Bey­oğlu emniyet amir­liğinde bir polis tarafın­dan vuru­larak öldürülen Fes­tus Okey davası, 11 yıl aradan son­ra 12 Aralık Çarşam­ba günü Çağlayan adliyesinde görüldü. Sanık polisin de katıldığı duruş­ma 2 Nisan 2019 yılın­da bir daha görüle­cek. Avukat Alptekin Ocak “Bu cinayet nasıl işlen­di, cinayetin üstünü kim­ler ört­tü?” diye sordu.

Nijeryalı Fes­tus Okey’in 11 yıl önce Bey­oğlu Polis Merkezinde bir polis tarafın­dan vuru­larak öldürülme­sine ilişkin dava, Yargı­tay Ceza Genel Kurulu’nun kararı boz­masının ardın­dan yeniden görülm­eye baş­landı. Mahkeme, Fes­tus Okey’in kardeşi olduğu belir­tilen Tochuk­wu Gameli­ah Ogu’nun Türkiye’ye gel­erek yargıla­mayı izleme olanağının sağlan­ması için yargıla­maya dav­et edilme­sine karar verildi.

Nijeryalı Fes­tus Okey’in 20 Ağus­tos 2007’de Taksim’de gözaltı­na alındığı ve Bey­oğlu Emniyeti’nde öldürüldüğü ileri sürülüy­or­du. Yargı­tay Genel Kuru­lu, yer­el mahke­menin 2014 yılın­da verdiği diren­me kararını incelemiş ve kararı boz­muş­tu. Kurul, Nijerya uyruk­lu mak­tulün açık kim­lik bil­gi­leri­ni tespi­ti ile nüfus kayıt örnek­lerinin getir­tilme­si ve katıl­ma talep eden ile mak­tul arasın­da akra­balık bağının bulunup bulun­madığının araştırıl­ması ve buna göre katıl­ma iste­minde karar ver­ilme­si gerek­tiği­ni belirterek kararı bozmuştu.

AİLEDEN DAVAYA KATILMA TALEBİ

İst­anb­ul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruş­maya, sanık Cen­giz Yıldız katıldı. Duruş­ma­da, Yargı­tay Ceza Genel Kurulu’nun boz­ma ilamı okun­du. Katıl­ma iste­minde bulu­nan Tochuk­wu Gameli­ah Ogu’nun avukat­ları Alptekin Ocak ve Murat Deha Boduroğlu ve Muhsin Kemal Şimşek de duruş­ma­da hazır bulundu.

Yargıtay’ın boz­ma ilamı­na karşı söz ver­ilen katıl­ma talebinde bulu­nan avukat­lar, “Boz­ma ilamı­na uyul­masını ve müvekkilin kardeş­lik bağının tespi­ti­ni talep ediy­oruz” dedil­er. Tochuk­wu Gameli­ah Ogu’nun avukat­ları ayrı­ca “DNA anal­iziyle ilgili çalış­ma Güney Afrika’da  ulus­lararası ser­ti­fikası bulu­nan bir lab­o­ratu­var tarafın­dan yapılmıştır. Bu neden­le evrakın Güney Afri­ka Cumhuriyetine gön­der­ilme­si gerek­mek­te­dir. Ayrı­ca müvekkil biz­zat mahke­m­enizde­ki yargıla­maya gel­erek DNA testi yap­tır­mak ve beyan­da bulun­mak iste­mek­te­dir. Vize işlem­lerinin yürütülebilme­si için bu yönde bir ara kararı oluş­tu­rul­masını talep ediy­oruz. Müvekkilin annesi de davaya katıl­mak iste­mek­te­dir. Bu konu­da da süre istiy­oruz. İst­anb­ul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2007 tar­ih­li soruş­tur­ma dosyasının bu davay­la ilgili bil­giler içerdiği düşüncesindey­iz. Bu dosyanın getir­til­erek ince­len­mesi­ni talep ediyoruz.”

Sanık avukatı Vehbi Kahve­ci ise Yargı­tay boz­ma ilamı­na ilişkin kararın takdiri mahke­m­eye bırak­tığını belirt­ti. Avukat Kahve­ci, katıl­ma talebinde bulu­nan avukat­ların tale­p­leri­ni kab­ul etmedik­leri­ni söyley­erek, “Ölen kişi Fes­tus Okey’den başkası değildir. Talepte bulu­nanın kardeş olduğunu kab­ul etmiy­oruz. Özel bir kuru­luş­tan alı­nan DNA raporunu da kab­ul etmiy­oruz. Böyle bir rapor ancak Nijerya’da mezar açılarak yapıl­malıdır. Ayrı­ca katıl­ma iste­minde bulu­nan kişinin kardeş olup olmadığı­na yöne­lik tespi­tine yöne­lik cenazenin kime tes­lim edildiği hususu­nun Dışiş­leri Bakanlığı’ndan araştırıl­masını talep ediy­oruz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Tochuk­wu Gameli­ah Ogu’nun Türkiye’ye gel­erek mahke­m­enizde­ki yargıla­mayı izleme olanağının sağlan­ması yönün­den yargıla­maya dav­et edildiği hususu­nun karar altı­na alın­ması­na hük­met­ti. Heyet, sanık avukatının mak­tülün cenazesinin kime tes­lim edildiği hususu­nun araştırıl­ması yönün­de­ki talebi ise red­det­ti. Mahkeme heyeti, hazır­lanan istin­abe evrakının Nijerya ve Güney Afri­ka Cumhuriyeti’ne gön­der­ilmek üzere Adalet Bakanlığı’na yazı yazıl­ması­na da hük­met­ti. Duruş­ma ertelendi.

AVUKATLAR: SORGUDA POLİSİN NEDEN ELİNDE SİLAH VARDI?

Duruş­ma son­rasın­da, Fes­tus Okey’in avukat­ları ve Fes­tus Okey için Adalet Gir­işi­mi üyeleri, adliye önün­de­ki mey­dan­da topla­narak açık­la­ma yap­tı. Avukat Alptekin Ocak, Fes­tus Okey’in ailesi­ni tem­silen bura­da bulun­duk­larını belirterek “Göç sorunu hiç olmadığı kadar bütün dünya­da ken­di­ni his­set­tiriy­or. Her ne olur­sa olsun bu ekonomik ola­bilir siyasi ola­bilir, bir insanın baş­ka bir yere gitme, göç etme ve baş­ka bir yaşam ara­ma hakkı vardır. Bu açı­dan Fes­tus Okey davası çok önem­li. Türkiye’de bütün toplum­sal kamuoyu­nun adalet duy­gusunu zedeleyen bir cinayet­tir bu. Ve Bey­oğlu gibi bir yerde gerçek­leştir­ilmiştir, üste­lik Fes­tus Okey’i öldüren kurşun bir polis tarafın­dan ateşlen­miştir. Dolayısıy­la zede­le­nen ailesinin adalet duy­gusu­nun gider­ilme­si, aynı zaman­da Türkiye’de bütün toplum­sal taraflar için de çok önem­li” dedi.

Davanın peşinde olduk­larını kayd­e­den Ocak, “Nijerya ve Güney Afri­ka Cumhuriyeti’nden evrak­lar bek­leniy­or mak­tulün kim­liğinin ve davaya katılan­ların kim olduğu­nun ortaya çık­ması için. Bun­lar belir­lendik­ten son­ra da aslın­da yargıla­manın esası­na geçe­ceğiz. Yıl­lar son­ra bile bu cinayet nasıl işlen­di, cinayetin üstünü kim­ler ört­tü. Özel­lik­le diğer kamu görevlilerinin ihmal sebe­biyle yani örneğin sorgu sırasın­da polisin elinde neden silah vardı, bu silahı baş­ka bir yere koy­ması gerekirken niye elinde taşırken bu sorguyu yap­tı, Fes­tus okey gibi birisi­ni tehdit etti özel­lik­le. Bu cinayetin göç­men soru­nuna doğru­dan temas etmesi kadar aynı zaman­da ırkçı saik­ler­le işlen­miş olması da biz­im cevap­la­mamız gereken bel­ki mahkeme yoluy­la özür dile­mem­iz gereken bir durum” diye konuştu.

#FestusOkeyİçinAdalet #JusticeForFestusOkey > gocmendayanisma.org
Duruşma etkinliği | Trial event Kampanya sayfası | Campaign page

Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
Rosida Koyuncu on Twitter
Rosida Koyuncu
Auteure
Activiste LGBTIQ+, jour­nal­iste et cinéaste, en exil à Genève. LGBTIQ+ aktivist, gazete­ci ve sinemacı. Cenevre’de sürgünde bulunuyor.