Zehra Doğan’ın bu röpor­taj serisi 3 mart 2015 tar­i­hin­den itibaren dört bölüm halinde JINHA tarafın­dan yayın­landı. Aynı yıl Zehra serinin ilk bölümü olan “DAİŞ’in esir pazarların­da kaçan Ezi­di kadın­ların çığlığı” ile Metin Gök­te­pe gazete­ci­lik ödülüne layık görüldü. 

Zehra’nın, ödül töreninde de belirt­tiği gibi (video), o dönemde basın,“konunun gün­demde olmadığını” ileri sür­erek, DAİŞ’in Ağus­tos 2014’ten itibaren Ezi­di halkı­na yöne­lik soykırım saldırılarıları konusun­da, haber yap­madığı gibi, bu röpor­ta­jı da yayın­la­mak­tan kaçındı. Dolayısıy­la, uzun süre boyun­ca, Türkiye’de ve ulus­lararası basın ve kamuoyu Ezi­di kadın­ların sesine gerek­tiği gibi yankı ver­ilme­di. Bugün JIN­HA’ya destek olmak ve JINHA arşivine ek olarak erişi­mi ve görünür­lülüğü genişlet­mek amacıy­la röpor­ta­jın bütün bölüm­leri­ni fark­lı dillerde yayınlıyoruz.

Diğer bölümler izleyecektir. Erişmek için “Zehra Doğan interview” etiketine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kürt kadınları ortak mücadeleye hazırlanıyor

HEWLÊR -

Zor­la Alıkonu­lan Kadın­lar İçin Mücadele Plat­for­mu üyeleri, DAİŞ’in elinde olan 7 binden fazla kadını kur­tar­mak ve kur­tul­mayı başaran kadın­lar için reha­bil­i­ta­sy­on merkezi açmak için dört parça Kürdis­tan­lı kadın­lar­la aynı plat­form çatısı altın­da toplan­maya hazır­lanıy­or. Kadın­lar daha son­ra mücadeleleri­ni genişleterek dünya kadın­ları­na plat­for­ma katıl­ma çağrısın­da bulunacak.

DAİŞ’in elinde bulu­nan 7 binin üzerinde­ki kadın­ları kur­tar­mak ve elin­den kaç­mayı başaran kadın­lar için reha­bil­i­ta­sy­on merkezi açmak adı­na Zor­la Alıkonu­lan Kadın­lar İçin Mücadele Plat­for­mu Gir­işi­mi üyeleri Irak Kürdis­tan Par­la­men­to­su Kadın Hak­larını Koru­ma Komisy­onu ve Roja­va yöne­ti­min­de­ki kadın­lar­la bir araya gel­erek ortak mücadele için plat­form çatısı altın­da toplan­ma çağrısın­da bulun­du. Kadın­lar­dan olum­lu cevap alan plat­for­mun önümüzde­ki gün­lerde faaliyete başla­ması bekleniyor.

Diyarbakır’da Êzidî kadınlar için rehabilitasyon merkezi açılacak

Zor­la Alıkonu­lan Kadın­lar İçin Mücadele Plat­for­mu üye­si DTK Başkan­lık Divanı üye­si Felek­naz Uca, plat­for­mun çalış­maları­na ilişkin bil­gi ver­di. Görüşme aldık­ları Êzidî kadın­ların duru­mu­na ilişkin bil­gi veren Felek­naz, “Şen­gal, Hewler, Duhok ve Rojava’­da kadın­lar­la bir araya geldik. Görüştüğümüz kadın­ların psikolo­jik duru­mu çok kötü. Bizi görür görmez eller­im­izi sım­sıkı tut­up bırak­madılar. Başın­dan geçen­leri biz­im­le pay­laştık­ların­da insan olmak­tan utandık. Kolay değil, aileleri göz­lerinin önünde katledilmiş ve kendi­leri ise köle pazarların­da defalar­ca satılmış, tecavüze uğramış. Yaşadık­ları korkunç anları bir daha hatır­la­mak istemiy­or­lardı. Onlara, ‘sizi Diyarbakır’a çağıralım, gerek­li dayanış­ma­da bulu­nalım ve iste­diğiniz an tekrar yaşadığınız toprak­lara geri getire­lim’ dedik. Çok umut­landılar. İyi­leşmeyi ve yaşadık­ları korkunç anları bir daha hatır­la­mak istemiy­or­lar. Onların bu duru­mu­na ilişkin çalış­ma başlat­a­cağız. Yaralarını tam olarak sara­mayız ama yan­ların­da olmak onlara destek olmak adı­na bir çalış­ma içine girmeliy­iz” dedi. Felek­naz, kadın­lar için Diyarbakır’­da bir sağlık merkezi kura­cak­larını söyledi.

Kadınların mücadelesine hayran kaldık’

Şen­gal’e ulaştık­ların­da kadın­ların tüm zor yaşam koşulları­na rağ­men mücadel­eye devam etmesi karşın­da hayran­lık duy­duk­larını söyleyen Felek­naz, “Dewrêşê Evdî’nin destanının yazıldığı Şen­gal dağın­da­ki duygu bizi hüzün­lendir­di. Şen­gal dağı­na ulaştığımız andan itibaren ora­da yaşayan halk­la bir olduk. Kendimizi o yaşamın içinde bul­duk. Kürtler için büyük öneme sahip destanın yazıldığı Şen­gal dağları şim­di ise bin­lerce kadının DAİŞ’e karşı mücadele destanı­na tanık­lık ediy­or­du. Bu inanıl­maz bir histi. Kadın­ların o azmi ve inancı bizi daha çok çalış­ma his­sine koy­du” diye konuştu.

Kadınlar kendi topraklarında kalmalı”

Zor­la alıkonu­lan kadın­lar için dört parça Kürdis­tan­lı kadın­ların ortak mücadele ede­ceği­ni söyleyen Felek­naz ayrı­ca kadın­ların Avru­pa’ya gön­der­ilmesinin de yan­lış olduğunu söyle­di. Felek­naz, “Kadın­ların Kürdis­tan toprak­ların­da reha­bilite edilme­si gerekiy­or. Toprak­ların­dan ayrı bir şek­ilde tedavi gören hiçbir kadın tam anlamıy­la iyileşe­mez. Bu anlam­da ken­di çalış­malarımızın yerinde yapıl­ması konusun­da özen gös­teriy­oruz” dedi.

Emlak dükkanı gibi kadın satış dükkanları!

Irak Kürdis­tan Par­la­men­to­su Kadın Hak­larını Koru­ma Komisy­onu Başkanı Êvar İbrahim, alıkonu­lan kadın­lar için siv­il toplum kuru­luşlarıy­la belir­li aralık­lar­la toplan­tı gerçek­leştirdik­leri­ni belirterek, “Hala DAİŞ’in elinde bin­lerce kadın var. Bunun­la beraber kaç­mayı başaran kadın­lar­dan neredeyse tamamı Duhok ve çevre köy­lerinde kalıy­or” ifadelerinde bulun­du. Esir kadın­ların 10 dinar be 100 dolar arası satıldığının bil­gisi­ni aldık­larını söyleyen Êvar, Musul, Kerkük, Tıl Alfar, Katar, Suu­di Ara­bis­tan ve Suriye’de satıldık­larını ve kadın­ların satışının emlak gibi açılan dükkân­lar­da fotoğraflarının altı­na fiy­at­larının yazıl­ması şek­linde gerçek­leştir­ildiği­ni söyledi.

Kadınları kurtarmakta kararlı olmalıyız”

Yekgır­to İsl­am Par­tisi Par­la­menteri Kejal Hadi Faqê ise kadın­ların kur­tarıl­ması için Duhok’­ta bir merkez kur­duk­larını belirterek, bunun için oluş­tur­duk­ları kadro­da birçok halk­tan gönül­lünün çalıştığını söyle­di. Kejal, kadın­ları kur­tar­ma konusun­da Kürt kadın­lar olarak olası en kötü duru­ma karşı hazır­lık­lı olun­ması gerek­tiğinin altını çiz­erek, “Bu çalış­ma içinde öz güven­i­mizin yerinde olması gerekiy­or. Tedir­gin olma­malıyız, kadın­ları kur­tar­mayı kafamıza sokarsak, çalış­ma­da en iyi düz­eye gelebil­i­riz” diye konuştu.

Konuk yazar Zehra Doğan

Kedis­tan Zehra Doğan özel dosyası (Fran­sız­ca, İngilizce, İsp­anyo­lca, Kürtçe, Türkçe)


Zehra Doğan • Reportage 4 | Femmes kur­des en lutte com­mune Cliquez pour lire

Kay­nak : JINHA arşivi
Kürt kadın­ları ortak mücadel­eye hazır­lanıy­or (4)

Zehra Doğan on FacebookZehra Doğan on Twitter
Zehra Doğan
Auteure, mem­bre d’hon­neur de Kedistan
Jour­nal­iste, artiste. Jour­nal­ist, artist. Gazete­ci, sanatçı.