Paris’te 26 Mart’tan beri işgal edilen, “Tol­bi­ac Özgür Komünü” olarak isim­lendirilen ve bir süredir devam eden üniver­site protesto hareke­tinin sem­bol­lerinden biri olan üniver­site direniş alanının 20 Nisan sabahı tahliye edilm­eye çalışıl­masının üzerinden dört gün geçti.

Dört gündür, devlet emrinde­ki ana basın ve tele­vizy­on­lar, polis açık­la­malarını esas alarak ve bir ağız­dan, tahliyenin sükunet ve yaralı olmak­sızın gerçek­leştir­ildiği­ni savunurken, tahliye esnası­na alan­da bulu­nan­ların tanık­lılık­ları çok cid­di bir kuşku ve soru­lar uyandıra­cak nitelikte.

Bu olayın ve kul­lanılan yön­tem­lerin, Türkiye’deki okuyu­cu­larımıza hiç de yabancı gelmeye­ceğin­den kuşku­muz yok…

Bir çok fark­lı tanık, Tolbiac’ta gerçek­leştiren Macron devleti operasy­onunun, Sarkozy döne­minden bile daha fazla şid­det içerdiğinin altını çiziy­or. 2006 yılın­da geniş bir kitle­sel katılım bulan öğren­ci hareke­tine ve çatış­maların yoğun­luğu­na rağ­men, zamanın iç işleri bakanı, Tolbiac’ta uygu­lanan şid­dete yak­laşan bir tahliy­eye yeltenmemişti.

Tol­bi­ac tahliye operasy­onun­dan bu yana gözlem­le­nen ve tanık­lık edilen gelişmel­er çok cid­di iddi­alar içeriy­or. Tanık­lar önce­lik­le 20 Nisan günü sabah 5:00’te başlayan tahliye operasy­onun­da oran­tısız ve yük­sek şid­det kul­lanımın­da birleşiyorlar.

Ayrı­ca Tol­bi­ac Özgür Komünü, Twit­ter hesabı @TolbiacLibre üzerinden bugün yap­tığı açık­la­ma­da, işgalin yapıldığı Pierre Mendès France merkezinde işgal­ci­lerin yap­tığı iddia edilen yüzbin­lerce euroluk zarar açık­la­malarını yalan­lıy­or, tahliye operasy­onun­da görev alan 200 polisin, her zaman­ki donanım­ları yanın­da, elek­trik­li testere, bal­ta ve koçbaşlarıy­la silahlan­mış olarak geldiği­ni ve uygu­ladığı şid­de­ti işaret ediy­or ve haber­leri taraflı olarak yan­sı­tan basını kınıyor.

Tol­bi­ac direniş alanı oldukça basit bir plana sahip : Tek gir­iş, yük­sek par­mak­lık­lar, aşağı­da bir toplan­ma alanı ve yük­sek binaya ulaştıran asan­sör­ler… Kısacası, işgal­ci­lerin korun­maya çek­ilip barikat­lan­malarını engelle­mek için polisin hızlı hareket etmesi­ni gerek­tiren bir alan. Ve operasy­on da bu nok­ta göz önüne alı­narak gerçek­leştir­iliy­or. İşg­alc­il­erin büyük bir kıs­mı kat­lar­dan ve bahçe­den çıkış yaparak uza­k­laşa­biliy­or. Çok az sayı­da da olsa Internet’de pay­laşılan vide­o­lar, genç­lerin alan­dan polisin gaz saldırısı altın­da ayrıldığını, kiminin polis atışları­na cevap ver­erek ve par­mak­lık­ların üzerinden atla­yarak uza­k­laştık­larını kaydediyor.

Tanık­lar ise, olayın hemen ardın­dan itibaren, Valil­iğin açık­la­malarının ter­sine, yaralılar ve gözaltılar olduğunu ısrar­la belirttiler.

Reporterre haber site­si 21 Nisan’da yayın­ladığı bir hab­erde, bu tanık­lık­lara yer veriyor :

Alan­da bulu­nan iki tanığın ayrın­tılı ifadeler­ine göre, “içinde işgale aktif olarak katılan SDF’­lerin de olduğu1küçük bir işgal­ci grubu, polis­ten kaça­bilmek için binanın arka tarafı­na geçti. Terasları yan sokak­lar­dan bir olan Bau­dri­court sokağı­na bağlayan bir mer­di­vene yönel­di. BAC2polis­leri grubun peşine düştü. Grup­ta­ki tüm kişil­er sokağa inebil­di, sadece bir tane­si dışın­da… En son­da kalan bu kişi tam ineceği sıra­da BAC polis­lerinden biri, bacağını yakaladı, den­gesi­ni yitiren işgal­ci, başaşağı olarak üç metre yük­sek­lik­ten düştü.”
(Reporterre, 21 Nisan 2018)

O sıra­da kaçan gurubun içinde olmayan üçüncü bir göz tanığı ise, ken­di gördük­leri ile bu ifadeyle teyid ediy­or : “Yaralı, yüz üstü düşmüştü. Ağzın­dan, bur­nun­dan ve kulak­ların­dan kan akıy­or­du. Ora­da bulu­nan tanık­lar rean­i­masy­on yap­maya çalıştılar ancak başarılı ola­madılar. Genç adam hala bil­inç­siz­di. Tanık­lar­dan biri hemen cankur­taran servisi­ni aradı.2Cankur­taran olay yer­ine yarım saat son­ra gel­di ve gen­ci trans­fer etmek üzere götürdü.
Kısa bir süre son­ra, polis gencin düştüğü Bau­dri­cout sokağı­na birisi kesti. Saat 7:00’de, şehir belediye­si tem­i­z­lik servis­leri sokağa girdi.”

İki şahit­ten biri, belediye tem­i­z­lik servisi görevlilerinin yerde­ki kan izleri­ni tem­i­zledik­leri­ni ifade ediy­or. Ve cumarte­si sabahın­dan bu yana, ne bu ağır yaralının nerede olduğu, ne de kim­liği bilinmiyor.
(Reporterre, 21 Nisan 2018)

Tüm bu tanık­lık­lara rağ­men, Valil­iğin res­mi açık­la­maları, tüm ağır yaralı iddi­alarını red­dediy­or, ve bir çok kişinin “koma­da olduğunu” ifade ettiği kişi hakkın­da hiç bir ayrın­tı vermiyor.

Kısa süre içinde ağır yaralının bulun­abile­ceği has­ta­nenin tespit edilebilme­si yönünde bir araştır­ma başlıy­or. Aktivistler ve sağlık sek­törü sendikası Sud San­té üye­si dayanış­macılar cuma akşam üzeri saat­lerinde, konu üzerinde kesin bir belir­si­z­lik olduğunu ifade eden bir açık­la­ma yapıy­or­lar. Yaralının tedaviye alındığı has­taneyi belir­lemek imkansız…

Fark­lı olasılık­lar mümkün :

• Valilik zaman kazan­maya çalışıy­or. Her zaman olduğu gibi, yük­se­len protesto ateşinin düşmesi­ni bek­le­mek üzere susuy­or. Bir süre son­ra, yani protesto eylem ve gös­ter­i­leri bit­tik­ten son­ra açık­la­ma yapacak olabilir.
• Koma­da olduğu söyle­nen kişi, öğren­ci değil, kaçak bir mül­te­ci ola­bilir dolayısıy­la Tol­bi­ac tahliyesinde bu konu­da işlem yapıldığı açık­lan­mak isten­miy­or ola­bilir. (Tol­bi­ac komününde mül­te­ci, SDF, öğren­ci, fark­lı sosyal mücadele konu­ları kenetlenmişti.)
• Reporterre haber site­sine tanık­lık­larını taşıyan kişil­er, bir­bir­leri­ni tanıy­or, ve bir­biri ile örtüşen tanık­lık­larını önce­den hazır­lamış olabilirler.

Şim­di olay­dan son­ra­ki gelişmelere kro­nolo­jik olarak yakın­dan bakalım.

Cumarte­si günü saat 14:00’te bir eylemde Cochin Has­tane­si önünde Tol­bi­ac yaralısı hakkın­da gerçeği talep ediliyor.

Para­lel olarak Sud San­té sendikasının tüm gir­işim­leri bir­er bir­er başarısı­zlık­la sonuçlanıy­or. Tüm sorgu­la­malar­dan, iletişim gir­işim­lerinden sadece bir tane­si, Krem­lin Bicêtre Has­tane­si nöro­cer­rahi bölümü, tele­fon­la yapılan görüşmede, böyle bir yaralının var­lığını teyid ediy­or, ancak has­tan­eye gir­iş kaydedilmediği­ni zira has­tanın “baş­ka yere trans­fer edildiği­ni” belirtiyor.

Bu ara­da, Sud San­té sendikasının 21 Nisan günü “bulu­na­mayan ağır yaralı” hakkın­da yap­tığı açık­la­madan son­ra, Paris’teki 39 has­tane ve 12 sağlık kuru­mu­nun res­mi Twit­ter hesabı olan AP-HP tarafın­dan 12:10’da yayın­lanan pay­laşım polis açık­la­masını da ekley­erek, “ağır yaralı” iddi­asını kesin­lik­le red­dediy­or ve bu tweet ana-akım medya tarafın­dan “yaralı iddi­alarının yalan­lan­ması” yönünde geniş şek­ilde kul­lanılıy­or. Ancak, bir ilk yardım ekibi sözkonusu olay yerinden düşen bir kişiye müda­he­le­si edildiği­ni belir­tiy­or. Ve baş­ka tanık­lar da, olay yerinde, yerde­ki kan birik­in­tisi­ni gördük­leri­ni ve bunun belediye tem­i­z­lik görevlileri tarafın­dan tem­i­zlendiği­ni ifade ediy­or­lar. Belediye ise, ken­di­sine hesap soran CGT sendikası tem­i­z­lik görevlileri bölümüne verdiği cevap­ta, tahliye­den son­ra olay yerinde her­han­gi bir tem­i­z­lik müda­he­le­si olduğunu reddediyor.

Fazlasıy­la sayı­da fark­lı ifade söz konusu…

• Tanık­lar yalan mı söylüyor?
• Yaralı yaşamını kay­bet­miş ola­bilir mi? Eğer öyle ise, cese­di ne oldu? Yok mu edil­di? Bir “yok etme” gir­işi­mi varsa bile, olay­ların devamın­da bir şek­ilde, müda­he­lenin, ya da ölüm kay­dının mut­la­ka bir rapo­ra gir­miş olması, iz bırak­mış olması gerekiyor.
• Krem­lin Bicêtre Has­tanesin­den söylendiği gibi, duru­mu nöro­cer­rahi müda­he­le­si gerek­tirmediği için, yaralı baş­ka bir has­tan­eye mi trans­fer edildi?
• Yaralı kişi yaşamını kay­betiyse, SDF olduğu için, yani ikameti ve bel­ki aile­si olmadığı için, alelacele ve ses­sizce kim­se­si­zler mezarlığı­na defnedilmiş ola­bilir mi? (Örneğin Krem­lin Bicêtre Has­tane­si yakının­da bulu­nan Thi­ais mezarlığına…)
• Dirseğin­den yaralı bir kişiyi Pitié-Salpétrière Has­tane­sine kaldırdık­larını, ve baş­ka müda­helede bulun­madık­larını açık­layan ilk­yardım ekibi, kayıp yaralıya müda­hale eden ekip olmaya­bilir. Tek ekip veya fark­lı ekipler, her durum­da, kayıp yaralıyı alan ekip, has­tayı Valilik emriyle bel­li bir yere mi götürdü?
• Paris Belediye­si de mi, tem­i­z­lik ekip­leri­ni yol­la­madığını ifade ederek olayı ört­bas ediyor?
• Emniyet müdür­lüğü, belediye ve Paris has­taneleri, Tol­bi­ac kayıp yaralısı konusun­da ortak bir yorum­da söz bir­liği mi yaptı?

Daha önce, Paris ban­liyö­leri, varoşların­da­ki direniş ve başkaldırılar­da defalar­ca yapılmış olsa da, polis ve devlet mer­ci­leri, ortak bir strate­ji ile bu yük­sek şid­det içeren tahliyenin baş­ka bir anlatımını kur­gu­lamışsa, artık göze batar hale gelen bu yalan, daha önce bu dere­c­eye ulaş­mamış, ben­z­er­ine rast­lan­mamış birşey…

Tolbiac

Devlet, Tol­bi­ac işgalin­in “yasa dışı” olduğu fikri­ni açık­la­malar­la, demeçler­le ve basın yoluy­la defalar­ca tekrar­ladık­tan son­ra ; 20 Nisan tahliye kararı ve operasy­onunu meşru kal­a­bilmek için mekan­da işgal döne­minden öncesin­den beri varolan zarar, bakım­sı­zlık ve bozul­maları, “işgal nedeniyle yüzbin­lerce euro tutarın­da zarar” olarak servis ettik­ten son­ra ; tüm haf­ta boyun­ca, bir üniver­site rek­törünün “Tol­bi­ac işgal alanın­da­ki seks, uyuş­tu­ru­cu ve hat­ta fuhuş”tan bahseden anlam­sız ve akıl dışı iddi­alarını emir altın­da­ki basın yoluy­la yay­dık­tan son­ra, şim­di de protesto­ların yük­selmesin­den korkarak, ağır yaralı bir kişiyi ortadan kadır­maya mı çalışıyor?

Tolbiac’ta ağır yaralalan genç hakkın­da gerçeği talep ediy­or, herke­si eyleme çağırıyoruz.

24 Nisan Salı • 18:30
Girafe des Réfor­més | Paris

Tolbiac
Tol­bi­ac Komünü yeniden çiçek aça­cak! Geri geleceğiz!

Görsel : Eylem çağrısı bildirisin­den “Tolbiac’ta kay­bolan kişiyi bize iade edin”
Mars Info haberinden özgürce çevrilmiştir.

Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
Naz Oke on EmailNaz Oke on FacebookNaz Oke on Youtube
Naz Oke
REDACTION | Journaliste 
Chat de gout­tière sans fron­tières. Jour­nal­isme à l’U­ni­ver­sité de Mar­mara. Archi­tec­ture à l’U­ni­ver­sité de Mimar Sinan, Istanbul.