1 Şubat 1979 tar­i­hin­den son­ra İran mol­la reji­minin etk­isi altın­da değişime uğruy­or­du. Aynı tar­ih­ler de Humeyni’nin Paris’ten İran’a dön­mesi ile beraber artık yetk­ilil­er kadın­lar için kapan­masının zorun­lu­luğu hakkın­da açık­la­malar da bulunuyordu.

8 Mart Dünya Kadın­lar Günü’n­den bir gün önce ise Humeyni’den de gelen kapan­manın zorun­lu­luğu hakkın­da­ki açık­la­malar, Şah döne­minde de kapan­ma yasağı olan İran kadın­larını harekete geçir­di. O tar­ih­ler de yapılan başörtüsü zorun­lu­luğunu protesto gös­ter­i­ler­ine 100.000 aşkın kadın katıldı.

© Hengameh Golestan, 1979 Tehran

Tar­ih­sel İran kadınının direnişi günümüz de fark­lı boyut­lar da devam ediy­or. En son 28 Aralık 2017 tar­i­hinde ilk kez yapılan ve birey­sel protesto biçimiyle toplum­sal­laşa­cak bir eylem­sel­liğe dönüşen cesur bir kadın ortaya çık­tı. Tahran’­da­ki kal­a­balık Enge­lab cad­desinde yük­sek bir kutu­nun üstüne çıkarak bir sopaya tak­tığı beyaz başörtüsünü sal­layan ve “başörtüsü tak­ma kararını kadın­ların ver­me­si gerek­tiği­ni” savu­nan Vida Mova­hed, eylemin hemen ardın­dan tutuk­lanıp daha son­ra tutuk­suz yargılan­mak üzere serbest bırakılacaktı.

8 Mart

İran’ın özgür­lükçü kadın­ların, mafya çete­si ve tümü erkek­ler­den oluşan İran mol­la reji­mi tarafın­dan daha çok hedef haline getir­ildik­leri şu gün­lerde 8 Mart Dünya Kadın­lar günü sebe­biyle Belçika’nın başken­ti Brüksel’de İran Kon­solosluğu önünde bir protesto eyle­mi gerçekleştirdi.

Kürd kadın­larının da destek verdiği eylemde “Yaşasın özgür kadın! Yaşasın özgür Orta­doğu! Yaşasın kadın dayanış­ması!” slo­gan­ları atan kitle buradan Gare Cen­traal mey­danı­na yürüy­erek akşam saat 20:00’ye kadar eylem­ler­ine devam etti.

Tory Kılıç


Merci.Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Auteur(e) invité(e)
Auteur(e)s Invité(e)s
AmiEs con­tributri­ces, con­tribu­teurs tra­ver­sant les pages de Kedis­tan, occa­sion­nelle­ment ou régulièrement…