İsviçre’nin başken­ti Bern’de 8 Aralık Cumarte­si günü Göç­men Dayanış­ma Ağı’nın çağrısıy­la bir araya gelen yüzlerce kişi, İsviçre’nin Dublin Sözleşme­si’n­den çık­masını ve mül­te­ci­lerin zor­la geri gön­der­me­si uygu­la­masının dur­du­rul­masını istedi.

Kedis­tan haber site­sine konuşan Göç­men Dayanış­ma Ağı Üye­si Av. Fazıl Ahmet Tamer, Hem enter­nasy­on­al­ist dayanış­mayı güçlendirmek hem de İsviçre içinde mül­te­cil­er konusun­da­ki bil­inçlen­meyi ve örgütlen­meyi art­tır­mak iste­dik­leri­ni dile getirdi.

PARLAMENTOYA YÜRÜDÜLER

Göç­men Dayanış­ma Ağının çağrısıy­la Cumarte­si günü İsviçre Par­la­men­to­su önünde gerçek­leşen eyleme yer­li ve göç­men örgüt­lerinin de araların­da bulun­duğu 5 bin kişi katıldı, eylemde göç­men ve mül­te­ci­lerin sorun­ları­na dikkat çekildi.

Afgan­istan ve Etiy­opy­alıların yanı sıra Kürt­lerin de yoğun katılım gös­ter­diği mit­ing ve yürüyüşte ilti­ca tale­p­leri red­dedilen­lerin belir­si­z­lik içinde bek­lemelerinin yarat­tığı psikolo­jik etk­i­lerin altı çizildi.

DUBLİN SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME

Gös­teri­ci­lerin en önem­li tale­p­lerinden biri ise İsviçre’nin Dublin Sözleşmesi’nden çek­ilme­si oldu. Bu sözleşmeyle her yıl on bin­lerce göç­men bir Avru­pa ülkesin­den diğer­ine yer değiştiriy­or. Aynı zaman­da, son dönemde gerçek­leştir­ilen zor­la geri gön­derme işlem­leri de bu sözleşm­eye daya­narak yapılıyor.

Dublin Sözleşmesi’ne göre, bir mül­te­ci ilk olarak han­gi ülkede kayıt­lara geçtiyse, kişinin ilti­ca başvu­rusunu o ülke ele almak zorun­da. İsviçre, Dublin Sözleşmesi’ni en sıkı uygu­layan ülkel­er­den biri. Rakam­lar ise “geri kab­ul” konusun­da düşük, “geri yol­la­ma” konusun­da ise oldukça yüksek.

SINIR DIŞI ETMEK İŞKENCEDİR’

Mit­ingde yer alan pek çok kişi de “Sınır dışı etme işkencedir” ve “Dublin bir şehirdir ve yurt­dışı­na gön­der­mek için bir sebep değildir” döviz ve pankart­ları taşıdı. Göç­men Dayanış­ma Ağı’na göre İsviçre’de günde 60 mül­te­ci sınır dışı ediliyor.

Konuş­macılar ise, ikamet izni olmadan İsviçre’de yaşayan her göçmene eşit hak­lar ver­ilme­si çağrısın­da bulun­du. “İşe, eğitime ve sağlığa erişim hakkı istiy­oruz” ise öne çıkan bir baş­ka talepti.

 ‘ENTERNASYONALİST DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ’

Kedis­tan’a konuşan Göç­men Dayanış­ma Ağı ve aynı zaman­da İsviçre İns­an Hak­ları Dayanış­ma Derneği üye­si Fazıl Ahmet Tamer, “Göç­men Dayanış­ma Ağı geçtiğimiz sene örgütlen­di. Talebimiz esas olarak sınır dışı etmelerin engel­len­mesi. Dublin Sözleşmesi’ne karşıyız. Türkiye ile Avru­pa Bir­liği arasın­da­ki Geri Kab­ul Ant­laş­ması­na karşıyız. Ve her şek­ilde mül­te­ci­lerin, ya baş­ka ülkelere ya da ken­di ülkeler­ine zor­la gön­der­ilmeler­ine karşıyız” dedi.

Göç­men Dayanış­ma Ağı’nın İsviçre’deki fark­lı ulus­lar­dan insan­ların ve kurum­ların ortak örgütlen­mesi olduğunu belirten Tamer, “Genelde fark­lı ulus­lar sadece ken­di içlerinde örgütleniy­or­lar. Mesela Eritrelil­er, Eritrelil­er­le ilgili bir dernek kur­muşlar. Etiy­opy­alılar aynı şek­ilde, Türkler aynı, Kürtler aynı. Ama ortak bir örgütlen­m­eye ihtiyaç var. Bu ona cevap veren bir oluşum. Bunu büyüt­m­eye çalışıy­oruz. Hem enter­nasy­on­al­ist dayanış­mayı güçlendirmek hem de İsviçre içinde mül­te­cil­er konusun­da­ki bil­inçlen­meyi ve örgütlen­meyi art­tır­mak için iyi bir zemin olduğunu düşünüy­o­rum. Bunun genişletilme­si için uğraşıy­oruz” diye konuştu.

Dublin

Suisse • Marche con­tre la Con­ven­tion de Dublin Cliquez pour lire

Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
Rosida Koyuncu on Twitter
Rosida Koyuncu
Auteure
Activiste LGBTIQ+, jour­nal­iste et cinéaste, en exil à Genève. LGBTIQ+ aktivist, gazete­ci ve sinemacı. Cenevre’de sürgünde bulunuyor.