27 şubat günü Notre Dame des Landes’daki havaalanı pro­je­sine dire­nen ZAD otonom böl­ge­sine destek olarak gerçek­leştir­ile­cek olan büyük yürüyüşe hazır­lık­lar sür­erken, ZAD ve yaşayan­ları, yani Fransa’nın ‘çapul­cu’ları hakkın­da yapılan olum­suz pro­pa­gan­daya artık dayana­mayan çevre sakin­leri biraraya gelip, bir açık­la­ma yaptı.

Biz çevre sakin­leri, yani ZAD’ın komşu­ları olarak,

Neredeyse her gün, üste­lik de biz­im adımıza yapıl­mak­ta olan, düş­man niyetli pro­pa­gan­dadan çok sıkıldık.

Artık yeter ! Sayın [Bölge Kon­seyi Başkanı] Retail­leau ve yıl­lardır bölgede yaşamıy­or olan Lamisse çif­tinin ZAD karşıtı mizansen­ler­ine, Sayın [Başbakan] Valls ve ekib­inin, sözde çalan çır­pan ve tahrip eden, yoğun şid­det yan­lısı aktivist­leri anla­tan yalan­ları­na artık seyir­ci kalmak istemiyoruz.

Bölge kon­seyinin cebinden öde­nen 60 bin avroluk reklam kam­pa­nyasın­dan* fay­dalanamıy­oruz, ama yöre sakin­leri olarak gerçek­lere tanık­lık etmek istiyoruz. 

Karşılaş­malarımız­da zengin­leştiri­ci anlar yaşadığımız, bize bir sıcak kahve, ya da gülüm­seyen mer­ha­balar sunulan kır­sal gez­in­ti­ler­im­izde, ZAD’da kendimizi güvende ve evimizde hissediyoruz.

İçimizd­en bir çoğu için ZAD, kır­salımızı ve zengin­lik­leri­ni yeniden keşfet­mek, toprağımı­zla ve yaşayan­larıy­la ilişk­i­leri can­landır­mak için bir fır­sat oldu.

ZAD etrafı çevrili, kapalı bir kale değil, aksine dayanış­maya ve insani değer­lere dayanan pro­jelerin inşa edildiği, kay­naşan bir yer. Bu açı­dan ZAD biz­im için, ilçeler­im­izde­ki hay­atın ve dinamiğin bir parçası.

Bu yüz­den, alan­da yapılan üre­time, ekmek, sebze, süt ve peynire ; ora­da fil­i­zle­nen kültür pro­jeler­ine ulaşa­bilmek­ten ; toprağımızın ve üzerinde yaşayan, onu koru­mak için mücadele veren­lerin gele­ceği hakkın­da düşünebildiğiniz soh­betlere katılabilmek­ten çok mutluyuz.

Biz­im için, mücadelem­izi kötüle­mek ve bölmek için düzen­le­nen oyun­ları kına­mak acil hale geldi.

Bilin ki biz bölge sakin­leri, ZAD’dan tahliye edilmek iste­nen herkesin yanın­da ola­cağız. Aynı neden­le, 27 şubat günü, havaalanı ve tahliyelere karşı yapıla­cak yürüyüşte de yer­im­izi alacağız.

zad sevimsiz komsular rotailleau lemisse

Rotail­leau ve Lemisse çifti birlikte…

27 şubat yürüyüşünün, Kasım 2012’de 30 bin kişiyi Notre Dame des Lan­des kasabasın­da toplayan yürüyüşe yak­laşa­cak sayı­da katılım­cı topla­ması bek­leniy­or. Hat­ta aşa­bilir bile… Çünkü iki senedir, hem havaalanı pro­jesinin lüzum­suz ve zarar­lı olduğu­na kanaat getiren­lerin sayısı yavaş yavaş art­tı, hem de ZAD otonom alanın­da gerçek­leştir­ilen siyasi pro­je tanındı, ilgi ve destek çoğaldı.


(*) tarihinde Retailleau ZAD’ın tahliyesi için bir anket açmış, ardından Bölge Konseyi bütçesinden, yani halkın vergileriyle ödenen bir reklam kampanyası yaptırmış ve öfke uyandırmıştı.
Naz Oke on EmailNaz Oke on FacebookNaz Oke on Youtube
Naz Oke
REDACTION | Journaliste 
Chat de gout­tière sans fron­tières. Jour­nal­isme à l’U­ni­ver­sité de Mar­mara. Archi­tec­ture à l’U­ni­ver­sité de Mimar Sinan, Istanbul.