıy­o­rum. Onbeş metre ilâ üç metre ötem­izde, çevrem­izi kuşatan K9’lu (köpekli), kalkan­lı, joplu robo­copların ve atlı polis­lerin hareket­leri­ni, orman­da yankılan­maya başlayan iş makinelerinin ses­leri­ni ve nihayet, bel­li belir­siz görün­tü­leri­ni kaydediyorum.

Hanbach Forest Sadik Celik 12

Atlı polis­leri çek­erken polis­lerin arkasın­da üç bisik­letli beliriy­or bir­d­en. Otlak pati­ka yol­da art arda sıralı hızla yak­laşıy­or­lar. Polisler bir an farkedemiy­or­lar bu ansızın gelen dayanış­macıları. Önden gelen çarçabuk polis­leri atlat­mayı başarırken diğer ikisi atlı polis­lerin müde­hale­siyle karşılaşıy­or. Ancak çok uzun sür­müy­or, bir süre son­ra kısa bir diplo­masi ile alana gir­iş­ler­ine izin veriliyor…

Helikopter bel­li aralık­lar­la görünüp kay­boluy­or. Bu ara­da bir kaç gazete­ci alana girmeyi başarıyor.

Ormanın derin­lik­lerinde iş makinelerinin gürültülü met­a­lik ses­leri gelm­eye devam ediy­or. İki arkadaşımız orman gir­işine dizili polislere Bukowski’den pasajlar oku­mayı sürdürüy­or. Bir kaç arkadaşımız polislere yak­laşıp konuş­malar yapıy­or. K9’ların havla­maları yankılanıy­or orman­da. Zaman iler­liy­or, kuşat­ma aynı pozisyon­da devam ediy­or. Atlı polisler hareketleniy­or. Orman çevresinde araç güz­er­gahların­da turluy­or­lar. Bir kaç arkadaşımız yer­leşkem­izde­ki kulü­belerin kar­a­van­ların üzer­ine çıkıp bu hareketlil­iği izliy­or. Bir grup arkadaşımız ise aşağı­da komünümüzün sem­bol fla­maların­dan biri­ni polislere doğru sal­la­yarak şarkılar söylüyor.

Hanbach

Bulun­duğum yer­den aşağı inip yakın görün­tüler alıy­o­rum. O ara­da kollek­tif mut­fağa uğrayıp öğle atıştır­ması yapıy­o­rum diğer arkadaşlarım­la. Gergin­lik, giderek dağıl­maya başlıy­or. Derken, vak­it akşamüstünü bul­duğun­da, önce atlı polisler son­ra da robo­coplar ve K9’lu polisler alan­dan çek­iliy­or­lar. Aynı anda iş makineleri de alan­dan uza­k­laşıy­or. Operasy­on şimdi­lik son eriyor.

Bir grup arkadaş köpekler­im­i­zle bir­lik­te ormana doğru iler­liy­or, onlara eşlik ediy­o­rum. Orman için­de­ki yola, güz­er­gahlara kuru­lu barikat­ların kaldırıldığını, yol­un genişletil­erek düzlendiği­ni kimi ağaçlara zarar ver­ildiği­ni görüy­o­rum, kaydediy­o­rum. Orman için­de­ki uzun iler­ley­işimiz sürüy­or. Bir kaç barikatımız henüz duruy­or. Ve işte ağaçlarımız, ve bizi o bildik nar­alarımı­zla karşılayan alan savun­macılarımız, nin­jalarımız… Bir arakadaşımız üç caban arası­na kuru­lu ip yolu üzerinde yürüy­erek cabandan cabana geçiy­or. Bir başkası tır­man­ma ipi­ni aşağı salıp aşağı iniy­or… Onlara ulaşıla­mamış olması hep­imiz için, Ham­bach için çok sevindirici…

Hanbach

Gün dönüy­or, ay geliy­or ormana… Ay ışık­lı yol­da nin­jalarımızın tır­manış ekip­man­ların­dan çıkan çıkan rit­mik met­a­lik sesler eşliğinde orman gir­işin­de­ki kollek­ti­fimize, yer­leşkem­ize geliy­oruz Şehir kolek­tifind­en Bir grup beraber­lerinde akşam kar­a­vanamızı da getir­mişler… Bir­lik­te ateş etrafı­na diziliy­oruz yemek için. Güzel neşeli soh­bet eşliğinde yemek­tey­iz şimdi…

Yemek­ten son­ra hava kararın­ca herkes bir­er ikişer kar­a­van­lara, kulü­belere, toprak evlere çek­iliy­or, ben de ken­di toprak evime çek­iliy­o­rum. Şim­di dışar­da sadece ay ve az ilerde yanan komün ateşimiz var…

Hanbach

İki­nci gün sabah erk­enden kalkıp kaldırılan barikat­larımızı yeniden kur­mak için hareket geçiy­oruz. Ama önce iki barikat arası­na der­ince bir hen­dek kaza­cağız. Kaz­malar kürek­ler eller­im­izde ise koyu­luy­oruz. Tam hen­deği bitir­mişken az ötem­izde­ki ara yol­da polis ekibi beliriy­or. Topar­lanıp hızla geri çek­iliy­oruz. Karşılık­lı söz düel­losu­nun ardın­dan polis uza­k­laşıy­or. Son­ra tekrar çalış­maya dönüyoruz.

Çok sür­müy­or, yeniden geliy­or polisler ve henüz kur­maya başladığımız ilk barikatı dağıt­maya başlıy­or­lar. Karşılık­lı atış­madan son­ra polisler araçları­na dönüp bek­le­m­eye koyu­luy­or­lar. Biz de arkada­ki barikatımızın ardın­da bek­le­m­eye… Bir süre son­ra iki arkadaşımız ilk barika­ta doğru iler­leyip polise rağ­men barikatı yeniden kur­maya çalışıy­or. Bütün gün ormanın pek çok nok­tasın­da sak­lam­baç halinde, bir barikat kur­ma oyunuy­la oyalanıy­oruz. Bu psikolo­jik yıprat­ma oyu­nunun gal­i­bi biz­iz şimdi­lik. Yarın ve daha son­ra süreç kim­den yana bir seyir izleye­cek yaşa­yarak göre­ceğiz. Şu çok kesin ki, Ham­bach Forest’i her ne durum­da her ne koşul­da olur­sak olalım savun­maya, yaşat­maya devam edeceğiz…

Hanbach Forest Sadik Celik 6Şim­di Ham­bach ormanını kuşat­ma sırası bizde. Yok etmek için değil yaşat­mak için..

Ne demiştik?

DayanışmⒶ yaşatır!


Neredeyse tam dört yıldır işgal altın­da olan Köln yakın­ların­da­ki Orman Ham­bach havza­sın­da­ki aktivistler , 25 mart — 3 nisan tar­ih­lerinde, dayanış­maya yetenek­lerini­zle, kol gücünü­zle destek ver­mek üzere kol­lan­mak üzere hep­inizi Skill Shar­ing Camp’a dav­et ediyor.

Düzen­le­nen çeşitli atö­lyelere katıla­bilirsiniz. Eylem­lerde kul­lanılan malzemel­er, sanat, ve yaratıcılık isteyen konu­lar­la beraber, direnişçi­lerin gün­lük yaşamıy­la ilgili atö­lyel­er de pro­gram­da: « çok kişi için yemek yap­mak » gibi.

Skill Shar­ing Camp, değişik duyarlılık­ları olan grup ve kişilere açık, çevre­ci mil­i­tan­lar­la bir­lik­te ve öze­lik­le yörenin aktivist­leri­ni ve otu­ran­larını kucak­la­maya da önem veriyor.

Değişik ülkel­er­den gele­cek katılım­cılara iletişimde kolaylık sağla­mak için, çevir­men­ler de hazır.


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci. 
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.