Kuzey Kıbrıs Askeri Mahkeme­si 3 Ocak tar­i­hinde gerçek­leştirdiği duruş­ma­da vic­dani retçi Halil Kara­paşaoğlu’nu suçlu bularak mahkum etti. Halil Kara­paşaoğlu, hakkın­da ver­ilen 20 gün hapis kararını : “Utan­mıy­o­rum, gurur duyuyorum”
diy­erek yorum­ladı ve “para ceza­sını öde­meye­ceğiz. Red­dediy­o­rum. 10 gün son­ra buraya 20 gūn ceza­evine girmek için gele­ceğim” dedi.

Vic­danı red­di­ni açık­layan ve Kuzey Kıbrıs’ta yıl­da bir gün katıl­manın zorun­lu olduğu sefer­ber­lik hazır­lığı­na katıl­mayı red­de­den Halil Kara­paşaoğlu ceza­evine girecek.

Halil Kara­paşaoğlu ken­di­sine iletilen dört sefer­ber­lik hazır­lığı­na katıl­madığı için ken­di­sine bu ceza öngörüldü. Bu dört davaya beşin­ci bir dava da eklendi.

Karapaşaoğlu’nun bu ceza­yı öde­mek için 10 gün­lük bir süre­si olduğunu aksi takdirde 20 gün ceza­evine yollanacak.

Halil Kara­paşaoğlu ile bir­lik­te Kuzey Kıbrıs’ta vic­danı retçi Murat Kanatlı ve Haluk Selam Tufanlı’nın da davaları devam ediyor.

Vic­danı red­di­ni açık­la­yarak 2009 yılın­dan itibaren sefer­ber­liğe git­meyi red­de­den Murat Kanatlı’nın askeri mahkemede görülen davası sürüy­or. 9 Kasım 2018 deki duruş­ma­da mahkeme AİHM’ne de taşı­nan davanın sonu­cunu bek­le­mek için davayı erteledi.

Kuzey Kıbrıs’ta daha önce­den vic­dani ret düzen­leme­siyle ilgili taslak hazır­lan­mış olsa da yasal düzen­leme yapılmadı.

Kuzey Kıbrıs­lı vic­danı retçi­lerin mücade­le­si yürüt­tük­leri yoğun bir kam­pa­nya olarak medya üzerinde devam ediy­or. Dayanış­ma için geniş kes­im­ler­den, par­ti, dernek, genç­lik örgüt­leri ve de birey­lerin destek ve dayanış­ması sürdürülüy­or. Bu kap­sam­da Avru­pa Vic­danı Ret Ofisi/EBCO ve Ulus­lararası Savaş Karşıtları/WRİ açık­la­malar­da bulun­du­lar. Son olarak, dayanış­maya Fransa’­dan da destek geldi.


Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
Ercan Jan Aktaş
Auteur
Objecteur de con­science, auteur et jour­nal­iste exilé en France. Vic­dan retçisi, yazar, gazete­ci. Şu anda Fransa’da sürgünde bulunuy­or. Con­sci­en­tious objec­tor, author and jour­nal­ist exiled in France.