Türkçe | English  Pen International | Français | Castellano Rojava Azadî

Ünlü çin­li sanatçı ve aktivist Ai Wei­wei Zehra Doğan’a destek mek­tubu yol­ladı. Mek­t­up Ulus­lararası Yazarlar Bir­liği’nin (PEN) 1981’den beri her yıl 15 Kasım’­da düzen­lediği “Hapis­te­ki Yazarlar Günü” çerçevesinde yayın­landı.

Ai Wei­wei heykel, fotoğraf, film, per­for­mans gibi bir çok dal­da etkin bir sanatçı olarak Çin cağ­daş sanatın­da bağım­sız önem­li sanatçılar­dan biridir. Bir aktivist olarak, siyasi ve sosyal alan­lar­da eleştirel bir duruşu, demokrasi ve insan hak­ları konusun­da ise taviz ver­mez bir ifade­si vardır.

Sevgili Zehra Doğan,

Türk makam­ları tarafın­dan tut­sak edildiğinin haberi­ni aldım. İfade özgür­lüğünün kısıt­landığı otorit­er bir toplum­dan geliy­or olma­ma rağ­men, günümüzde­ki gerçek­liği yan­sı­tan bir res­im yap­tığı için bir sanatçının tutuk­lan­ması karşısın­da şoke oldum.
“Eğer bir devlet, sanatçıları, gazete­ci­leri veya yazarları bu şek­ilde hapsede­biliy­or­sa fikir­lerin ve yaratıcılığın koruna­madığı ve gelişemediği karan­lık bir çağ­da yaşıy­oruz demek­tir. Böyle bir toplum, dünya çapın­da fikir­lerin serbestçe tartışıldığı çağımı­zla başa çıka­maz, işleyen bir demokrasi için kesin­lik­le gerek­li olan açık tartış­malar ve eleştir­il­er­den mahrum kalır. Küre­selleş­menin mey­dan oku­ması­na yalnız­ca ifade ve özgür­lüğünü koruyan toplum­larkarşılık vere­bilir ve olum­lu bir gele­cek için şans sahibi olabilir.

Bir çok kişi ifade özgür­lüğü mücade­lesinde bedel öde­di ve ne yazık ki bu gerek­liy­di. Eser­lerinden çok etk­ilendim ve iyi olmanı diliy­o­rum. Türk hüküme­tinin sanatçılara, gazete­cilere, yazarlara ve akademisyen­lere yöne­lik yan­lış tutu­mu­nun farkı­na var­masını umuy­or ve düşünceleri yüzün­den hapiste bulu­nan herke­si serbest bırak­masını talep ediy­o­rum. Bir an önce ve koşul­suz serbest bırakıl­man için çağrı­da bulunuyorum.

Ai Wei­wei

Zehra Doğan özel dosyası­na buradan ulaşa­bilirsiniz (İngilizce, Fran­sız­ca, Türkçe, Kürtçe)


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.