Tem­muz ayın­da Fransa, poli­tik skan­dal­lar kupasını kazan­maya çalışıy­or, ama müthiş defan­sı ile Türkiye takımı başı çekiyor…

Herşey Fransa’da bir yıl önce gerçek­leşen Cumhur­başkan­lığı seçi­mi ile başladı. Emanuelle Macron’un, saraya getirdiği val­i­z­lerin için­de­ki cevher­ler­den biri de “Güvenik sorum­lusu” olarak tanıtılan Alexande Benal­la oldu.

Halen Paris’in şık mahal­lelerinden biri olan Quai Branly’de bir loj­man, emrine ver­ilen özel donanım­lı, polis çakar­lı ara­ba, ve ayda 10 000 € maaşla yaşa­maya çalışan genç oportünist, ken­di­sine ver­ilen paye ile ikti­darın ayrı­calık­ları­na ulaşıy­or ve lezze­tine eriyordu.…

Bugün bu gencin, ikti­dara ve şid­dete bir özel bir meyli olduğunu görüy­oruz. Bu mey­il, onu 1 Mayıs 2018 yürüyüşü sırasın­da, yani tam da Fransa’da ateşli bir sosyal hareketin sürdüğü bir dönemde gerek­leşen bu sem­bo­lik yürüyüşte, boy göster­m­eye itti.

Uzun uzun anlat­maya gerek yok. Soma’da bir müşavirin maden­cil­er­den biri­ni tek­melediği fotoğrafı hatır­lıy­or­sunuz değil mi? Elbette unutmadınız…

Res­mi olarak polis olmayan, kol­luk güç­lerinde yer almayan bu cumhur­başkanı “güven­lik sorum­lusu”, çevik kuvvet polis üni­for­ması içinde, başın­da kaskı, elinde polise özel, şifre­li ve uza­k­tan imha edilebilir tel­sizi ile protestoc­u­ları doya doya döverken, ve müda­hale eden çevik kuvvete emir verirken görün­tülen­di. Han­gi emir­leri veriy­or­du? Kime emir veriy­or­du? Han­gi yet­ki ile emir veriy­or­du? Bu soru­lar henüz cevapsız.

Paris’te, yük­sek bir katılım­la geçek­leşen 2018 1 Mayıs yürüyüşü büyük dere­cede şid­dete maruz kaldı. Müda­helelerin sertliği, Fransa’nın 2018 başın­dan beri içinde bulun­duğu sosyal hoşnut­su­zluk ve protesto ortamı dolayısıy­la, devlet şid­de­tinin yal­nız­ca bir yürüyüşe değil, sosyal hareketin tümüne yöne­lik olmasın­dan kay­naklanıy­or. Paris sokak­ların­da­ki alevler, şid­det içeren gözaltı sah­neleri gibi devletin göster­m­eye bayıldığı görün­tüler ortaya çıkıy­or. Bun­lar devlet ve emrinde­ki medyalar tarafın­dan servis ediliy­or, ya da sosyal ve alter­natif medya­da protesto edil­erek, kına­narak pay­laşılıy­or… İşte, Cumhur­başkanının özel per­son­eli, “Güvenik sorum­lusu” Benal­la bu görün­tü­lerin bir bölümünde sah­n­eye çıkıyor.

1 Mayıs akşamın­dan itibaren, tüm bu görün­tüler, başrold­e­ki kişi hakkın­da sorgu­la­malar, gerek sosyal medya­da, gerek basın­da yayılmış durum­day­dı. Elysée sarayı, temkin-ted­bir iletişim yaparak, Ram­bo Benalla’ya disi­plin ceza­sı ver­ile­ceği­ni açık­ladı. Bu ceza uygu­lan­madı, aksine Benal­la, Başkan Macron ve eşine yakın koru­ma olarak eşlik etm­eye devam etti. Hat­ta bir süre son­ra, Dünya Kupası’nı kazanan Fran­sız fut­bol takımın oyun­cu­larının oto­büsünde bile görevdeydi…

benalla

Benal­la devlet krizine dönüşürken, soru­lara ilk cevap arayan Le Monde gazete­si oldu. Araştır­maları devam ettir­erek, Benalla’nın video görün­tü­leri­ni gün­deme getir­di, polis­liği sahte ama şid­de­ti gerçek, ve doğru­dan saraya bağlı, koruduğu cumhur­başkanı tarafın­dan korunan bu şahıs hakkın­da sorul­ması gereken soru­ları sordu.

Cumhur­başkanı etrafın­da kurul­muş ve örgütlen­miş bir milis mi var? Varsa tam olarak yetk­i­leri ve alanı nedir? Henüz bil­in­miy­or ama bunun adı Türkiye’de ezelden beri taşıdığı adı ile “derin devlet”…

Fransa’­da işler bu dere­c­eye ulaştı mı, şu anda bel­li değil. Ancak kesin olan, Fransa’nın devleti, şid­det monopolünü seve seve cumhur­başkanının cömertçe maaşa bağlanan yakın “servisi’ ile pay­laşıy­or ve durum rayın­dan çık­tığın­da da ört­bas ediyor.

Avrupa’da Türkiye etk­isi mi deseeeek, yok­sa devlet uygu­la­maların­da evrensel­lik ilke­si mi desek?


Traductions & rédaction par Kedistan. Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
Translating & writing by Kedistan. You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.